Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków

Regulamin udzielania dotacji

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI ZE ŚRODKÓW BUDŻETU GMINY DO BUDOWY
PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY GŁOWNO

 

1. Gmina Głowno udzieli dotacji posiadaczom nieruchomości określonym w § 1 ust. 3 uchwały, którzy w danym roku wybudują przydomową oczyszczalnię ścieków na terenie Gminy Głowno, gdzie nie istnieje możliwość podłączenia się do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

2. Wnioski mieszkańców, którzy wybudowali przydomowe oczyszczalnie ścieków w latach wcześniejszych oraz przed wejściem w życie uchwały nr XXXI/172/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31maja 2017 roku nie będą rozpatrywane.

3. Dotacja udzielana jest wyłącznie posiadaczom nieruchomości wytwarzającym ścieki bytowo-gospodarcze, po podpisaniu umowy z Gminą Głowno. Udzielenie dotacji nastąpi:
1) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków przez specjalistyczną firmę - na podstawie faktury oraz protokołu odbioru podpisanego przez wykonawcę instalacji. Zakup i montaż urządzenia przydomowej oczyszczalni ścieków musi nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Głowno;
2) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” - na podstawie faktury, rachunku za zakup urządzenia oraz podpisanego oświadczenia o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu. Zakup i montaż urządzenia musi nastąpić po podpisaniu umowy z Gminą Głowno.
4. Za termin wybudowania przydomowej oczyszczalni ścieków uznawana jest:
1) w przypadku montażu przez specjalistyczną firmę – data zakończenia montażu przydomowej oczyszczalni ścieków potwierdzona podpisanym przez firmę protokołem odbioru;
2) w przypadku montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w tzw. „systemie gospodarczym” - data podana przez właściciela w oświadczeniu o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu.
5. Wybudowanie i eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 roku w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U.2014.1800).
6. Dotacja udzielana jest jednorazowo na częściowe pokrycie kosztów inwestycji i wynosi maksymalnie 50% kosztu zakupu urządzenia wraz z montażem, nie więcej jednak niż 2 500,00 zł.
7. Dotacją objęte są tylko urządzenia i materiały fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy.
8. Jeżeli nieruchomość znajduje się we współwłasności, wymagana jest zgoda wszystkich współwłaścicieli na budowę oczyszczalni oraz oświadczenie o wyrażeniu zgody na wypłacenie dotacji współwłaścicielom ponoszącym koszty budowy, wraz z określeniem proporcjonalnej wielkości poniesionych przez nich kosztów. Dotacja udzielana jest proporcjonalnie do poniesionych kosztów.
9. W przypadku podłączenia dwu lub więcej budynków do jednej przydomowej oczyszczalni ścieków o dotację mogą ubiegać się te osoby, które udokumentują poniesione koszty zakupu urządzeń oczyszczających ścieki. Dotacja zostanie wypłacona w proporcjach określonych przez wnioskodawców.
10. Udzielenie dotacji realizowane będzie zgodnie z zawartą umową pomiędzy Gminą Głowno a wnioskodawcą, po zgłoszeniu wykonania prac przez wnioskodawcę i stwierdzeniu przez przedstawicieli Gminy Głowno zakończenia budowy przydomowej
11. Wnioski wraz z dokumentami wymienionymi w pkt 12 niniejszego regulaminu będą rozpatrywane według kolejności złożenia kompletnych wniosków, do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Wznowienie rozpatrywania wniosków może nastąpić w przypadku pojawienia się dodatkowych środków lub w przypadku rezygnacji z wykonywania inwestycji przez podmioty zakwalifikowane do przyznania dofinansowania. Niezrealizowane w danym roku wnioski, zostaną rozpatrzone w pierwszej kolejności w roku następnym, jeżeli:
1) utrzymana zostanie w mocy uchwała nr XXXI/172/17 Rady Gminy Głowno z dnia 31maja 2017 roku wraz z załącznikiem;
2) Gmina Głowno przeznaczy na ten cel środki ze swojego budżetu;
3) dochowane zostaną przez wnioskodawcę warunki zawarte we wniosku, regulaminie i złożona zostanie wymagana dokumentacja. W przypadku nie dochowania warunków przez którąkolwiek ze stron, niezrealizowane wnioski tracą ważność z upływem roku kalendarzowego.
12. Wykaz dokumentów, które należy złożyć celem ubiegania się o dotację przed rozpoczęciem budowy przydomowej oczyszczalni ścieków:
1) wniosek posiadacza nieruchomości o udzielenie dotacji do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
2) zawiadomienie starosty o przyjęciu zgłoszenia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;
3) oświadczenie współwłaścicieli, o którym mowa w punkcie 8.
13. Wykaz dokumentów, które należy złożyć po zakończeniu budowy:
1) faktura za montaż przydomowej oczyszczalni ścieków i protokół odbioru przez specjalistyczną firmę lub oświadczenie właściciela o montażu przydomowej oczyszczalni ścieków zgodnie z instrukcją i schematem montażu z podaniem daty montażu;
2) faktura, rachunek za zakup urządzenia;
3) certyfikat zgodności urządzenia, zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności z 30 sierpnia 2002 r. (Dz.U.2016.655 j.t.).
14. Termin składania wniosków o udzielenie dotacji w 2017 roku określa się od 1 lipca do 31 sierpnia. Począwszy od roku 2018 wnioski będą przyjmowane w terminie od 1 kwietnia do 15 czerwca danego roku kalendarzowego.

drukuj (Regulamin udzielania dotacji)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2017-06-26

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117