Planowanie przestrzenne

Zapraszamy do korzystania z portalu mapowego z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

  • -

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno

Obowiązujące Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Głowno

Wykaz obowiązujących miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie Gminy Głowno

Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Głowno

Opracowanie Ekofizjograficzne Gminy Głowno

Procedura zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Krótki opis dotyczący zasad i etapów w procedurze zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Glinnik, Jasionna, Mąkolice, Popów Głowieński, Antoniew, Kamień, Ziewanice wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwały Nr XLIV/268/22 z dnia 24 marca 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Antoniew, części wsi Kamień, części wsi Ziewanice i części wsi Mąkolice...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Karnków, Mięsośnia, Władysławów Popowski, Wola Mąkolska wraz z prognozami oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 297, 211/2 i 212/2 oraz części działek nr 210, 206 i 233 w obrębie Popów Głowieński...

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Wójt Gminy Głowno zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno wraz z prognozą oddziaływania na środowisko...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych fragmentów Gminy Głowno

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Wójt Gminy Głowno zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Głowno uchwał w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego...

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno

Obwieszczenie Wójta Gminy Głowno o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Głowno dla fragmentu obrębu Popów Głowieński...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117