Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

"GRANTY SOŁECKIE" 2018 - ruszył nabór wniosków!

Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 

W budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2018 zostały zabezpieczone środki finansowe na pomoc finansową dla jednostek samorządu terytorialnego województwa łódzkiego, w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich.

 Rodzaj zadania objętego pomocą finansową

W ramach przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Łódzkiego gminy wiejskie i wiejsko-miejskie województwa łódzkiego będą mogły sfinansować w całości lub uzupełnić wkład własny do projektów zgłaszanych im przez sołectwa tej gminy, a dotyczących realizacji zadań własnych gminy, zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich” przyjętego Uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego Nr 1639/17 w dniu 29 listopada 2017 roku, zwanego dalej Regulaminem.

Wysokość środków finansowych

Wysokość środków finansowych zabezpieczonych w budżecie Województwa Łódzkiego na rok 2018, przeznaczonych na udzielenie ww. pomocy finansowej wynosi 1.500.000 zł.

Zasady przyznawania dotacji

1.     Zasady przyznawania dotacji zostały opisane w § 3 Regulaminu.

2.     Wnioski o udzielenie ww. dotacji celowej (maksymalnie 3 wnioski z jednej gminy) podpisane przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń w imieniu jednostki samorządu terytorialnego oraz Sołtysa danego sołectwa, należy składać w Biurze Podawczym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego lub przesyłać za pośrednictwem firm świadczących usługi pocztowe na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Al. Piłsudskiego 8, 90-051 Łódź, w terminie do dnia 28 lutego 2018 roku.

1)    Wzór wniosku o udzielenie pomocy finansowej w trybie dotacji określa załącznik nr 1 do Regulaminu.

2)    Wnioski mogą dotyczyć projektów realizowanych wyłącznie w terminie od dnia 1 lipca 2018 roku do dnia 15 listopada 2018 roku.

3)    Wnioskowana kwota dotacji w ramach projektu dla jednej miejscowości nie może być większa niż  5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

4)    Wnioski nie będą rozpatrywane, jeżeli:

a)    zostaną dostarczone do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego bądź nadane w placówce świadczącej usługi pocztowe po terminie,

b)    będą sporządzone na druku innym niż określony w Regulaminie,

c)     będą dotyczyły projektów realizowanych w terminie innym niż określony w niniejszym ogłoszeniu,

d)    wnioskowana kwota dotacji będzie większa niż kwota podana w pkt 3).

5)    W przypadku błędów formalnych we wnioskach wnioskodawcy zostaną wezwani do ich poprawienia.

3.     Ocena wniosków oraz wyłonienie beneficjentów odbywać się będzie na zasadach opisanych w Rozdziale III Regulaminu.

4.     Realizacja projektów powinna odbywać się zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale IV Regulaminu oraz w terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu.

5.     Przedłożenie dokumentów do rozliczenia projektów powinno nastąpić w terminie określonym w umowie. Zrealizowane projekty należy rozliczyć zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale V Regulaminu oraz umowie.

6.     Realizacja projektów podlega kontroli opisanej w rozdziale VI Regulaminu.

 

Mieszkańcy danej miejscowości na zebraniu wiejskim, w trybie uchwały (zgodnie ze statutem sołectwa) muszą podjąć decyzję dotyczącą wyboru projektu, jaki chcieliby zrealizować. Uchwała ta będzie stanowiła załącznik do wniosku o przyznanie pomocy.

W związku z tym, że przy ocenie merytorycznej wniosków duży wpływ na ostateczną ocenę ma ilość punktów przyznawana za planowany udział wkładu własnego wnioskodawcy, który musi przekroczyć 50%, aby otrzymać maksymalną ilość punktów, można starać się o ewentualne wsparcie finansowe udzielane przez Wójta Gminy Głowno.

W tej sytuacji jeszcze przed podjęciem uchwały dotyczącej wyboru projektu, należy złożyć do Wójta Gminy Głowno podanie wraz z uzasadnieniem, o wsparcie finansowe projektu w wysokości:

  • 5 700 zł - w przypadku, gdy mieszkańcy danego sołectwa również z własnych środków przekażą 300 zł.

Całkowita wartość projektu może wynieść w tym przypadku 11 000 zł

5 000 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego

5 700 zł – środki własne Gminy Głowno (wsparcie Wójta Gminy)

   300 zł – środki własne mieszkańców sołectwa

  • 5 100 zł - w przypadku, gdy mieszkańcy danego sołectwa nie przewidują wkładu własnego.

Całkowita wartość projektu może wynieść maksymalnie 10 100 zł

5 000 zł – pomoc finansowa z budżetu Województwa Łódzkiego

5 100 zł – środki własne Gminy Głowno (wsparcie Wójta Gminy)

Dopiero po uzyskaniu pozytywnej odpowiedzi od Wójta Gminy Głowno na złożone podanie, można podjąć uchwałę dotyczącą wyboru projektu do realizacji. Wsparcie finansowe Wójta Gminy Głowno zostanie przyznane wyłącznie w przypadku otrzymania pomocy finansowej z budżetu Województwa Łódzkiego.

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej wypełnia zainteresowane uzyskaniem dotacji sołectwo. Wniosek podpisany przez przedstawiciela danego sołectwa z  wymaganymi załącznikami należy złożyć do 14 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy Głowno (na dziennik, pok. nr. 8) w celu zaakceptowania i podpisania przez Wójta Gminy Głowno.

W związku z tym, że jedna gmina może złożyć maksymalnie trzy wnioski, decydująca będzie kolejność składania dokumentów przez sołectwa (wypełnionego wniosku wraz z wymaganymi załącznikami).

 

 

Wnioski o udzielenie pomocy finansowej, wraz z regulaminem i załącznikami można pobrać:

  • ze strony internetowej Gminy Głowno
  • w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2 w Głownie
  • na stronie internetowej Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego (bezpośredni link: https://www.lodzkie.pl/rolnictwo/dotacje-dla-gmin-projekty-w-so%C5%82ectwach/dotacje-w-roku-2018).

Szczegółowe informacje można uzyskać:

  • w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno w pok. nr 13,
  • pod numerem telefonu 42 719 12 91; 42 719 13 54 wewnętrzny: 123,
  • na stronie internetowej https://www.lodzkie.pl/rolnictwo
  • autor: Anna Marciniak, data: 2018-01-12

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.