News 2024

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030

Wójt Gminy Głowno do zapoznania się z projektem Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030...

LXXI Sesja Rady Gminy Głowno

Radni Rady Gminy Głowno podczas dzisiejszej sesji jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie udzielenia dotacji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Głowno. O dotację starała się gmina Głowno i starania te zostały uwieńczone sukcesem.

                Dotacja udzielona została w wysokości 999 412,32 zł na rzecz Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Wojciecha w Mąkolicach na realizację zadania pod nazwą „Remont konserwatorski kościoła św. Wojciecha w Mąkolicach” wpisanego do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Na kwotę dotacji składa się kwota:

- 20 412,32 zł stanowiąca wkład własny Gminy Głowno;

- 979 000,00 zł stanowiąca wartość wstępnej Promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

 

                W sesji uczestniczył Ksiądz Proboszcz Krzysztof Przybysz, który podziękował wszystkim którzy troszczą się o dobro nie tylko kościoła, ale również całego narodu.

- W imieniu Parafii składam serdeczne Bóg zapłać.