Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Przetarg na sprzedaż stalowych używanych zbiorników hydroforowych oraz stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno

Wójt Gminy Głowno ogłasza pierwszy przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż stalowych używanych zbiorników hydroforowych oraz stalowych zbiorników ciśnieniowych, stanowiących własność Gminy Głowno.

 

Przedmiotem sprzedaży jest:

 

a. Zbiornik Nr 1. Pionowy zbiornik hydroforowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1800 mm, pojemność ok. 6000l, waga do 1350 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

b. Zbiornik Nr 2. Pionowy zbiornik hydroforowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1800 mm, pojemność ok. 6000l, waga do 1350 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

c. Zbiornik Nr 3. Pionowy zbiornik ciśnieniowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1400 mm, pojemność ok. 3000l, waga do 800 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

d. Zbiornik Nr 4. Pionowy zbiornik ciśnieniowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1400 mm, pojemność ok. 3000l, waga do 800 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

e. Zbiornik Nr 5. Pionowy zbiornik ciśnieniowy, produkcji Prodwodrol Sulechów Sp. z o.o., wykonany ze stali. Średnica zbiornika wynosi 1400 mm, pojemność ok. 3000l, waga do 800 kg. Zbiornik przeznaczony jest do pracy w instalacjach wody zimnej przy ciśnieniu podstawowym 6 bar.

Stan techniczny ww. sprzętu jest aktualny na dzień publikacji ogłoszenia. Są to używane stalowe zbiorniki na wodę wymontowane z modernizowanej Stacji Uzdatniania Wody w Boczkach Domaradzkich. Urząd Gminy w Głownie nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikłe z dotychczasowej eksploatacji.

Cenę wywoławczą ustalono na kwotę:

1. Zbiornik Nr 1. Zbiornik hydroforowy – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych);

2. Zbiornik Nr 2. Zbiornik hydroforowy – 1 600,00 zł (słownie: tysiąc sześćset złotych);

3. Zbiornik Nr 3. Stały zbiornik ciśnieniowy – 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych);

4. Zbiornik Nr 4. Stały zbiornik ciśnieniowy – 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych);

5. Zbiornik Nr 5. Stały zbiornik ciśnieniowy – 1 100,00 zł (słownie: tysiąc sto złotych).

Oferent składający ofertę winien złożyć ofertę z wyższą ceną – oferty złożone w wysokości ceny wywoławczej lub niższej, będą odrzucone.

Oferta wraz z wymaganymi załącznikami powinna być złożona wyłącznie w języku polskim, w formie pisemnej, na komputerze lub nieścieralnym atramentem bądź długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. W przypadku składania oferty w siedzibie Zamawiającego lub pocztą na kopercie należy umieścić napis:

,,Przetarg na sprzedaż zbiorników”.

Ofertę złożyć można:

  • osobiście w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 8)
  • drogą pocztową/kurierem (za datę wpływu uważa się dzień zarejestrowania w jednostce zamawiającego)
  • faxem: (42) 719-20-08 (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy)
  • e-mailem: sekretariat@gmina-glowno.pl (z zastrzeżeniem dostarczenia oryginału przed podpisaniem umowy).

Oferty  należy składać w dni robocze w godzinach pracy urzędu do dnia 22.12.2020 r. w sekretariacie urzędu lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno.

Oferty złożone po w/w dacie nie będą rozpatrywane.

Oferta pisemna złożona w toku postępowania powinna zawierać wypełniony formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1.

Szczegółowe informacje na temat przetargu znajdują się w załącznikach do Zarządzenia Nr 89/2020 Wójta Gminy Głowno z dnia 7 grudnia 2020 r. dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy Głowno, a także na stronie internetowej Gminy Głowno (http://www.gmina-glowno.pl) i BIP (http://bip.gmina-glowno.pl). Wójt Gminy Głowno zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu lub jego unieważnienia z uzasadnionej przyczyny. W sprawach wymagających dodatkowych wyjaśnień, informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Głowno ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 3 lub telefonicznie (42) 719-12-91 wew. 113, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 oraz e-mail sekretariat@gmina-glowno.pl.

  • autor: Karolina Sobierajska, data: 2020-12-15

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.