Urząd Gminy Głowno

Nagłówek

Treść strony

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji oceniającej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych Gminy Głowno w 2021 roku.

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy na realizację zadań publicznych Gminy Głowno w 2021 roku.

 

I. Informacje ogólne:

  1. Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwanej dalej "ustawą", Wójt Gminy Głowno zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "kandydatami" na członków komisji konkursowej w 2021 r. oceniającej oferty zgłoszone w otwartym konkursie ofert realizowanym w trybie w/w ustawy.
  2. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i nie przysługuje zwrot kosztów podróży
    za stawiennictwo na posiedzeniach komisji.

II. Wymagania:

W skład komisji konkursowej mogą wchodzić przedstawiciele organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które: reprezentują organizację pozarządową lub inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 działające na terenie Gminy Głowno zgodnie z postanowieniami statutu lub z innymi dokumentami. Kandydaci na członków komisji konkursowej nie mogą reprezentować organizacji lub podmiotów biorących udział w danym konkursie i nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności.

III. Wybór kandydatów do prac w komisji konkursowej:

  1. Ze zgłoszonych kandydatów zostanie wybrany jeden członek reprezentujący  podmioty wymienione w przywołanej ustawie, do udziału w pracach komisji konkursowej, powołanej przez Wójta Gminy Głowno w drodze zarządzenia.
  2. Jeżeli wybrani członkowie komisji konkursowej oceniającej złożone oferty, nie będą mogli uczestniczyć w ocenie ofert, wówczas, zgodnie z art. 15 ust. 2da ustawy, komisja konkursowa będzie działać bez ich udziału.
  3. W przypadku braku zgłoszeń kandydatów na członków komisji konkursowej ze strony organizacji pozarządowych oceniających oferty na realizację zadań publicznych w roku 2021, komisja konkursowa, zgodnie z art.15 ust. 2da ustawy, będzie działać bez ich udziału.

 

IV. Zadania Komisji Konkursowej:

Zadaniem komisji jest opiniowanie ofert, które wpłynęły w ramach otwartych konkursów ofert ogłoszonego Zarządzenie Nr 16/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 19 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2021, zgodnie z kryteriami przyjętymi w regulaminie otwartego konkursu ofert.

V. Składanie dokumentów:

Zgłoszenia kandydata na członka komisji konkursowej należy wysłać pocztą na adres: Urząd Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (decyduje data nadania) lub dostarczyć osobiście do Urzędu Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno (decyduje data wpływu). Zgłoszenie musi być oznaczone w tytule - „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizację zadań publicznych Gminy Głowno w 2021 r.”

VI. Termin składania dokumentów:

Zgłoszenia kandydatury powinno nastąpić nie później niż do dnia 6 kwietnia 2021 r. do godziny 14:00.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

« wstecz

Dane kontaktowe

Kontakt

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
tel. (42) 719-13-54
fax (42) 719-20-08
email: sekretariat@gmina-glowno.pl
adres skrytki epuap.gov.pl:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych,
opłat skarbowych, za wypisy, za wodę itp.

49 8787 0000 0000 0563 2000 0005

Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

32 8787 0000 0000 0563 2000 0117

NIP: 733-13-04-861

[obiekt mapy] Mapa określająca położenia budynku Urzędu Gminy Głowno

Stopka

projekt i wykonanie extranet.pl
powered by netadmin 7.26

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.