Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Pomoc suszowa – uprawy rolne

Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem suszy lub powodzi w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 70% danej uprawy, mogą od 14.09.2018 r. do 28.09.2018 r. składać wnioski o udzielenie pomocy.

Stawka pomocy wynosi 1000 zł na  1 ha powierzchni upraw, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi objęły co najmniej 70% danej uprawy.

Wnioski należy złożyć do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej  Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  (www.arimr.gov.pl).

Pomoc będzie udzielana:

a) poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 – w przypadku gdy szkody spowodowane tegoroczną suszą lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą  wynosić powyżej  30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub  średniej rocznej produkcji roślinnej w gospodarstwie rolnym, albo

b) w ramach formuły pomocy de minimis,  zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 – w przypadku gdy powyższe szkody  będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej lub średniej rocznej produkcji roślinnej.

Termin składania wniosków o udzielenie pomocy  przez  producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2018 r. suszy lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30 % danej uprawy i mniej niż 70%  danej uprawy oraz stawka pomocy zostanie ogłoszona po zakończeniu szacowania szkód w tych gospodarstwach przez komisje powołane przez wojewodów.

Kwota pomocy będzie podlegała pomniejszeniu o 50% dla producentów rolnych  nieposiadających polisy ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, w gospodarstwie rolnym.

Jak wynika z powyższego, wskazana stawka dotyczy tylko tych upraw, w których straty wyniosły co najmniej 70%. Dla pozostałych strat, wynoszących co najmniej 30 % i mniej niż 70 % stawka pomocy i termin naboru zostaną ogłoszone odrębnie. Oznacza to, że rolnik, który ma straty w uprawach co najmniej 70 % a w innych uprawach co najmniej 30 %, będzie mógł złożyć wnioski w obu naborach, odrębnie dla poszczególnych przedziałów strat.

Do pomocy finansowej kwalifikować będzie co najmniej 30  % strat w danej uprawie (na danym polu), np.

W protokole stwierdzono: stratę w pszenicy ozimej 80 % na powierzchni 8 ha, stratę w pszenicy ozimej 30 % na powierzchni 5 ha i 0 % strat w pszenicy ozimej na powierzchni 2 ha – w pierwszym naborze od 14 września rolnik może złożyć wniosek na 8 ha a dodatkowo w drugim naborze wniosek na 5 ha.

Po opracowaniu wzoru wniosku przez DWK i zasad przyznawania pomocy klęskowej, departament przeprowadzi szkolenie dla wszystkich BP za pośrednictwem Skypa.

Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że pomoc będzie udzielana w dwóch formułach: pomocy publicznej i pomocy de minimis, w zależności od % obniżenia dochodu w gospodarstwie. W odróżnieniu od pomocy określonej w § 13 rozporządzenia, pomoc określona w § 13r może być również udzielona, gdy obniżenie dochodu obliczone jest tylko w produkcji roślinnej. Dane te, tj. obniżenie dochodu ogółem jak i obniżenie dochodu w produkcji roślinnej będą określone w protokole szacowania strat. Dodatkowo rolnik we wniosku będzie zaznaczał, czy należy uwzględnić straty ogółem w gospodarstwie czy straty w produkcji roślinnej.

W przypadku pomocy publicznej limit 15 tyś. Euro w okresie trzech lat obrotowych nie obowiązuje.

W formule de minimis protokół strat nie jest poświadczany przez wojewodę, w formule pomocy publicznej na protokole oszacowania strat musi znaleźć się adnotacja wojewody o wystąpieniu szkody. 

  • autor: Celestyna Nockowska, data: 2018-09-12

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.