News 2024

Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030

Zgodnie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 1259, 1273, 1378), uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz uchwały nr LXIV/349/23 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030, w tym trybu konsultacji

zapraszam

sąsiednie gminy i ich związki, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, mieszkańców Gminy Głowno oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie do zapoznania się z projektem

Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030.

Ewentualne opinie, uwagi, propozycje zmian zapisów wraz z uzasadnieniem można zgłaszać na załączonym Formularzu w terminie od 26.01.2024 r. do 01.03.2024 r. lub podczas spotkania konsultacyjnego online za pomocą dostępnych narzędzi informatycznych.

Formularz zgłoszenia opinii/ uwagi/ propozycji należy:

  1. przesłać na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (o terminowości decyduje data wpływu Formularza do Urzędu),
  2. lub złożyć osobiście w tut. Urzędzie,
  3. albo przesłać zeskanowany dokument za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@gmina-glowno.pl

Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030 odbędzie się w formule spotkania online w dniu 28.02.2024 roku o godz. 14:00. Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się do dnia 26.02.2024 roku klikając w poniższy link:

 https://forms.office.com/e/qKpYBZue5j

Na podanego podczas rejestracji maila zostanie Państwu przesłany właściwy link do spotkania konsultacyjnego. 

 

Wójt Gminy Głowno

 Marek Jóźwiak

drukuj (Zaproszenie do konsultacji dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030)

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Głowno na lata 2024-2030

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117