Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

Głowno, dnia 30.12.2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY GŁOWNO

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XXVII/159/2020 z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium.

Zmiana studium obejmować będzie fragment obrębu Popów Głowieński.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w formie elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: sekretariat@gmina-glowno.pl lub poprzez skrzynkę podawczą na ePUAP /gminaglowno/skrytka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby, oznaczenie nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenie oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko związanej przystąpieniem do sporządzenia projektu zmiany studium dla fragmentu obrębu Popów Głowieński oraz o możliwości składania wniosków w sposób określony powyżej. Wnioski należy składać do Wójta Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 stycznia 2021 r. Każdy ma prawo do składania wniosków w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przeprowadzanej w związku z przystąpieniem do sporządzania projektu zmiany studium.

Można zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, która jest dostępna w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, w godzinach pracy urzędu.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Głowno.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Głowno.

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych –Andrzeja Włodarczyka –naslo14@op.pl.

3.Pani/Pana dane będą przetwarzane będą w celu realizacji czynności o których mowa w art. 11 pkt 1, 3, 7, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 ze zm.) oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

4. Odbiorcami danych może być projektant sporządzający projekt na podstawie stosownej umowy, organy opiniujące i uzgadniające projekt planu miejscowego i organ nadzoru prawnego.

5. Dane nie będą udostępniane innym odbiorcom lub przesyłane do państw trzecich.

6. Dane będą przechowywane zgodnie z rzeczowym wykazem akt i przepisami o archiwizacji.

7. Posiada Pani/Pan prawo do:  żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania była zgoda.

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę stanowi przepis prawa powszechnie obowiązującego.

9. Przekazane dane nie będą profilowane.

drukuj (Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno)

  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2020-12-30

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.