Ochrona środowiska

Dofinansowanie do montażu kotłów EKO w Gminie Głowno

Gmina Głowno w 2021 roku kontynuuje wsparcie obejmujące udzielanie dotacji celowej do wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowocześniejsze...

Gmina Głowno udziela dotacji do wymiany kotłów

Informujemy, że Gmina Głowno wdraża nowy projekt obejmujący udzielanie dotacji celowej...

Regulamin udzielania dotacji

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie do montażu kotłów EKO...

Dotacja w 2019 roku

Gmina Głowno od 1 kwietnia 2019 r. rozpocznie nabór wniosków od mieszkańców o przyznanie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków...

Regulamin udzielania dotacji

Gmina Głowno od 1 lipca 2017 r. rozpocznie nabór wniosków od mieszkańców o przyznanie dotacji celowej do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków...

Informacja dla uczestników projektu: „Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno”

Podajemy aktualne informacje dla uczestników projektu...

Ogłosiliśmy przetarg na montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminie Głowno

Informujemy o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego w sprawie wyłonienia wykonawcy na zadanie pn.: "montaż instalacji odnawialnych źródeł energii...

Gmina Głowno pozyskała dofinansowanie z RPO do OZE

Szanowni Państwo, z przyjemnością informujemy, że w dniu 17 lipca 2019 r. Wójt Gminy Głowno podpisał z przedstawicielami Zarządu Województwa Łódzkiego umowę...

Kolejne wydłużenie terminu oceny wniosków na OZE

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o kolejnym wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków gmin dotyczących projektu instalacji odnawialnych źródeł energii...

Wydłużono termin oceny wniosków na OZE

Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego podjął decyzję o wydłużeniu terminu oceny formalnej wniosków gmin...

Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie unijne do OZE

Informujemy, że w dniu 19 stycznia został przez nas złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o udzielenie dofinansowania...

Gmina Głowno przystępuje do projektu dofinansowania do OZE

W związku z dużym zainteresowaniem odnawialnymi źródłami energii ze strony mieszkańców podjęliśmy decyzję o przystąpieniu do projektu...

Dofinansowanie unijne dla mieszkańców do Odnawialnych Źródeł Energii

Gmina Głowno zamierza przystąpić do projektu unijnego polegającego na dofinansowaniu możliwości zamontowania na swoich posesjach trzech rodzajów instalacji OZE...

Program "Czyste powietrze"

Czyste Powietrze to program, którego celem jest ograniczenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń emitowanych przez domy jednorodzinne...

Zaproszenie na spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze”

Wójt Gminy Głowno serdecznie zaprasza na spotkanie edukacyjno - informacyjne dotyczące programu „Czyste Powietrze”...

Spotkanie informacyjne nt. programu „Czyste Powietrze”

W dniu 11 października o godz. 18:00 w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się spotkanie informacyjne dotyczące rządowego programu „Czyste Powietrze”...

Podsumowanie projektu wymiany kotłów - PONE II

W latach 2018 – 2019 Gmina Głowno zrealizowała zadanie pn. „Poprawa jakości powietrza...

Trwa wymiana kotłów na terenie gminy w ramach PONE II

Na terenie Gminy Głowno od października 2018 roku trwa realizacja zadania pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie z Programu Ograniczania Niskiej Emisji – edycja II

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno”...

Gmina otrzyma dotację do wymiany kotłów w ramach PONE II

Zarząd WFOŚiGW pozytywnie rozpatrzył wniosek gminy w sprawie...

Zasady udziału w projekcie PONE II

Zasady projektu i udzielania dofinansowania do wymiany kotłów na nowocześniejsze...

Komunikat o naborze deklaracji

Wójt Gminy Głowno zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców do składania deklaracji udziału w projekcie pn."Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno"...

Zaproszenie na spotkania informacyjne - dotacja do wymiany kotłów

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkania informacyjne w sprawie możliwości pozyskania dotacji do wymiany źródeł ciepła na nowocześniejsze...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2021 r.

Od 4 stycznia do 29 stycznia 2020 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2021 roku...

Gmina Głowno otrzyma dotację z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2020 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2020 r.

Od 20 stycznia do 21 lutego 2020 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2020 roku...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2019 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2019 r.

Od 10 grudnia 2018 r. do 15 stycznia 2019 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2019 roku...

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie do usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest

Gmina Głowno otrzyma dofinansowanie do projektu „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2018 roku”...

Nabór wniosków na usuwanie wyrobów azbestowych w 2018 r.

Od 11 grudnia 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. w urzędzie gminy będą przyjmowane wnioski w zakresie usuwania wyrobów azbestowych w 2018 roku...

Wyjątki od obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

Zgodnie z art. 83f ustawy o ochronie przyrody, nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów w następujących przypadkach...

Zasady usuwania drzew i krzewów z nieruchomości osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej

W przypadku zamiaru usunięcia drzew i krzewów rosnących na nieruchomościach będących własnością osób fizycznych na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości ma obowiązek dokonać zgłoszenia...

Zasady usuwania drzew i krzewów przez inne podmioty i na cele związane z działalnością gospodarczą

Usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części niewpisanej do rejestru zabytków może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez wójta gminy na wniosek posiadacza nieruchomości...

Zasady usuwania drzew z lasów prywatnych

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Zgierzu sporządziło w 2017 roku Uproszczone Plany Lasów położonych na terenie Gminy Głowno...

Zasady usuwania drzew i krzewów z pasów drogowych

W celu usunięcia drzew lub krzewów rosnących w pasach drogowych należy złożyć stosowny wniosek do zarządcy drogi, lub Urzędu Gminy...

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117