Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Wójt Gminy Głowno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Albinowie

Wójt Gminy Głowno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Albinowie
 

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość, położona we wsi Albinów, gmina Głowno, oznaczona w ewidencji gruntów numerem ewidencyjnym działki 23 (obręb Albinów, Nr 0001), o powierzchni 0,2842 ha. Nieruchomość stanowi własność Gminy Głowno na podstawie księgi wieczystej LD1G/00071035/0 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Zgierzu, V Wydział Ksiąg Wieczystych.

Nieruchomość położona jest w miejscowości Albinów na terenie gminy Głowno, powiat zgierski, województwo łódzkie. Zlokalizowana około 5 km od centrum Głowna, we wschodniej części gminy przy drodze powiatowej o nawierzchni asfaltowej prowadzącej przez wieś Ostrołękę w kierunku wsi Albinów i dalej Czatolin. Na nieruchomość zlokalizowane są pozostałości po dawnym siedlisku - ruiny dwóch budynków gospodarczych. Szerokość frontu wzdłuż drogi wynosi ok. 15 m. Działka ma kształt regularny prostokątny. W części działki od strony drogi powiatowej występują zakrzaczenia, pochodzące głównie z samosiewów drzew topoli i drzew owocowych. Nieruchomość sąsiaduje z gruntami użytkowanymi rolniczo. W odległości 50-100 m zlokalizowana jest zabudowa zagrodowa. Istnieje możliwość podłączenia działki do sieci wodociągowej i sieci energetycznej. Nieruchomość nie jest obciążona długami, prawami osób trzecich ani ograniczeniami w rozporządzaniu. Na nieruchomości nie ciążą żadne zobowiązania.

Nieruchomość była przedmiotem pierwszego przetargu ustnego ograniczonego w dniu 26.07.2018 r. zakończonego wynikiem negatywnym, drugiego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 18.10.2018 r. zakończonego wynikiem negatywnym, trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego w dniu 24.01.2019 r. zakończonego wynikiem negatywnym.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny rolne – symbol RP  (ok. 56%);

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 1MMR (ok. 42%);

drogi lokalne – symbol 03KZ (ok. 2%).

Dla terenów oznaczonych na rysunku planu ww. symbolami, plan ustala następujące przeznaczenie:

1MMR:

przeznaczenie podstawowe - pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wraz z ogrodami oraz zabudowę zagrodową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - nieuciążliwe usługi towarzyszące nie zakłócające funkcji mieszkaniowej obszaru oraz nieuciążliwe zakłady rzemieślnicze, agroturystyka, stacje transformatorowe.

RP:

przeznaczenie podstawowe – tereny rolne;

dopuszczalne przeznaczenie uzupełniające - zabudowa mieszkaniowa siedliskowo, rozproszona wraz z ogrodami oraz zabudową związaną z gospodarką rolną z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi (lokalizacja zabudowy na podstawie przepisów szczególnych).

03KZ:

pas drogi klasy zbiorczej.

Cena wywoławcza nieruchomości: 20.000,00 zł netto (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 gr.) Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Termin przetargu ustala się na dzień 18 lipca 2019 r. o godz. 11:00, w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie, sala nr 6 (parter).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 1.500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych 00/100 groszy). Wniesienia wadium należy dokonać w formie pieniężnej na konto Urzędu Gminy Głowno nr 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 do dnia 15 lipca 2019 r. (włącznie). Za datę wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu należności na wskazane konto.

Wadium wpłacone przez zwycięzcę przetargu zostanie zaliczone na poczet zakupu nieruchomości. W przypadku uchylenia się przez zwycięzcę przetargu od zawarcia umowy sprzedaży, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone po zakończeniu przetargu.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 39/2019 Wójta Gminy Głowno z dnia 11 czerwca 2019 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny.

W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 5 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 115, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.
 

Wójt Gminy Głowno

/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wójt Gminy Głowno ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Albinowie)

  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2019-06-11

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.