Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Informacja o zapewnieniu transportu mieszkańców do punktu szczepień

      W związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021 r. wydanej na podstawie art. 11h ust. 1, 4 i 13 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.) Urząd Gminy informuje, że w ramach zadania własnego, gmina zapewnia możliwość transportu mieszkańców naszej gminy do punktu szczepień , w którym osoba została zarejestrowana na szczepienie i ma ustalony termin szczepienia.

Zgodnie z w/w decyzją prawo do skorzystania z dowozu mają wyłącznie osoby :

  • posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
  • mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień) w przypadku miast poniżej 100 tys. osób, gmin miejsko-wiejskich oraz wiejskich

W celu informowania mieszkańców naszej gminy o możliwości skorzystania z transportu do punktu szczepień, od dnia 15 stycznia 2021 można uzyskać informacje na temat transportu na szczepienie pod numerem telefonu  42  719 26 46 w godzinach 8.00-15.00.

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Głowno, reprezentowany przez Wójta, dane kontaktowe Administratora: sekretariat@gmina-glowno.pl
Administrator danych wyznaczył inspektora ochrony danych Andrzeja Włodarczyka, możesz się z nim skontaktować pod adresem e-mail: inspektor@odo.info.pl 

Państwa dane osobowe (imię i nazwisko, adres zamieszkania, telefon kontaktowy, wiek oraz stopień niepełnosprawności) będą przetwarzane  w związku z realizacją zadania dotyczącego udzielania niezbędnych informacji dla osób chcących skorzystać z transportu do punktów szczepień. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania ww. zadania. 
Dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust.2 pkt a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych) RODO w związku ze zgłoszeniem potrzeby transportu  do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Zbierane dane osobowe są przetwarzane zgodnie z RODO – na  podstawie Twojej zgody - w celu realizacji zadania określonego w pkt 4 i nie będą udostępnianie podmiotom innym, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora. 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty realizujące Narodowy Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. (Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, pracownicy Ośrodka Pomocy społecznej w Głownie, Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy będą dowozić osoby na sczepienia).

Państwa dane będą przechowywane przez okres realizacji niniejszej sprawy oraz przewidziany prawem okres archiwizacji. 
W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa  danych osobowych przysługuje prawo do:
-dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,  
-sprostowania danych, 
-usunięcia przetwarzanych danych,
-ograniczenia przetwarzania danych, 
-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to przypadków,
-prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

Maja Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jako organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. 
Danych osobowych nie będziemy przetwarzać w sposób zautomatyzowany i dane osobowe nie będą profilowane oraz nie będą one przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.

  • autor: Jolanta Szkup - Sekretarz Gminy, data: 2021-01-15

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.