Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Głowno, dnia 28.06.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

 

Na podstawie art. 17 pkt. 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.), art. 29, art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz uchwał Rady Gminy Głowno Nr XXI/95/16, Nr XXI/96/16, Nr XXI/97/16, Nr XXI/99/16, Nr XXI/103/16, Nr XXI/107/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. oraz uchwały Nr XXIII/114/16 z dnia 29 września 2016 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów

 1. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński,
 2. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa),
 3. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska,
 4. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popówek Włościański,
 5. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek,
 6. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kadzielin,
 7. zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów,

wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w dniach od 06 lipca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w godzinach pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, Bronisławów 10, 95-015 Głowno, o godz. 9:30.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Głowno z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Jednocześnie zgodnie z art. 29 i art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko każdy
ma prawo składania uwag do wyżej wymienionych projektów planów miejscowych wraz z prognozami oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest wyłożona do wglądu w Urzędzie Gminy Głowno, w godzinach pracy urzędu. 

Uwagi należy wnosić do Wójta Gminy Głowno w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 sierpnia 2018 r.

Uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno)

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-06-28

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Popów Głowieński

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-07-06

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Zbrożkowa i części wsi Konarzew (obręb Wola Zbrożkowa)

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-07-06

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wola Mąkolska

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-07-06

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Rudniczek

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-07-06

projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Albinów

 • autor: Piotr Antczak, data: 2018-07-06

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.