Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Zasiłek rodzinny

Okres zasiłkowy trwa od 1 listopada do 31 października.

Przysługuje rodzicom, opiekunowi prawnemu dziecka lub opiekunowi faktycznemu dziecka a także osobie uczącej się, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 539 zł lub 623 zł, jeżeli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym bądź znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia albo 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Osobie uczącej się zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia 24 roku życia.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

Od 01.11.2012 r. wysokość zasiłku rodzinnego wynosi:

 • 77 zł m-nie (na dziecko do ukończenia 5 roku życia)
 • 106 zł m-nie (na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia)
 • 115 zł m-nie (na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia)

Postępowanie w sprawie o przyznanie zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego wszczyna się na podstawie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

Do wniosku należy dołączyć:

 • kserokopię dowodu osobistego,
 • akt urodzenia dziecka,
 • zaświadczenie o dochodach z Urzędu Skarbowego albo oświadczenie,
 • zaświadczenie ze szkoły (w przypadku, gdy dziecko ukończyło 18 rok życia) albo oświadczenie,
 • orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku, gdy w rodzinie występuje dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności),
 • zaświadczenie organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe) lub nakaz płatniczy albo oświadczenie,
 • kserokopię wyroku zasądzającego alimenty lub oddalającego powództwo o alimenty,
 • kserokopię wyroku orzekającego rozwód lub separację (w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko),
 • kserokopię aktów zgonu rodziców lub kserokopię wyroku zasądzającego alimenty (w przypadku osoby uczącej się),
 • kserokopię zupełnego odpisu urodzenia dziecka (w przypadku, kiedy ojciec dziecka jest nieznany),
 • kserokopię karty stałego pobytu (w przypadku cudzoziemca),
 • oświadczenie o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
 • oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia,
 • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych,
 • oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym,
 • oświadczenie o braku propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.

W przypadku złożenia oświadczenia o wysokości opłaty za pobyt członka rodziny w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie dołącza się dowód wniesień wpłaty, a w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych dołącza się kopię imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne.

(przy składaniu kserokopii dokumentów należy okazać ich oryginały).

Dodatki do zasiłku rodzinnego.

1. Dodatek z tytułu urodzenia dziecka.
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu dziecka. Dodatek ten przysługuje jednorazowo do ukończenia przez dziecko 1 roku życia w kwocie 1000 zł.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. przy ubieganiu się o dodatek z tytułu urodzenia dziecka przedstawić trzeba zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną w okresie od 10 tygodnia ciąży do porodu (wzór wymaganego zaświadczenia, jak i formę opieki medycznej nad ciężarną określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14.09.2010 Dz. U z 2010r., poz. 1234).

Wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

Opiekun faktyczny dziecka to w rozumieniu ww. ustawy osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka. Analogicznie, wymóg dotyczący dołączenia do wniosku odpowiedniego zaświadczenia wystawionego przez lekarza lub położną nie ma zastosowania również w odniesieniu do rodziców, którzy ostatecznie przysposobili dziecko.

2. Dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego
Przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi prawnemu, opiekunowi faktycznemu dziecka uprawnionemu do urlopu wychowawczego. Dodatek ten przysługuje w kwocie 400 zł m-nie przez okres:

 • 24 miesięcy;
 • 36 miesięcy (w przypadku opieki nad więcej niż jednym dzieckiem urodzonym podczas jednego porodu);
 • 72 miesięcy (w przypadku opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności).

Wymagane dokumenty:

 • oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy oraz o okresach zatrudnienia,
 • oświadczenie o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych (w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do ubezpieczeń społecznych dołącza się kopie imiennego raportu miesięcznego osoby ubezpieczonej potwierdzającej odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne).

3. Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka
Przysługuje samotnie wychowującym dziecko matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu albo opiekunowi prawnemu dziecka, jeżeli drugi z rodziców dziecka nie żyje albo ojciec dziecka jest nieznany lub powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone. Dodatek przysługuje również osobie uczącej się (jeżeli oboje rodzice nie żyją). Dodatek przysługuje w kwocie 170 zł m-nie na dziecko, nie więcej jednak niż 340 zł m-nie na wszystkie dzieci lub 250 zł m-nie w przypadku dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności.

4. Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej.
Przysługuje w kwocie 80 zł m-nie na trzecie i na następne dziecko uprawnione do zasiłku rodzinnego.

5. Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego.
Dodatek ten przysługuje na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności, orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności w kwotach:

 • 60 zł m-nie (na dziecko do 5 roku życia),
 • 80 zł m-nie (na dziecko powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia).

6. Dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego.
Dodatek ten przysługuje raz w roku na dziecko rozpoczynające rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne w kwocie 100 zł.

Wniosek o wypłatę dodatku składa się do dnia zakończenia okresu zasiłkowego, w którym rozpoczeto rok szkolny albo roczne przygotowanie przedszkolne.

7. Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
Dodatek ten przysługuje przez 10 miesięcy:

 • w związku z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej ( internat, stancja ) w kwocie 90 zł m-nie,
 • w związkuz dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła ponadgimnazjalna w kwocie 50 zł m-nie.

Wymagane dokumenty:

 • zaświadczenie ze szkoły,
 • zaświadczenie o tymczasowym zameldowaniu (w internacie, stancji).

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

Od 01.01.2013r jednorazowa zapomoga przysługuje matce lub ojcu dziecka, opiekunowi prawnemu dziecka albo opiekunowi faktycznemu dziecka, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 1.922,00 zł.

Wniosek o wypłatę jednorazowej zapomogi składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieką faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia opieką albo przysposobienia, nie później niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. Wniosek złożony po terminie organ właściwy pozostawia bez rozpoznania.

Wymóg udokumentowania pozostawania matki dziecka pod opieką medyczną nie dotyczy osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

 • autor: Edyta Kaczmarska, data: 2016-01-01

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  gminaglowno/skrytka/

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.12

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.