Nagłówek

Treść strony

APEL WÓJTA GMINY GŁOWNO

W związku z powtarzającymi się przypadkami  zaorywania i niszczenia poboczy dróg oraz wyrywania i przestawiania słupków geodezyjnych wyznaczających granicę działek drogowych,  zwracam się z apelem do wszystkich rolników, których grunty własne lub dzierżawione przylegają do dróg gminnych o prowadzenie prac polowych w taki sposób, aby nie niszczyć infrastruktury drogowej i  nie zaorywać pasów drogowych. Tegoroczna zwiększona liczba opadów uwidoczniła również w wielu miejscach Gminy nieprawidłowości z odprowadzeniem wód z powierzchni drogi polegające min. na wypłycaniu lub zasypywaniu rowów przydrożnych, budowie zjazdów z działek bez wymaganych rur przepustowych lub podwyższaniu zjazdów uniemożliwiającym swobodny grawitacyjny odpływ wody z powierzchni jezdni.
Dlatego informujemy, że w przypadku stwierdzenia podobnych zdarzeń będziemy wnosić o dobrowolne przywrócenie do stanu pierwotnego naruszonych elementów infrastruktury lub też zostaną  one usunięte na koszt mieszkańca. Jeśli działania takie nie przyniosą oczekiwanego skutku,  podjęte zostaną wszelkie dopuszczalne prawem kroki zmierzające do zastosowania sankcji wobec osób dokonujących tego typu działań.
Liczę jednak na społeczną odpowiedzialność mieszkańców naszej Gminy i mam nadzieję, że apel ten spotka się ze zrozumieniem wszystkich, którym leży na sercu nasze wspólne dobro.


 Wójt
(-) Marek Jóźwiak


UWAGA!  
Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1440)
Art. 39. 1. Zabrania się dokonywania w pasie drogowym czynności, które mogłyby powodować niszczenie lub uszkodzenie drogi i jej urządzeń albo zmniejszenie jej trwałości oraz zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. W szczególności zabrania się:
2)  włóczenia po drogach oraz porzucania na nich przedmiotów lub używania pojazdów niszczących nawierzchnię
7)  niszczenia rowów, skarp, nasypów i wykopów oraz samowolnego rozkopywania drogi;
8)   zaorywania lub zwężania w inny sposób pasa drogowego;
9)   odprowadzania wody i ścieków z urządzeń melioracyjnych, gospodarskich lub zakładowych do rowów przydrożnych lub na jezdnię drogi.

Zgodnie z ustawą  z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1094 z późn. zm.)
 
Art. 100. Kto:
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pas przydrożny,
2) włóczy po drodze publicznej lub porzuca na niej przedmioty albo używa pojazdów niszczących nawierzchnię drogi,
3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopów albo samowolnie rozkopuje drogę publiczną, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
 
 
Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w należytym stanie zjazdów z dróg publicznych do przyległych nieruchomości, podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.


Opracował.: Tomasz Kubiak

 

drukuj (APEL WÓJTA GMINY GŁOWNO)

  • autor: Tomasz Kubiak, data: 2017-11-28

Załącznik

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.06

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.