Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w Władysławowie Popowskim

Wójt Gminy Głowno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości gruntowej położonej w Władysławowie Popowskim
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa, położona we wsi Władysławów Popowski, gmina Głowno, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 118/1 (obręb Władysławów Popowski, Nr 0025), o powierzchni 0,2702 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00073844/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.
 

Nieruchomość położona jest w miejscowości Władysławów Popowski na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie. Zlokalizowana około 10 km od centrum Głowna, przy drodze lokalnej o nawierzchni asfaltowej. Nieruchomość jest niezabudowana. Szerokość frontu wzdłuż drogi wynosi 20 m. Dalej w kierunku zachodnim działka rozszerza się do szerokości 45 m. Od strony zachodniej granica działki ma kształt krzywizny, działka graniczy z ciekiem wodnym. Na nieruchomości na części pasa wzdłuż drogi oraz w części zachodniej wzdłuż rzeki znajdują się skupiska drzew i krzewów liściastych, w pozostałej części działka zadarniona. Od strony północnej nieruchomość sąsiaduje z działką zabudowaną budynkiem letniskowym, dalej w odległości około 250 m siedlisko gospodarstwa rolnego. Od strony południowej w odległości około 100 m zabudowa siedliskowa. Z pozostałych stron użytki rolne. Uzbrojenie terenu w energię elektryczną i wodociąg. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Dla nieruchomości był przeprowadzony I przetarg ustny nieograniczony w dniu 11 stycznia 2018 r., który zakończył się wynikiem negatywnym.
 

Zgodnie z uchwałą nr XII/54/15 Rady Gminy Głowno z dnia 19.11.2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 5483) działka nr 118/1 w obrębie Władysławów Popowski oznaczona jest symbolami: 70R - Tereny rolnicze (9 %); 14KDD - Tereny dróg publicznych dojazdowych (1 %); 42RMn - Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych lub ogrodniczych z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (90 %).
 

Cena wywoławcza nieruchomości: 24.000,00 zł netto
(słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych 00/100 gr.)
Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%

 

Termin przetargu ustala się na dzień 22 marca 2018 r. o godz. 10:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 6 (parter).
 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 19 marca 2018 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.
 

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załączniku do Zarządzenia Nr 17/2018 Wójta Gminy Głowno z dnia 19 lutego 2018 r. (Załącznik Nr 1 – Warunki przetargowe) dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.
 

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.
 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości w Władysławowie Popowskim)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2018-02-19

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.