Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Radni Rady Gminy Głowno uchwalili budżet na 2021 rok

RADNI RADY GMINY GŁOWNO UCHWALILI BUDŻET NA 2021 ROK
 

Pomimo panującej pandemii udało się opracować budżet gminy Głowno na rok 2021, który przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Łodzi został pozytywnie zaopiniowany, a następnie przyjęty przez Radnych Gminy Głowno na sesji Rady Gminy Głowno, która odbyła się 30 grudnia 2020 r. Dwunastu radnych było za przyjęciem budżetu na rok 2021, trzech radnych wstrzymało się od głosu.

Uchwała budżetowa stanowi plan dochodów i wydatków jednostki, jednocześnie jest podstawowym dokumentem gospodarki finansowej gminy.

Chciałbym serdecznie podziękować Radnym Rady Gminy Głowno za współpracę przy opracowywaniu budżetu, który jest budżetem ambitnym, jednocześnie wierzę, że uda się go zrealizować.
W przyszłorocznym budżecie dochody zaplanowane zostały w kwocie 25 469 346,55 zł, a wydatki w kwocie 25 946 442,73 zł.

W 2021 roku na inwestycje przeznaczone będzie 5 072 941,63 zł. Poniżej przedstawiamy wykaz inwestycji oraz wysokość wydatków na poszczególne zadania na 2021 rok

Treść

Wartość

Rolnictwo i łowiectwo

250 898,00

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

250 898,00

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Kamień

30 000,00

Budowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Ziewanice RFIL

45 898,00

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Bronisławów- Karasica

75 000,00

Budowa sieci wodociągowej łączącej miejscowości Dąbrowa - Mięsośnia RFIL

100 000,00

Transport i łączność

1 650 101,04

Drogi publiczne gminne

1 650 101,04

Modernizacja rowu wraz z wymianą przepustu pod drogą gminną- Konarzew FS

13 213,04

Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Ostrołęka (działka 271, obręb Ostrołęka)

300 000,00

Remont drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Mąkolice (działka
nr 1136/1 i 1136/2, obręb Mąkolice)

300 000,00

Remont drogi nr 120570E w miejscowości Kamień (działka nr 90 i 117,
obręb Kamień)

1 000 000,00

Wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze gminnej nr 120071E-
Antoniew FS

7 734,00

Wykonanie projektu drogi gminnej na działce nr 232- Popów Głowieński FS

9 500,00

Wykonanie projektu remontu drogi gminnej nr 120529E- Karasica FS

6 200,00

Wykonanie projektu remontu drogi gminnej nr 120072E- Antoniew FS

8 000,00

Wykonanie projektu remontu drogi gminnej nr 120529E- Bronisławów FS

5 454,00

Gospodarka mieszkaniowa

11 018,65

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

11 018,65

Zakup działki na potrzeby sołectwa - Helenów FS

11 018,65

Administracja publiczna

40 000,00

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

40 000,00

modernizacja bazy komputerowej

40 000,00

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

303 000,00

Ochotnicze straże pożarne

303 000,00

modernizacja strażnicy OSP w Boczkach Domaradzkich

40 000,00

Modernizacja strażnicy OSP w Mąkolicach

50 000,00

modernizacja strażnicy OSP w Ostrołęce

50 000,00

Utwardzenie podłoża na terenie OSP Ziewanice- FS

13 000,00

Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Wola Zbrożkowa

150 000,00

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

2 690 354,41

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

2 448 658,80

realizacja projektu "Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno"

2 418 658,80

dofinansowanie do montażu kotłów EKO

30 000,00

Oświetlenie ulic, placów i dróg

213 168,51

Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 235 w miejscowości
Ziewanice RFIL

25 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego na działce o nr ewid. 540 w miejscowości
Ziewanice RFIL

52 616,75

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Bronisławów RFIL

50 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Popów Głowieński RFIL

50 000,00

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Kamień RFIL

25 000,00

Projekt i budowa oświetlenia ulicznego - Gawronki FS

10 551,76

Pozostała działalność

28 527,10

Budowa budynku gospodarczego na działce gminnej- Wola Mąkolska FS

28 527,10

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

47 569,53

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

47 569,53

Remont sali głównej i korytarza w Domu Ludowym w Kadzielinie -
Kadzielin i Kamień FS

33 569,53

Zakup i montaż altany przy Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach -
Mąkolice FS

14 000,00

Kultura fizyczna

80 000,00

Obiekty sportowe

50 000,00

Projekt budowy kompleksu sportowego w Popowie Głowieńskim

50 000,00

Pozostała działalność

30 000,00

Rekreacyjne zagospodarowanie działki gminnej w Glinniku

15 000,00

Rekreacyjne zagospodarowanie terenu w miejscowości Domaradzyn

15 000,00

OGÓŁEM

5 072 941,63

*FS- wydatki majątkowe w ramach środków funduszu sołeckiego

Warto nadmienić, że od 8 lat nie posiłkujemy się kredytami. Kredyt planowany jest tylko i wyłącznie w celu zrównoważenia budżetu.

Dziękuje wszystkim pracownikom Urzędu Gminy Głowno oraz dyrektorom jednostek organizacyjnych za współpracę w realizacji budżetu za 2020 r.
Wierzę w to, że inwestycje zaplanowane na kolejny rok zostaną zrealizowane w 100%, a Gmina Głowno będzie pozyskiwać kolejne środki zewnętrzne na ich realizację oraz dalszy rozwój.

  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.