Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r. poz. 559, 583/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości

Tryb oddania w dzierżawę

Okres dzierżawy

Czynsz dzierżawny

Termin  płatności czynszu dzierżawnego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 203, obręb Domaradzyn (0008), gmina Głowno

1,3395 ha

LD1G/00071168/1

nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Domaradzyn przy skrzyżowaniu dróg powiatowych wykorzystywana rolniczo

nieruchomość przeznaczona do wykorzystania w celach rolniczych  

bezprzetargowo, dotychczasowemu dzierżawcy

na podstawie Uchwały Nr XLIV/269/22 Rady Gminy Głowno z dnia 24 marca 2022 roku

do 3 lat

w wysokości 2,28466 dt pszenicy za każdy rok obowiązywania  umowy dzierżawy

 

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy

2

dz. 210  obręb Popów Głowieński (0022), gmina Głowno

1,0000 ha (część działki 210 przeznaczona do dzierżawy

LD1G/00112758/4

nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Popów Głowieński przy drodze gminnej, część przeznaczona do dzierżawy wykorzystywana jest rolniczo i położona jest ok. 300 metrów od drogi gminnej (za trenem zadrzewionym) do granicy obrębu ewidencyjnego.

nieruchomość przeznaczona do wykorzystania w celach rolniczych  

bezprzetargowo, dotychczasowemu dzierżawcy

na podstawie Uchwały Nr XLIV/270/22 Rady Gminy Głowno z dnia 24 marca 2022 roku

do 3 lat

w wysokości 4,62422 dt pszenicy za każdy rok obowiązywania umowy dzierżawy

 

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy

3

część dz. 609, obręb Wola Mąkolska, gmina Głowno

0,4000 ha (część działki 609 przeznaczona do dzierżawy)

LD1G/00102800/1

nieruchomość niezabudowana w miejscowości Wola Mąkolska  przy drodze powiatowej, część przeznaczona do dzierżawy wykorzystywana jest rolniczo i położona jest na długości 60 metrów od granic działki ewidencyjnej rowu melioracyjnego (dz. 720/5)

nieruchomość przeznaczona do wykorzystania w celach rolniczych  

bezprzetargowo, dotychczasowemu dzierżawcy

na podstawie Uchwały Nr XLIV/271/22 Rady Gminy Głowno z dnia 24 marca 2022 roku

do 3 lat

w wysokości 1,1885 dt pszenicy za każdy rok obowiązywania umowy dzierżawy

 

do 15 września każdego roku obowiązywania umowy dzierżawy

 

Stawki czynszu dzierżawnego zostały określone wg Zarządzenia nr 98/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2021 roku. Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych). Do przeliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę 1 decytony pszenicy podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze półrocze danego roku w którym następuje zapłata czynszu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Głowno na okres od dnia 26 kwietnia 2022 r. do dnia 17 maja 2022 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy)

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117