Inwestycje

W Kadzielinie zrealizowano projekt sołecki dofinansowany przez Województwo Łódzkie

W dniu 29 czerwca 2020 r. Sejmik Województwa Łódzkiego przyjął uchwałę w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego na rok 2020 pomocy finansowej jednostkom samorządu terytorialnego województwa łódzkiego w formie dotacji celowej, przeznaczonej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie realizacji małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich. Wśród projektów zakwalifikowanych do dotacji znalazł się projekt sołectwa Kadzielin, które ubiegało się o wsparcie finansowe na realizację projektu pn.:

„Bezpieczeństwo zapewnimy – instalację wymienimy”

Gmina Głowno otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Łódzkiego w formie dotacji celowej w wysokości 10.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy w zakresie realizacji tego projektu.

Całkowity koszt projektu: 17.498,13

W tym:

10.000,00 zł - dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego

6.998,13 zł - środki własne Gminy Głowno

500,00 zł - środki własne mieszkańców wsi Kadzielin

          Projekt realizowany był od 1 sierpnia do 13 listopada 2020 roku i polegał na wymianie instalacji elektrycznej w Domu Ludowym w Kadzielinie a następnie na pomalowaniu ścian na sali. Przedstawiciele sołectwa z pomocą pracowników Urzędu Gminy Głowno dokonali rozeznania wśród firm oferujących usługi wymiany instalacji elektrycznej. Następnie podpisano umowę z wybraną firmą. Przed przystąpieniem do praca zostały zakupione wszystkie niezbędne materiały potrzebne do wymiany instalacji. Następnie przez około 3 tygodnie wybrana firma wykonywała pracę związane z wymianą instalacji. Po zakończeniu praca przez elektryka mieszkańcy zakupili materiały potrzebne do wykonania malowania sali znajdującej się wewnątrz budynku, a następnie przystąpili do wykonywania prac.

Mieszkańcy Kadzielina po raz kolejny pokazali, że wspólnymi siłami można wiele zdziałać. Dzięki realizacji tego projektu Dom Ludowy nie został w jakiś sposób bardziej upiększony, ale na pewno wymiana instalacji sprawiła, iż korzystanie z tego obiektu będzie dla mieszkańców bezpieczniejsze i zmotywuje do podejmowania kolejnych inicjatyw na rzecz sołectwa.