Projekty - Środki UE i Krajowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. A. Mickiewicza w Mąkolicach:

2Q==

Sprawozdanie podsumowujące realizację projektu „Nasze szkoły nasza przyszłość-wsparcie szkół podstawowych w Gminie Głowno” w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mąkolicach

 

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Mąkolicach w ramach projektu realizowane były zajęcia rozwijające z j. angielskiego, j. rosyjskiego, przedsiębiorczości, przyrody, biologii, geografii, informatyki oraz zajęcia wyrównawcze z matematyki, fizyki oraz z informatyki w jednej grupie.  Odbywały się także zajęcia logopedyczne oraz terapii pedagogicznej dla uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Wszystkie zajęcia zostały zrealizowane zgodnie z założeniami projektu. Nauczyciele realizowali zajęcia w oparciu o opracowane przez siebie programy do poszczególnych zajęć. Przeprowadzili diagnozę wstępną i końcową.

Głównym celem projektu był wzrost kompetencji kluczowych w zakresie w/w przedmiotów, unowocześnienie zaplecza dydaktycznego szkoły, rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli.

Dzięki zajęciom z j. obcych (j. angielski i j. rosyjski) uczniowie rozwijali swoje talenty językowe w zakresie mówienia, pisania, czytania i słuchania. Rozwijali umiejętności gramatyczne i leksykalne, poznawali kulturę Wielkiej Brytanii i Rosji. Program zajęć realizowany był w oparciu o nowe pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu: plansze gramatyczne, historyjki obrazkowe oraz pomoce multimedialne (programy do nauki języka angielskiego, laptopy z dostępem do Internetu, ekran multimedialny, gry językowe, platformy edukacyjne, filmy DVD). Efektem zajęć było to, że wszyscy uczniowie ukończyli zajęcia rozwijając z języka angielskiego i j. rosyjskiego, zwiększyli umiejętności samodzielnego tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych, uczniowie zwiększyli umiejętności rozpoznawania czasów gramatycznych, wzbogacili zasób słownictwa, zwiększyli wiarę we własne możliwości, zwiększyli motywację i zaangażowanie do nauki, podnieśli umiejętność pracy w zespole  powtórzyli i utrwalili materiał gramatyczny i leksykalny, co pomaga im na lekcjach, poznali bliżej kulturę Rosji i Wielkiej Brytanii, poprawili wymowę (akcent, intonacja), poznali wiele gier i zabaw, co zachęciło ich do dalszej nauki.

 

 

Celem zajęć z przedsiębiorczości było rozwijanie u uczniów kompetencji kluczowych oraz umiejętności uniwersalnych na rynku pracy np. zarządzanie finansami, wspieranie aktywności i pomysłowości, myślenia kreatywnego, określanie ryzyka, zainteresowanie uczniów przedsiębiorczością, umożliwienie im poznawania podstawowych zagadnień związanych z przedsiębiorczością. Zajęcia zaplanowano w następujących formach: zajęcia w formie pokazu filmów, zajęcia w formie zajęć zbliżonych do zajęć lekcyjnych.

Głównym zadaniem  na zajęciach przedsiębiorczości było doskonalenie w uczniach umiejętności, które zaowocują podejmowaniem w przyszłości racjonalnych decyzji, dostrzeganiem wokół siebie szans, które uczeń będzie mógł wykorzystać. Zajęcia przedsiębiorczości pozwoliły uczniom zgromadzić wiedzę z zakresu zasad funkcjonowania gospodarki rynkowej, ekonomii, zarządzania, marketingu a także poznać swoje słabe i mocne strony. W ramach zajęć odbyły się trzy wycieczki edukacyjne: Do Urzędu Skarbowego w Łodzi, do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi oraz do Narodowego Banku Polskiego w Łodzi.  Podczas wyjazdów i spotkań z pracownikami uczniowie poznali pracę w tych instytucjach, zasady ich funkcjonowania,  warunki pracy oraz słownictwo związane z bankowością i samorządnością.

Celem zajęć z biologii i przyrody było: rozwijanie zainteresowań przyrodniczych i biologicznych dzieci i młodzieży, analizowanie różnorodnych problemów biologicznych, poznawanie i rozumienie otaczającego świata, kształcenie umiejętności porządkowania wiadomości i dostrzegania związków między organizmami a środowiskiem przyrodniczym, rozwijanie uzdolnień, kształtowanie zdrowego stylu życia,

 kształtowanie aktywności poznawczej i twórczej ucznia, kształcenie zachowań ukierunkowanych na ochronę środowiska przyrodniczego, doskonalenie umiejętności pracy z różnorodnymi pomocami dydaktycznymi.  W pracy zostały wykorzystane  różne środki dydaktyczne:  podręczniki, mikroskopy i preparaty,  modele anatomiczne zwierząt i roślin, modele anatomiczne człowieka, aparatura i szkło laboratoryjne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń, zestawy do wykonywania sekcji organizmów, czasopisma o tematyce przyrodniczej,  plansze i makiety, multimedialne zestawy komputerowe,  komputerowa sieć lokalna,  Internet,  tablica interaktywna i ekran multimedialny.

Uzyskane przez uczniów efekty:

- umiejętność projektowania i prowadzenia obserwacji i doświadczeń biologicznych, 

-  nabycie umiejętności pracy z mikroskopem i wykonywania preparatów mikroskopowych, 

-  umiejętność zdobywania wiedzy metodą technik komputerowych i korzystania z zasobów Internetu,

- podejmowanie działań na rzecz najbliższego środowiska przyrodniczego, 

-  przygotowanie uczniów do rozwiązywania zadań problemowych  z zakresu biologii,

- wzrost wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych,

- zwiększenie zainteresowania wśród uczniów naukami przyrodniczymi.

W ramach zajęć odbyły się dwie wycieczki: do Lasu Łagiewnickiego oraz do Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi. W Lesie Łagiewnickim pod opieką wykwalifikowanego przewodnika uczniowie mieli możliwość obserwacji wielu gatunków roślin i zwierząt w ich naturalnym środowisku oraz sprawdzenia swojej wiedzy o lesie. W ekologicznej oczyszczalni ścieków poznali sposoby oczyszczania ścieków oraz zasady dbania o środowisko naturalne.

 

Zajęcia z matematyki w ramach programu to trzy grupy zajęć wyrównawczych. Nie są to zajęcia szczególnie lubiane przez uczniów, ale pomagają im uzupełnić braki i spojrzeć na matematykę z innej strony. Mimo, że zajęcia te odbywały się po lekcjach i uczniowie byli już zmęczeni to uczestniczyli w nich. Nieobecności w większości pokrywały się z nieobecnościami na lekcjach przez cały dzień.

Pierwszym podstawowym celem było utrwalenie algorytmów czterech podstawowych działań ( dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia) pisemnych na liczbach całkowitych i ułamkach dziesiętnych. Umiejętność ta pozwoli szybciej i z lepszym skutkiem wykonywać obliczenia przy rozwiązywaniu zadań tekstowych.

   Cel drugi, to pokonać niechęć i strach do zadań tekstowych. Układając zadania starałam się pokazać uczniom jak wiele jest matematyki w życiu codziennym( zakupy, płacenie rachunków, obniżki, podwyżki, podatki, kredyty, pola figur) i uświadomić im, że matematyka nie kończy się na lekcji w szkole. Proste działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych wykonywali uczniowie w pamięci grając w gry czy układając puzzle matematyczne. Taka forma zajęć wprowadzała rywalizację, motywowała do szybszych obliczeń i doskonaliła umiejętności rachunkowe, które były kolejnym celem naszej pracy.    Pomocą dydaktyczną jaką otrzymaliśmy w tym roku był zestaw przyrządów geometrycznych do kreślenia na tablicy. Uczniowie mogli przekonać się jak trudne jest rysowanie na tablicy nawet najprostszych figur czy konstrukcji geometrycznych.

Realizując zagadnienia z geometrii podkreślałam jak ważna jest estetyka, dokładność 

i staranność wykonywanej pracy. Jak wiele cierpliwości potrzeba by wykonać zadanie poprawnie. Te dodatkowe godziny pozwoliły uczniom uzupełnić braki, powtórzyć materiał, pogłębić swoją wiedzę i pokonać niechęć do matematyki. Widać to po przeprowadzeniu końcowego testu diagnostycznego. Uczniowie znacznie poprawili swoje wyniki, a niektórzy  uzyskali maksymalną liczbę punktów.

Głównym celem zajęć rozwijających z informatyki w kl. 2 i 4 było rozwijanie umiejętności posługiwania się komputerem, urządzeniami cyfrowymi i siecią komputerową, bezpieczne korzystanie z Internetu. Natomiast na zajęciach wyrównawczych w kl. 1 uczniowie przede wszystkim mieli możliwość wyrównania braków i doskonalenia umiejętności informatycznych tj. uruchamianie i zamykanie komputera, sprawne posługiwanie się myszką, poznanie działania podstawowych klawiszy na klawiaturze, wykonywanie prostych prac w edytorach tekstu i grafiki. Dzięki nowemu wyposażeniu pracowni komputerowej uczniowie mieli możliwość korzystania z laptopów, szerokopasmowego Internetu, ekranu multimedialnego, drukarki, programów multimedialnych. Efektem zajęć był wzrost umiejętność posługiwania się komputerem, tworzenie prac użytkowych tj. dyplom, zaproszenie, ogłoszenie, dokumenty tekstowe. Uczniowie poszerzyli swoją wiedzę na temat Internetu i zasad bezpiecznego korzystania z niego. Poznali wiele stron przeznaczonych dla dzieci, aplikacji multimedialnych, gier i programów edukacyjnych, z których korzystali na zajęciach a także w domu. Zdobyte umiejętności uczniowie wykorzystali podczas nauki zdalnej, podczas której bardzo dobrze radzili sobie z obsługą komputera i platformy edukacyjnej Microsoft Teams.

 Celem zajęć z geografii było: zainteresowanie uczniów geografią, umożliwienie im poznawania wybranych regionów świata poprzez wyświetlenie interesujących zdjęć zrobionych w czasie ich zwiedzania, rozwinięcie umiejętności uczniów rozwiązywania zadań geograficznych nawiązujących do omawianych regionów świata. Zajęcia zaplanowano w różnej formie: zajęcia w formie pokazu zdjęć, zajęcia w formie słuchowisk, zajęcia w formie zajęć zbliżonych do zajęć lekcyjnych. Zajęcia zaplanowane w formie pokazu zdjęć dotyczyły: Chin – zdjęcia z Hong-Kongu i okolic, Turcji – zdjęcia ze Stambułu i okolic, Słowacji – zdjęcia ze Słowackiego Raju i okolic, Czech – zdjęcia z Pragi i okolic, czeskie skalne miasta, Irlandii – zdjęcia z Dublina, Newbridge, Moher’s Klifs , Węgier – zdjęcia z Budapesztu i okolic, Litwy – zdjęcia z Wilna i okolicwybranych regionów Polski – Tatr Wysokich, Kazimierza Dolnego, Lublina i jego okolic, Białowieży i jej okolic, Gór Stołowych. Umiejętności rozwijane wśród uczniów podczas zajęć zbliżonych do zajęć lekcyjnych dotyczyły: obliczania przyrostu naturalnego, współczynnika przyrostu naturalnego, salda migracji, przyrostu rzeczywistego, obliczania czasu słonecznego i strefowego, obliczania współrzędnych geograficznych punktu leżącego centralnie i w dowolnym miejscu między południkami i równoleżnikami, rozwiązywania zadań dotyczących skali.

W realizacji założonych celów nieodzowne okazały się komputer z projektorem multimedialnym, tablica interaktywna i wybrane mapy ścienne.

Założone cele zostały osiągnięte – świadczyć o tym może wynik testu diagnozującego przeprowadzonego na początku i na końcu zajęć, który wykazał znaczny przyrost wiedzy uczniów

Warto również nadmienić, że uczniowie uczestniczący w zajęciach mieli możliwość uczestniczenia w wycieczce zorganizowanej do Lasu Łagiewnickiego, podczas której zdobyli dodatkowe informacje dot. różnych sposobów ochrony przyrody, określania kierunków geograficznych w terenie, odróżniania lasu zasadzonego przez człowieka od tego, który powstał w sposób naturalny.

Celem zajęć wyrównawczych z fizyki było:

 • umiejętność wyzwalania postawy badawczej, prowadzącej do poznania prawidłowości świata przyrody,
 • prezentowanie wyników własnych obserwacji eksperymentów i przemyśleń,
 • znajomość podstawowych praw opisujących przebieg zjawisk fizycznych w przyrodzie,
 • umiejętność wykorzystania wiedzy z zakresu fizyki w praktyce życia codziennego.

Średnia arytmetyczna z przeprowadzonego testu końcowego wynosi: 90%, co powoduje dość znaczny przyrost wiedzy, dając  bardzo dobry wynik efektywności szkolenia. Uczniów biorących udział w projekcie mobilizował  sposób ich prowadzenia, stosowane metody, wykorzystywane pomoce dydaktyczne oraz rozwiązywanie zadań samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela.  Taki sposób prowadzenia zajęć, wyposażył dzieci w dodatkową wiedzę i umiejętności, które wykonywali na zajęciach.  Założonych celów zajęć projektowych nie udało by się osiągnąć bez pomocy dydaktycznych, które pozyskaliśmy w ramach projektu tj. maszyna elektrostatyczna, igła magnetyczna, rurka do demonstracji zjawiska konwekcji. Na zajęciach wykorzystywany był także ekran multimedialny, Internet.

Zajęcia z terapii pedagogicznej miały na celu usprawnianie i minimalizowanie objawów trudności w uczeniu się oraz eliminowanie niepowodzeń szkolnych. Praca na zajęciach opierała się na indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego, powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, korekcji zaburzeń, kompensacji zaburzeń oraz systematyczności.

Ewaluacja zajęć dokonywana była na bieżąco poprzez:

- ocenę postępów uczniów podczas zajęć ( porównywanie ilości popełnianych błędów podczas wykonywania różnych ćwiczeń).

- test kontrolny sprawdzający umiejętność poprawnej pisowni ortograficznej (porównanie wynikówz wynikami testu przeprowadzonego na początku zajęć). 
- rozmowy z nauczycielami na temat postęp
ów uczniów we wszystkich zakresach;

- rozmowy z rodzicami uczniów na temat ich postępów w nauce.

W wyniku realizacji zajęć uczniowie osiągnęli następujące rezultaty (efekty): nastąpiło usprawnienie zaburzonych funkcji percepcyjno – motorycznych, wszyscy uczniowie poprawili umiejętności ortograficzne, wzmocnili motywację do dalszej nauki i pokonywania trudności, zwiększyli umiejętność radzenia sobie z napięciem emocjonalnym, wzmocnili poczucie własnej wartości.

Terapia logopedyczna obejmowała ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Na początku były to  2 godz. w tygodniu, a później 3 godziny w tygodniu w związku z zagrożeniem nie zrealizowania projektu spowodowanym  pandemią  koronowirusa. Dzięki takiej organizacji godzin,  terapię logopedyczną w ramach  projektu  udało się zrealizować stacjonarnie. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych, proponowane były ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój dzieci, ułatwiający mówienie, czytanie i pisanie. Szczególną uwagę zwrócono na umiejętność prawidłowego budowania zdań i i wzbogacanie  słownictwa dzieci.  Założone cele;

-usprawnianie narządów mowy

- usprawnienie  właściwego toru oddechowego

- doskonalenie realizacji wywołanych głosek

- doskonalenie logicznego myślenia

- doskonalenie słuchu fonematycznego

- doskonalenie pamięci słuchowej i wzrokowej

- poprawa koncentracji uwagi na pracy zadaniowej

Efekty pracy terapeutycznej

- większa motywacja dzieci do ćwiczeń w celu wyeliminowania zaburzeń mowy

- lepsza koncentracja uwagi na pracy zadaniowej

- lepszy   poziom logicznego myślenia

- podniesienie umiejętności poziomu czytania

- lepszy poziom analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

- lepszy poziom realizacji głosek w mowie potocznej

- większa świadomość właściwego ,,ułożenia”  artykulatorów w realizacji danej głoski

- poprawa dykcji w czytaniu,  zwracanie uwagi na znaki przystankowe

- większa wiara dziecka we własne możliwości

W pracy z dziećmi wykorzystano różnorodne pomoce zarówno własne, jak  i te na stanie placówki tj. gry ,,Memory”, ,,Piotruś logopedyczny”, historyjki obrazkowe, opowiadania logopedyczne, zagadki graficzne i słuchowe, scrooble, rebusy graficzne, zeszyty logopedyczne, kostki logopedyczne, różnego rodzaju materiał obrazkowy do ćwiczeń utrwalających,  pląsy logorytmiczne, karty pracy do ćwiczeń w czytaniu wg Cieszyńskiej i ćwiczeń gramatycznych, rebusy obrazkowo –literowe.

 W ramach projektu odbyły się szkolenia nauczycieli. Dwoje nauczycieli uczestniczyło w szkoleniach w formie zdalnej. Były to: szkolenie z zakresu stosowania metody EEG Biofeedback, Metodyka Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Odbyło się również szkolenie rady pedagogicznej dotyczące nauki zdalnej. Efektem szkoleń był wzrost umiejętności nauczycieli na temat technik i platform wykorzystywanych podczas nauki zdalnej, nabycie umiejętności prowadzenia terapii metodą EEG Biofeedback oraz zastosowanie metody ruchu rozwijającego w praktyce na zajęciach terapii pedagogicznej.

 

Wioletta Przyżycka

Dyrektor ZS-P w Mąkolicach

Projekt „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

RPLD.11.01.02-10-0115/18-00

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Realizacja projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mąkolicach

 • E311630E-9D53-4376-857A-43670E318FB4
 • 2F8CADE8-71F0-48B5-BF24-AE0D4D18758A
 • 3E3707EC-AAFF-4BAA-83C1-78FD5AEF70A5
 • 9C422AE3-BE99-4591-B419-D5C975E018DF
 • 20EDBAD6-794F-4720-BA20-BAA501950D4F
 • 85B07CF9-1124-4A94-8A51-19F002576893
 • 94D0FDE5-923B-422F-B741-32F355777D0B
 • 20191218_114237
 • A4B2A813-67C3-411F-8E4E-1EB82D12988F
 • BE5A1BCA-4EC0-46C4-B971-1DD14937450F

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117