Nagłówek

Treść strony

Pomoc producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.

DWK-WKPP.8114.215.2017

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Departament Wsparcia Krajowego

 

 

SPRAWA: pomoc producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.

 

Uprzejmie informuję, że na podstawie §13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz, 187, z późn. zm). Agencja rozpoczęła przyjmowanie wniosków o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.

W związku z powyższym na stronie internetowej Agencji www.arimr.gov.pl został udostępniony formularz ww. wniosku o udzielenie pomocy finansowej.

Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r.

Beneficjentem pomocy może być producent rolny:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 2. w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.,
 3. będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1,7,2014).

Pomoc będzie udzielana w dwóch różnych formułach;

 1. w ramach pomocy de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12,2013) w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym pro tTukeJfro 1 ncj z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
 2. poza formułą de minimis, zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) Nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. w przypadku, gdy szkody oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia tych szkód wynoszą powyżej 30% ww, średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z trzech ostatnich lat poprzedzających rok. w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji.

Stawka pomocy wynosi:

 1. 2 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw drzew owocowych, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne;
 2. 1 000 zł na 1 ha powierzchni owocujących upraw krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły szkody w wysokości co najmniej 70% spowodowane przez przymrozki wiosenne.

Pomoc pomniejsza się o 50%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej

50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej,

z wyłączeniem łąk i pastwisk, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk, o których

mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r.

Do wniosku dołącza się;

 1. w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013, tj. gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą nie więcej niż 30% ww. średniej rocznej produkcji rolnej:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o których mowa w § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronic MRiRW https://www,minrol.gov,pI/Informacje-branzowe/Nickorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody w wysokości co najmniej 70%,
 • zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis (równoważne ze złożeniem zaświadczenia jest wypełnienie oświadczenia dotyczącego otrzymanej pomocy de minimis w części A wniosku - pkt XIII).
 1. w przypadku, gdy Wnioskodawca ubiega się o pomoc zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 702/2014, tj. gdy szkody w uprawach rolnych oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę wynoszą powyżej 30% ww. średniej rocznej produkcji rolnej:
 • kopię protokołu oszacowania szkód, zawierającego informacje o których mowa w § 5 ust. 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., sporządzonego zgodnie zc wzorem opublikowanym na stronic MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje- branzowe/Nickorzystnc-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje o powierzchni upraw, w których powstały szkody w wysokości co najmniej 70%, potwierdzonego przez wojewodę właściwego zc względu na miejsce wystąpienia tych szkód.

Jednocześnie uprzejmie przypominam o funkcjonującej od lat pomocy ARiMR ze środków krajowych w formie dopłat do oprocentowania preferencyjnych kredytów „klęskowych”, z której również mogą korzystać producenci rolni poszkodowani w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r. Pomoc Agencji polega tutaj na spłacie za rolnika części należnego bankowi oprocentowania, dzięki czemu oprocentowanie kredytów „klęskowych” płacone przez rolników jest niższe w porównaniu z oprocentowaniem kredytów komercyjnych i obecnie wynosi od 1,84% do 3,17% w skali roku. Preferencyjne kredyty na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę, dostępne są w następujących bankach współpracujących z ARiMR;

 • Bank BGZ BNP Paribas S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 • SGB Bank S.A. oraz zrzeszone w nim Banki Spółdzielcze,
 • Bank Zachodni WBK S.A.,
 • Bank Pekao S.A.,
 • Krakowski Bank Spółdzielczy.

Wnioski o kredyty „klęskowe” należy składać w ww, bankach.

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o informowanie zainteresowanych rolników o możliwościach uzyskania pomocy i jej zasadach.

drukuj (Pomoc producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody w uprawach w wyniku przymrozków wiosennych w 2017 r.)

 • autor: Anna Król - Dyrektor Departament Wsparcia Krajowego, data: 2017-09-12

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.