Informacje ogólne

Charakterystyka gminy Głowno

Wójtem Gminy jest Pan Tomasz Drużka. W skład Rady Gminy wchodzi 15 radnych. Przewodniczącym Rady Gminy jest Pan Łukasz Łukasik.

 • Ludność 4810 osób
 • Powierzchnia gminy 104,76 km
 • Liczba sołectw 31
 • Gmina Głowno położona jest w północno-wschodniej części powiatu zgierskiego w województwie łódzkim. Obszar gminy przypomina kształtem wydłużony wielobok o długości ze wschodu na zachód ok.23 km i szerokości z południa na północ ok. 8 km.
 • Pod względem geograficznym obszar gminy leży w północnej części Wyżyny Łódzkiej, od wschodu jest ograniczony Wzgórzami Domaniewickimi, od południa Garbem Łódzkim a od północy i północnego zachodu Niecką Łęczycką.

Struktura użytkowania terenów

 • Użytki rolne zajmują 8.588 ha co stanowi 82 %, w tym 903 ha sadów
 • Lasy i grunty leśne 1.181 ha
 • Pozostałe 691 ha
 • Gmina jest typową gminą rolniczą charakteryzującą się dobrymi warunkami glebowymi.

Formy własności

 • Prywatne gospodarstwa indywidualne 9.333 ha - 89%
 • Pozostałe formy własności 1.117 ha - 11 %

Struktura powierzchniowa gospodarstw rolnych

 • Średnia powierzchnia gospodarstwa wynosi 9,1 ha
 • 1-5 ha 33 %
 • 5-10 ha 43 %
 • pow.10 ha 24%

Źródła dochodów

 • 82% ogółu ludności gminy jest związanych z rolnictwem, dużą rolę odgrywa produkcja mleka (ok. 4200 szt. bydła)
 • 18% jest zatrudnionych w sektorze publicznym , usługach, prowadzi własną działalność gospodarczą.

Działalność gospodarcza poza rolnictwem

 • spółdzielnie - 1
 • spółki prawa handlowego - 2
 • podmioty gospodarcze - 190

Dominującą formą prawną działalności gospodarczej są zakłady osób fizycznych, których przedmiotem działalności są usługi rolnicze ,naprawa sprzętu rolniczego , handel ,krawiectwo, murarstwo, transport. Większość podmiotów to małe zakłady zatrudniające do 5 osób. Do najważniejszych podmiotów gospodarczych należą:

 • 2 Młyny w Ziewanicach i Mąkolicach,
 • 3 Ubojnie zwierząt rzeźnych w Mąkolicach, Karnkowie  i Ziewanicach,
 • Zamrażalnia Owoców ROLFOODS w Ziewanicach
 • Stacja Kontroli Pojazdów w Lubiankowie
 • Suszarnia warzyw w Glinniku
 • Stacja benzynowa w Ziewanicach
 • Skład opału ,nawozów i materiałów budowlanych w Karnkowie i Antoniewie

 

Atuty i perspektywy rozwojowe gminy

Rolnictwo

 • Wysoki poziom produkcji rolniczej
 • Rozwinięta produkcja sadownicza i warzywnicza
 • Dobre wyposażenie w ciągniki i maszyny rolnicze
 • Walory przyrodniczo-krajobrazowe
 • Dobre warunki glebowe

Infrastruktura

 • Pełne zaopatrzenie w wodę z grupowych systemów wodociągowych
 • Stelefonizowanie całego terenu gminy
 • Istniejąca sieć dróg zapewnia bezpieczny dojazd do wszystkich miejscowości w gminie. Systematycznie zwiększa się ilość dróg o nawierzchni bitumicznej
 • Zgodne z potrzebami zaopatrzenie w energię elektryczną
 • Pełne oświetlenie dróg wiejskich
 • Zorganizowana gospodarka odpadami

Edukacja i wychowanie

 • Wszystkie dzieci od 3 do 5 lat mają zapewnione wychowanie przedszkolne w 3 placówkach prowadzonych przez gminę
 • Gmina prowadzi 3 Zespoły Szkół w Lubiankowie, Mąkolicach i Popowie Głowieńskim  w skład których wchodzi: przedszkole, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Gwarantują one dobre warunki nauczania i wychowania.
 • Przy każdym Zespole Szkół znajduje się plac zabaw dla najmłodszych dzieci.
 • Gmina zapewnia dowożenie uczniów do wszystkich szkół na terenie naszej gminy i do Zespołu Szkół Specjalnych Nr 5 w Głownie

Turystyka i rekreacja

Gmina nie posiada zorganizowanej bazy turystycznej ale jest wiele miejsc godnych odwiedzenia i poznania. Do najciekawszych należą:

 • Kościół p.w. św. Wojciecha w Mąkolicach, którego budowę rozpoczął Arcybiskup Wojciech Jastrzębiec, a ukończył jego następca Wincenty Kot w 1444 r. W latach 1866-79 dobudowano Kaplicę pn.-zach.pod wezwaniem św. Rocha. W roku 1890 dobudowano kaplicę pd-wsch pod wezwaniem Św. Wojciecha. Kościół był restaurowany w latach 1921-23 i ok.1938r.Na uwagę zasługuje również wnętrze kościoła w którym zachowało się wiele zabytków
 • Na cmentarzu w Mąkolicach groby o znaczeniu historycznym to kwatera żołnierzy 57 Pułku Piechoty Armii Poznań, poległych w 1939 r.
 • We wsi Boczki Domaradzkie jest pomnik w formie granitowego kamienia poświęcony ppłk. Tadeuszowi Mikke - Dowódcy 15 Pułku Ułanów Poznańskich poległemu 12.09.1939 roku
 • Ponadto występuje wiele pojedynczych obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków.
 • Walorami rekreacyjnymi gminy są:
 • bliskość aglomeracji łódzkiej,
 • tradycje wypoczynku na tym terenie,
 • możliwość zakupu świeżej i zdrowej żywności od rolników,
 • możliwość organizowania indywidualnego pobytu,
 • naturalne środowisko przyrodnicze, obszar krajobrazu chronionego w dolinie rzeki Mrogi,
 • duże kompleksy leśne, zdrowe powietrze, czyste rzeki i zbiorniki wodne,
 • gościnność i przyjazny stosunek miejscowej ludności,
 • możliwość wypoczynku z małymi dziećmi i zwierzętami domowymi,
 • możliwość wynajęcia prywatnych kwater,
 • możliwość zakupu działek letniskowych z prawem zabudowy letniskowej.

Przez gminę przebiega granica geobotaniczna pomiędzy Krainą Mazowiecką i Krainą Wielkopolsko-Kujawską należącymi do Pasa Wielkich Dolin. Na terenie gminy znajduje się kilka kompleksów leśnych, które zajmują 1169 ha. Największy z nich to  „Karnków” o powierzchni 180 ha. Ciekawe drzewostany liczące 80-90 lat, zawierające jesiony, lipy, dęby, graby, buki oraz wiązy znajdują się w parkach dworskich w Domaradzynie i Lubiankowie. Na obszarze gminy znajduje się 23 pomniki  przyrody.

Panorama gospodarcza

 • możliwości wykorzystania potencjału społecznego, gospodarczego i kulturalnego gminy,
 • zapewniają tereny pod inwestycje,
 • kierunki zarządzania gospodarką przestrzenną,
 • zachowanie istniejącego środowiska naturalnego.

Oferta inwestycyjna

Gmina posiada Studium Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i  Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy w wersji elektronicznej w programie WINPLAN i w wersji tradycyjnej papierowej, które pozwalają na określenie przeznaczenia każdej działki ewidencyjnej.

W tych opracowaniach przewidziane są nowe tereny pod inwestycje.

Wysoka produkcja owoców i warzyw stanowi cenny surowiec dla przetwórstwa.

Bliskie położenie przy planowanym skrzyżowaniu autostrad A1 i A2 oraz aglomeracji łódzkiej, stwarza nowe możliwości inwestowania i rozwoju działalności pozarolniczej.

  

Komunikacja i usługi

Ze względu na walory ekologiczno-krajobrazowe gminy oraz systematyczny wzrost ruchu weekendowego zakłada się realizację układu ścieżek rowerowych o charakterze turystycznym. Proponuje się następujące trasy:

 • Ziewanice wzdłuż doliny rzeki  Mrogi,
 • Głowno -Różany,
 • Ziewanice –Antoniew- Bronisławów -Domaradzyn –Karnków- Popów - Mąkolice

W zakresie usług istnieją korzystne warunki do ich rozwoju w oparciu o miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wspomagające funkcję mieszkaniową w zakresie handlu, rzemiosła, oświaty, kultury i zdrowia, rekreacji i inne.

Sport

Na terenie gminy znajdują się następujące obiekty sportowe:

 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach.
 • pełnowymiarowa sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie.
 • Pełnowymiarowa sala gimnastyczna w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim.
 • Boiska wielofunkcyjne z bieżnią i skocznia w dal w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie , w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim.
 • boisko do piłki nożnej w Popowie,
 • sala sportowa w OSP Popów, Wola Zbrożkowa, Ostrołęka,
 • do prowadzenia zajęć sportowych można wykorzystać niepełnowymiarową salę gimnastyczną w Szkole Podstawowej w Popowie,
 • we wsi Bronisławów jest Klub jeździecki "Husar"
 • sale do ćwiczeń kulturystycznych w Woli Zbrożkowej, Ostrołęce, Popowie, Mąkolicach i Bronisławowie.

Życie kulturalne

Działalność kulturalna gminy obejmuje:

 • imprezy środowiskowe inspirujące do czynnego uczestnictwa w kulturze prowadzone na terenie gminy w salach OSP i innych świetlicach wiejskich,
 • warsztaty plastyczne,
 • pogadanki i prelekcje,
 • pokazy i wystawy,
 • upowszechnianie folkloru i sztuki ludowej,
 • kultywowanie zwyczajów i obrzędów ludowych,

Cyklicznymi imprezami kulturalnymi są: Dożynki,  Dzień Dziecka, Dzień Seniora,  Dzień Strażaka.

Bazę dla działalności kulturalnej gminy stanowi Ośrodek Upowszechniania Kultury w Bronisławowie, który został zmodernizowany i rozbudowany. Do tego celu służą również Strażnice OSP w Lubiankowie, Ostrołęce, Woli Zbrożkowej,  Popowie,  Boczkach Domaradzkich i Mąkolicach, które posiadają sale widowiskowe i zaplecze socjalne.

W Bronisławowie  działa Gminna Biblioteka Publiczna, w której zorganizowano świetlicę internetową z dostępem dla wszystkich mieszkańców. Do dyspozycji mieszkańców są również biblioteki szkolne w Mąkolicach, Lubiankowie i Popowie.

Gmina Głowno znajduje się w rejonie oddziaływania folkloru łowickiego. Wiekowe tradycje kształtowały na ziemi łowickiej oryginalny typ kultury zwanej „księżacką”. W tradycyjnych obrzędach i występach regionalnych zespołów artystycznych trwają ciągle ludowy śpiew, muzyka i taniec. Inne przejawy tej kultury to :słynny pasiak łowicki, ręcznie tkany, bogato zdobiony haftem, kunsztowne wycinanki, pająki, rzeźba, ceramika. Na terenie gminy znajduje się jeden z bardziej znanych ośrodków folkloru łowickiego Mąkolice i Wola Mąkolska. Kultywowane są tutaj tradycje ludowe ze słynnymi procesjami na Boże Ciało, podczas których mieszkańcy ubierają się we własne stroje ludowe. Przez obszar gminy przebiegają niestety nie oznakowane odcinki etnograficznych szlaków turystycznych tzw. „ szlaki księżackie”.

 Przy Zespole Szkół Publicznych działa Zespół Folklorystyczny pieśni i tańca. Członkami zespołu jest młodzież , która uczy się obecnie oraz uczyła się wcześniej  w Zespole Szkół Publicznych w Mąkolicach.

Gastronomia

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zapewniają obsługę gastronomiczną imprez okolicznościowych .Istniejące gospodarstwa są w stanie zorganizować żywienie z wykorzystaniem własnych płodów rolnych.

Strażnice OSP i Dom Ludowy w Rudniczku  posiadają bardzo dobrze wyposażone zaplecze kuchenne, które można wykorzystać do zorganizowania rożnego rodzaju imprez i przyjęć dla każdej liczby osób.

Herb i flaga gminy

Herb gminy został oficjalnie zatwierdzony 12 listopada 2004r..Zielone wzgórze nawiązuje do nazwy gminy i jej rolniczego charakteru: wieża jest symbolem  potęgi i bezpieczeństwa, ponadto nawiązuje do początków osadnictwa,grodu obronnego w widłach Mrogi i Mrożycy , a także herbu Roch Głowieńskich , właścicieli kilku okolicznych wsi: lilie pochodzą z herbu arcybiskupów gnieżnieńskich mających posiadłości na tym obszarze oraz do NMP, pod wezwaniem Narodzenia której znajduje się najstarszy w okolicy kościół w Waliszewie, skupiający w swej parafii większość miejscowości gminy Głowno. Barwy flagi nawiązują do barw zawartych w herbie gminy.

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117