Projekty - Środki UE i Krajowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie:

 


2Q==

Sprawozdanie z realizacji projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolny w Lubiankowie

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie w ramach projektu  „Nasze Szkoły- Nasza Przyszłość- wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno” realizowano dla uczniów naszego zespołu: zajęcia rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze oraz specjalistyczne.

Założeniem zajęć rozwijających było kształtowanie kompetencji kluczowych, rozbudzenie zainteresowań uczniów poprzez wykonywane eksperymenty, badania, obserwacje, metody naukowe, oparte na sprawdzaniu hipotez, analizę doświadczeń i formułowanie wniosków.

Zajęcia utrwalające miały na celu usystematyzowanie wiedzy, uzupełnienie braków w nauce. Odbywały się one w formie ćwiczeń, prezentacji multimedialnych, dyskusji, pracy indywidualnej, zespołowej, konkursów wewnątrz grupy, samodzielnego wyszukiwania informacji. Uczniowie rozwiązywali testy, tworzyli i rozwiązywali krzyżówki tematyczne, uczyli się posługiwania mapami I ich interpretacją.

Zajęcia specjalistyczne obejmowały swoimi działaniami szeroki zakres działań od typowych, skupiających się na usprawnianiu zaburzonych funkcji, po oddziaływania mające wpływ na rozwój sfery emocjonalnej, kształtującej pozytywny obraz własnej osoby.

W celu wzbogacenia i uatrakcyjnienia zajęć, w ramach projektu uczniowie wzięli udział w wycieczkach edukacyjnych do:

 1. Do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie (zajęcia laboratoryjne, planetarium)
 2. Do  Grupowej Oczyszczalni ścieków w Łodzi,
 3. Do Parku Wzniesień Łódzkich - zajęcia terenowe w Lesie Łagiewnickim
 4. Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi (spotkanie z Marszałkiem woj. łódzkiego)
 5. Wojewódzkiego Urzędu Pracy
 6. Narodowego Banku Polskiego

Efektem zajęć był obserwowany przyrost wiedzy i umiejętności, zwłaszcza umiejętności zaplanowania eksperymentu w celu uzyskania informacji oraz sprawne formułowanie obserwacji i wyciągania wniosków. Udział uczniów w zajęciach przyczynił się do wzrostu motywacji do nauki. Dzięki zajęciom uczniowie pogłębili wiedzę dotyczącą swoich mocnych stron oraz potencjalnych możliwości.

Zrealizowane zajęcia umożliwiły uczniom szerzej spojrzeć na problemy naukowe, pobudziły aktywność,przyczyniły się do twórczego myślenia, wykształciły umiejętność pracy w grupie, dzielenia się własnymi spostrzeżeniami, przybliżyły oraz niewątpliwie uwrażliwiły na problemy otaczającego nas świata.

Niestety ostatnie miesiące nie pozwoliły na realizację zajęć w zaplanowanym systemie, dlatego zostały one dostosowane do  poznanych w ramach szkoleń metod I technik pracy na odległość.

W ramach projektu przeprowadzono szkolenia nauczycieli :

 1. Logorytmika - terapia logopedyczna
 2. Rotacyzm, lambdacyzm - terapia logopedyczna
 3. Podstawowe zasady pracy z uczniem podczas nauki zdalnej, obsługa platformy Microsoft Teams, platform wspierających tworzenie materiałów on-line typu Wackled, Genially, Canva, narzędzi informatycznych ułatwiających pracę on-line
 4. Praca z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim i umiarkowanym w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 5. Zaburzenia zachowania i emocji

Pozyskana w ramach szkoleń wiedza przyczyniła się do podniesienia kompetencji nauczycieli w powyższych zakresach,  efektywniejszego planowania warsztatu pracy.

W ramach realizacji projektu pozyskano różnorodne pomoce dydaktyczne,

(wykorzystywane przez całą społeczność szkolną), doposażono pracownie w profesjonalne pomoce naukowe, nowoczesny sprzęt IT,dzięki któremu uczniowie doskonalili swoje umiejętności w posługiwaniu się programami: Paint 3D, MS Word, MS Excell, MS Power Point. Poznali również zasady tworzenia stron internetowych w języku HTML, podstawowe programamy do edycji tekstu, grafiki i prezentacji multimedialnej. Profesjonalny program do diagnozy I terapii logopedycznnej, pozwolił  na niwelowanie zaburzeń mowy, terapię logopedyczną, możliwość archiwizowania nagrań dziecka,rozbudowany system motywacyjny.

Nauczyciele realizujący projekt

 

 

 

W IMIENIU CAŁEJ SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LUBIANKOWIE SERDECZNIE DZIĘKUJĘ WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZYCZYNILI SIĘ DO REALIZACJI POWYŻSZEGO PROJEKTU.

 

Agnieszka Czubiak

 

Projekt „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

RPLD.11.01.02-10-0115/18-00

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Realizacja projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Lubiankowie

 • IMG_9095
 • 2
 • 20200311_154426
 • 20200929_153505
 • 20200929_155007
 • 20201006_151721
 • 20201006_151751
 • CNK (2)
 • CNK
 • IMG_0091
 • IMG_0094
 • IMG_8969

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117