Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ferie Zimowe 2021 w Bibliotece i Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie

4.01.2021 - Zapoznanie się z regulaminem i zasadami w czasie ferii zimowych w Bronisławowie , gry karciane .
5.01.2021 - Zajęcia z papieroplastyki - ozdoby choinkowe naszych babć wykonywane z twórcą ludowym .
7.01.2021 - Świat kolorowanek - zajęcia plastyczne połączone z konkursem
8.01.2021 - Konkurs „ Mistrz głośnego czytania „
11.01.2021 - Papieroplastyka - wykonujemy maski karnawałowe z twórcą ludowym .
12.01.2021 - Kreatywne warsztaty - masa solna
13.01.2021 - Robimy prezenty na dzień Babci i Dziadka
14.01.2021 - Gry bez prądu - spotkania z planszówkami
15.01.2021 - Zimowa akademia talentów
 
Uczestnicy ferii zimowych będą również mogli korzystać z pin-ponga i cymbergaja .
 
– przyjmowane będą dzieci od 7 roku życia
- zapisy są przyjmowane telefonicznie pod nr (42) 719 15 11
- zajęcia będą odbywały się w wyznaczone dni od godz. 11.00 do 15.00
 
 
REGULAMIN PÓŁKOLONII dot. zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia COVID-19
 
Uczestnikiem półkolonii może zostać osoba:
1. Która jest zdrowa, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka/prawnych opiekunów.
3. Bezwzględnie będzie stosować się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny. Rodzic/opiekun1. Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem dziecka na półkolonie, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w placówce, jak i podczas drogi z/ do placówki. W przypadku zakażenia koronawirusem w toku wypoczynku lub dojazdu do/z placówki nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.2. Rodzic, składając kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.3. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia ,rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w półkoloniach w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w półkoloniach.
4. Rodzic/opiekun zobowiązuje się do wypełnienia i dostarczenia wymaganej dokumentacji. Niedostarczenie dokumentacji jest jednoznaczne z wypoczynku.
5. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki powinni zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min.2 m.
6. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej placówki lub wyznaczonego obszaru z zachowaniem zasady: jeden rodzic z dzieckiem lub w odstępie 2 m od kolejnego rodzica z dzieckiem, przy czym należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich
7. Uczestnicy są przyprowadzani/odbierani z zajęć przez osoby zdrowe. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji nie wolno przyprowadzać dziecka do placówki.
8. Rodzice/opiekunowie udostępniają Organizatorowi wypoczynku numer telefonu zapewniający szybką komunikację
9. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,0°C, uporczywego kaszlu lub innych objawów chorobowych wstępna teren placówki nie będzie możliwy.
10.W przypadku niepokojących objawów u uczestnika rodzic wyraża zgodę na odizolowanie dziecka do odrębnego pomieszczenia. Zostanie on niezwłocznie powiadomiony w celu natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.
11.Rodzic/opiekun zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust .środków ostrożności ( osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
12. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia dostępnych na stronach https://gis.gov.pl/lub https://www.gov.pl/web/koronawirus/, a także obowiązujących przepisów prawa.
  • autor: Anna Marciniak, data: 2020-12-30

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.