Projekty - Środki UE i Krajowe

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Popowie Głowieńskim:

2Q==

Sprawozdanie z realizacji projektu: „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim

 

Realizacja projektu „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”, w związku z pandemią koronawirusa i brakiem możliwości odbywania zajęć od marca do czerwca, została przedłużona do 31.11.2020 roku. Spotkania odbywały się zgodnie z ustalonym harmonogramem. W ramach projektu odbywały się następujące zajęcia: z terapii pedagogicznej, logopedii, dydaktyczno-wyrównawcze z chemii, fizyki, matematyki, rozwijające z informatyki, chemii, biologii, matematyki, fizyki, geografii, przedsiębiorczości, języka angielskiego. Od 26 października 2020r. zajęcia odbywały się zdalnie.

Zajęcia rozwijające z przyrody

Prowadzący: mgr Beata Siekiera. Zrealizowano w całym projekcie 58 godzin.

Test diagnozujący wstępny z przyrody został przeprowadzony na pierwszych zajęciach. Średni wynik testu ( 58%). Diagnoza końcowa została przeprowadzona na ostatnich zajęciach. Średni wynik z testu to (76%). Na podstawie analizy diagnozy wstępnej i końcowej jest widoczny przyrost wiedzy przyrodniczej. Uczestnicy zajęć wykazują  zainteresowania otaczającym nas środowiskiem przyrodniczym i posiadają ogólną wiedzę na poziomie dobrym oraz bardzo dobrym.

Głównymi celami zajęć rozwijających z przyrody było rozbudzanie zainteresowań przyrodniczych, kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji środowiska naturalnego i wyciągania wniosków, umiejętność i potrzeba przeprowadzania prostych doświadczeń, eksperymentów przyrodniczych, rozwijanie wrażliwości na problemy środowiska, wdrażanie do czynnej ochrony przyrody, wyrabianie nawyków i właściwych postaw ekologicznych typu: oszczędność wody, prądu, segregowanie odpadów. Do efektów zajęć przyrodniczych możemy zaliczyć  to, że uczniowie potrafią umiejętnie posługiwać się bezpośrednimi metodami poznawania przyrodniczego takimi jak: obserwacja mikroskopowa - komórek roślinnych oraz grzybów pleśniowych, doświadczenie - badanie stanu zanieczyszczenia wody w najbliższej okolicy, badanie gleby pod względem zanieczyszczeń chemicznych oraz samodzielnie wykonać dokumentację. Uczniowie potrafią wyjaśnić zjawisko magnetyzmu oraz co przyciągają magnesy. Wiedzą jak prawidłowo zbudować obwód elektryczny. Potrafią wyjaśnić jak powstają dźwięki. Znają zasady ochrony przyrody w Polsce, potrafią przedstawić obiekty chronione w najbliższej okolicy. Tematyka zrealizowanych zagadnień znajduje się w dzienniku. Chętnie brali udział w zajęciach, byli aktywni zwłaszcza podczas zajęć praktycznych. Uczestnicy podsumowując swój udział w zajęciach stwierdzili, że zajęcia były ciekawe i nie nudzili się, w przyszłości chcieliby uczestniczyć w podobnych zajęciach.

Zajęcia rozwijające z biologii

Prowadzący: mgr Elżbieta Foks 01.10.2019 r. - 12.03.2020 r., mgr Beata Siekiera1.09 – 30.11. 2020 r.

Zrealizowano w całym projekcie 58 godzin.

Test diagnozujący wstępny z biologii został przeprowadzony na zajęciach. Średni wynik testu ( 48%).

Diagnoza końcowa na podsumowanie  zajęć została przeprowadzona na ostatnich zajęciach. Średni wynik z testu to (73%). Na podstawie analizy diagnozy wstępnej i końcowej jest widoczny przyrost wiedzy i umiejętności. Uczestnicy zajęć wykazują  zainteresowania otaczającym  środowiskiem naturalnym i posiadają ogólną wiedzę na poziomie dobrym oraz bardzo dobrym.

Głównymi celami zajęć rozwijających z biologii było poszerzenie zainteresowań biologicznych, kształcenie umiejętności wnikliwej obserwacji, rozwijanie wyobraźni, intuicji biologicznej oraz  wyciągania wniosków, analizowania, porównywania, uogólniania wyników badawczych, rozwijanie bezpośrednich metod poznawania biologii takich jak: obserwacja czy doświadczenie. Do efektów zajęć możemy zaliczyć: uczniowie potrafią umiejętnie posługiwać się bezpośrednimi metodami poznawania otaczającego świata naturalnego,  takimi jak: obserwacja mikroskopowa komórek roślinnych czy zwierzęcych, analiza budowy komórkowej różnych gatunków liści, wykonać dokumentację przeprowadzonego doświadczenia - badanie stanu zanieczyszczenia wody w najbliższej okolicy.Anatomia człowieka praca z atlasami „Anatomia Człowieka”. Tematyka zrealizowanych zagadnień znajduje się w dzienniku. Uczestnicy podsumowując swój udział w zajęciach stwierdzili, że zajęcia były ciekawe i nie nudzili się, w przyszłości chcieliby uczestniczyć w podobnych zajęciach.

 

Zajęcia rozwijające z geografii

Prowadzący: mgr Beata Siekiera

Zrealizowano w całym projekcie 58 godzin.

Test diagnozujący wstępny z geografii został przeprowadzony na pierwszych zajęciach. Średni wynik testu (77%). Diagnoza końcowa została przeprowadzona na ostatnich zajęciach, miała na celu sprawdzenie poziomu przyrostu wiedzy  i umiejętności ich wykorzystania w praktyce. Średni wynik z testu to (85%). Na podstawie analizy diagnozy wstępnej i końcowej jest widoczny przyrost wiedzy geograficznej. Uczestnicy zajęć wykazują  zainteresowania otaczającym nas środowiskiem naturalnym i posiadają ogólną wiedzę na poziomie dobrym oraz bardzo dobrym.

Głównymi celami zajęć rozwijających z geografii było poszerzenie zainteresowań geograficznych. Doskonalenie znajomości mapy - rozmieszczenie obiektów geograficznych na różnych rodzajach z uwzględnieniem własnego regionu oraz doskonalenie umiejętności geograficznych uczniów - wyznaczania współrzędnych geograficznych, obliczania różnic czasu miejscowego słonecznego, posługiwania się skalą mapy, analizy i interpretacji wykresów, tabel, profili, map tematycznych. Przedstawianie i interpretowani tematyki geograficznej za pomocą różnych form przekazu, np. fotografii krajobrazu, zdjęć satelitarnych i lotniczych, wykresu, opisu, modelu, technik multimedialnych, map i planów. Efekty kształcenia uzyskane w ramach zajęć to sprawne posługiwanie się różnorodnymi umiejętnościami geograficznymi, takimi jak: korzystanie z różnych źródeł informacji mapy, wykresy, tabele i profile. Wyciąganie wniosków, analizowanie i interpretowanie zjawisk fizycznych zachodzących na Ziemi. Przeprowadzenie badania stanu zanieczyszczenia gleby w najbliższej okolicy, analiza wyników i wyciągnięcie wniosków. Zbudowanie modelu elektrowni wiatrowej w ramach zajęć poświęconych energii odnawialnej. Tematyka zrealizowanych zagadnień znajduje się w dzienniku. Udział w zajęciach pozwolił uczniom uwierzyć we własne siły. Uczestnicy zajęć spróbowali sił w konkursie kuratoryjnym z geografii, gdzie uzyskali średni wynik 55%.

W ramach realizacji projektu odbyły się wyjazdy:

Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi - 17.12.2019 r.

Cel: zwiedzenie oczyszczalni ścieków, poznanie zasad jej funkcjonowania.

Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich - 24.09.2020 r.

Cel: zwiedzenie Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich, poznanie flory i fauny oraz gatunków chronionych.

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

Prowadzący zajęcia: mgr Izabela Zawadzka

Postawione cele:

- wzrost efektywności kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych

- poprawa wyników nauczania

- zmniejszenie dysproporcji w poziomie i zakresie działalności dydaktyczno -wychowawczej

- wzrost aspiracji edukacyjnych uczniów,

- zmniejszenie niepowodzeń szkolnych, poprawa wyników sprawdzianów

Rezultatem zajęć jest zauważalny u każdego uczestnika postęp w zasobie wiedzy. Zajęcia pozwoliły ograniczyć braki dotyczące umiejętności w rozumowaniu pojęć matematycznych oraz bardziej zainteresować uczestników edukacją matematyczną. Aby zachęcić uczniów do większego zaangażowania w proces nauki, na zajęciach stosowane były narzędzia TIK. Wykorzystywano programy dołączone do tablicy interaktywnej, programów komputerowych, narzędzi online albo aplikacji edukacyjnych dostępnych w Internecie. Prowadzono wymianę informacji między uczestnikami procesu edukacji lub między uczniem i urządzeniem w postaci cyfrowej (formularze, e-mail, bazy prac w postaci elektronicznej itp.).Skutkiem były lepsze wyniki w nauce, większa aktywność na zajęciach, większe zainteresowanie edukacją matematyczną i większa wiara w swoje możliwości. Upór w dążeniu do celu oraz wzrost samooceny i motywacji do pokonywania trudności. U wszystkich uczestników projektu stwierdzono częściowe zredukowanie braków, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów, obserwacji i ćwiczeń.

Zajęcia rozwijające z matematyki

Prowadzący zajęcia: mgr Izabela Zawadzka

Postawione cele:

-Pogłębienie uzdolnień matematycznych
-Rozwinięcie umiejętności poszukiwania różnych, nietypowych rozwiązań.
-Ukształtowanie umiejętności logicznego myślenia i posługiwania się językiem matematycznym.
-Udział uczniów w konkursach matematycznych.
- Nabycie przez uczniów nawyków dobrej organizacji pracy, staranności i dokładności oraz konieczności stałego korygowania błędów.

Rezultatem zajęć jest zauważalny u każdego uczestnika postęp w zasobie wiedzy. Zajęcia pozwoliły rozwinąć  umiejętności w rozumowaniu pojęć matematycznych oraz jeszcze bardziej zainteresować uczestników edukacją matematyczną. Aby zachęcić uczniów do większego zaangażowania w proces nauki, na zajęciach stosowane były narzędzia TIK. Wykorzystywano programy dołączone do tablic interaktywnych, programów komputerowych, narzędzi online albo aplikacji edukacyjnych dostępnych w Internecie. Prowadzono wymianę informacji między uczestnikami procesu edukacji lub między uczniem i urządzeniem w postaci cyfrowej (formularze, e-mail, bazy prac w postaci elektronicznej itp.). Skutkiem były lepsze wyniki w nauce, większa aktywność na zajęciach, większe zainteresowanie edukacją matematyczną i większą wiarę w swoje możliwości. Upór w dążeniu do celu oraz wzrost samooceny i motywacji do pokonywania trudności. Uczniowie wzięli udział w Kuratoryjnym Konkursie z matematyki.

U wszystkich uczestników projektu stwierdzono częściowy wzrost umiejętności, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów, obserwacji i ćwiczeń.

Zajęcia rozwijające z informatyki

Prowadzący zajęcia: mgr Izabela Zawadzka

Postawione cele:

- sprawne i bezpieczne posługiwanie się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem;

- samodzielne rozwiązywanie problemów przy pomocy komputera oraz korzystanie z komputera przy uczeniu się innych przedmiotów;

- korzystanie z zasobów internetowych oraz multimedialnych jako źródeł informacji;

- wyszukiwanie, selekcjonowanie oraz pozyskiwanie informacji;

- opracowanie projektu własnej strony WWW przy pomocy gotowych szablonów;

- wykorzystanie komputera na potrzeby własne, klasy i szkoły;

- nauka algorytmiki i logicznego myślenia;          

- wykorzystanie komputera jako źródła wiedzy i rozrywki.

Rezultatem zajęć jest zauważalny u każdego uczestnika postęp w zakresie informatyki.  Zajęcia pozwoliły rozwinąć pasje informatyczne uczniów, rozszerzyć umiejętności w zakresie obsługi komputera i poruszania się w środowisku Windows. Rozwinęli umiejętność wykorzystania  multimediów, programów edukacyjnych wspomagających uczenie się. Ćwiczyli umiejętność szybkiego pisania. Rozpoczęli przygodę z programowaniem kodując w ramach Tygodnia Kodowania w Polsce.

Skutkiem podjętych działań były lepsze wyniki w nauce, większa aktywność na zajęciach, większe zainteresowanie edukacją informatyczną, tworzenie atrakcyjnych prac w różnych programach. U wszystkich uczestników projektu stwierdzono wyższy poziom umiejętności informatycznych, co potwierdzają wyniki przeprowadzonych testów, obserwacji i ćwiczeń.

Zajęcia z przedsiębiorczości

Prowadzący zajęcia: mgr Anna Romańczuk

Od 1 października do 5 marca 2020 r. podczas zajęć uczestniczyło 7 osób ( 5 osób z klasy ósmej i 2 osoby z klasy siódmej). W związku z pandemią koronawirusa i zakończeniu edukacji w Zespole Szkolno-Przedszkolnym przez klasę VIII w zajęciach z przedsiębiorczości brały udział 2 osoby z klasy siódmej.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o program „Ekonomiczne inspiracje” przygotowany przez Fundację Młodzieżowa Przedsiębiorczość i Narodowy Bank Polski.

Podczas pierwszych zajęć została przeprowadzona wstępna diagnoza na temat gospodarowania zasobami osobistymi, kreatywności, przedsiębiorczości, innowacyjności, zaangażowania na rzecz własnego rozwoju, rynku pracy, środków finansowych osobistych i rodzinnych.

Na ostatnich zajęciach przeprowadzono diagnozę podsumowującą wszystkie zajęcia
z przedsiębiorczości. Wszystkie tematy zajęć zapisywano w dzienniku zajęć unijnych.

Zajęcia składały się z trzech modułów:

I moduł Mogę, potrafię, chcę

Podczas omawiania tego modułu uczniowie podejmowali działania, które pozwoliły zdobyć doświadczenia z zakresu efektywnego współdziałania w zespole, podejmowania i realizacji własnych inicjatyw, sprawdzenia siebie oraz radzenia sobie w sytuacjach nowych, trudnych, a nawet konfliktowych. Dzięki tym umiejętnościom uczniowie poznali i wzmacniali swoje mocne strony, zyskali większą motywację do planowania nauki, własnego rozwoju i radzenia sobie ze stresem.

Wzrost wiedzy i umiejętności ucznia dotyczył:

- określenia swoich mocnych stron, zainteresowań i umiejętności, pozwalających organizować własne działania, przedsięwzięcia oraz planować przyszłą drogę życiową;

- zdobywania umiejętności kreowania własnego wizerunku, budowania pozytywnych relacji
z innymi;

- znajomości podstawowych zasad savoir-vivre obowiązujących w życiu codziennym
i wskazania ich zastosowania;

- uzasadniania celowości planowania własnego czasu, wskazywania korzyści płynących
z efektywnego gospodarowania czasem;

- identyfikowania pułapek czasowych, wskazywania zasadności i sposobów ich unikania.

II moduł Przedsiębiorczo, czyli jak?

Nauczanie związane z rozwojem podstawy przedsiębiorczej to kształtowanie umiejętności uczniów tak, aby poszukiwali różnych rozwiązań sytuacji problemowych oraz podejmowali próby realizacji swoich kreatywnych pomysłów, korzystając z różnych źródeł wiedzy. Zachowania te wspierają rozwój osobisty i aktywność obywatelską, zwiększają możliwości zatrudnienia oraz zapobiegają wykluczeniu społecznemu. Dzięki temu modułowi młody człowiek będzie lepiej przygotowany do aktywnego wchodzenia w życie gospodarcze, do samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących swojej przyszłości, wytyczania własnej drogi rozwoju poprzez wzmacnianie swoich talentów i zainteresowań, a przez to dostosowanie się do zmiennej struktury rynku pracy i nabywanie umiejętności samodzielnego tworzenia miejsca pracy poprzez zakładanie działalności gospodarczej.

Po omawianiu tego modułu nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności ucznia i dotyczył:

- odnajdywania powiązań między nauką przedmiotów w szkole, kształtowaniem różnych umiejętności a zdobyciem wybranego zawodu;

- planowania własnej drogi edukacyjnej i określenia korzyści i kosztów wybranej drogi;

- ustalenia kryteriów wyborów;

- analizowania ofert pracy pod kątem spełnianych przez kandydata kryteriów;

- dostrzegania zagrożeń w pojawiających się ofertach pracy;

- określania kosztów finansowych związanych z zaniedbaniem nauki, brakiem doskonalenia się;

- analizowania rynku pracy w lokalnym środowisku;

- wskazywania możliwości zakładania działalności gospodarczej;

- wskazywania przyczyn bezrobocia i sposobów zmniejszenia tego zjawiska;

- określenia zagrożeń wynikających z funkcjonowania szarej strefy.

III moduł Bezpiecznie jak w banku

Moduł ten dotyczył finansów osobistych i rodzinnych. Wiedza i umiejętność korzystania z tego modułu to podstawa do uzyskania w przyszłości stabilizacji i niezależności finansowej przez uczniów. Zajęcia prowadzone w tym module kształtowały umiejętności podejmowania decyzji związanych z wyborem oferty banku oraz gospodarowaniem finansami osobistymi i rodzinnymi.

Po omawianiu tego modułu nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności ucznia i dotyczył:

- dostrzegania celowości oraz poznania sposobów oszczędzania;

- opracowania budżetu osobistego i rodzinnego;

-ustalenia priorytetów i określenia kryteriów przy podejmowaniu decyzji o wykorzystaniu środków finansowych;

- określenia skutków nieprzemyślanych decyzji finansowych;

- wskazywania kryteriów korzystania z wybranych usług banku;

- znajomości zasad dbania o bezpieczeństwo swoich środków finansowych;

- poznania zasad bezpiecznego korzystania z bankowości elektronicznej i urządzeń mobilnych.

W czasie trwania zajęć z Przedsiębiorczości odbyły się 4 wycieczki do Urzędu Pracy
w Łodzi, Urzędu Skarbowego w Łodzi, Narodowego Banku Polskiego w Łodzi, Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Zajęcia rozwijające z fizyki

Prowadzący zajęcia: mgr Dorota Augustyniak

Zajęcia przeznaczone były dla chętnych uczniów z kl. VII i VIII chcących poszerzać swoje zainteresowania z dziedziny fizyki.

Głównym celem zajęć było rozwijanie  talentów w zakresie fizyki oraz doskonalenie logicznego myślenia, wyciąganie wniosków na podstawie przeprowadzanych doświadczeń i obserwacji dokonanych przez uczestników zajęć. Należy zauważyć, że cele ww. zostały osiągnięte.

Tematyka prowadzonych zajęć związana była z materiałem programowym z fizyki w klasach VII i VIII, jednak poszerzana była o elementy wykraczające poza podstawę programową w szkole podstawowej i nastawiona na działania praktyczne.

Uczniowie, którzy uczestniczyli w zajęciach wdrożeni zostali do różnego rodzaju aktywności. Na zajęciach uczniowie rozwiązywali zadania rachunkowe o różnym stopniu trudności, które wymagały od nich logicznego myślenia. Przeprowadzali doświadczenia, których sami byli autorami oraz prezentowali wyniki na forum grupy. Ich głównym celem było zwrócenie uwagi na zachodzące w przyrodzie zjawiska fizyczne. Uczestnicy zajęć rozwinęli umiejętność poszukiwania i selekcjonowania w Internecie informacji na zadany temat oraz wykorzystania jej przy rozwiązywaniu danego problemu. W uczniach rozbudzona została ciekawość poznawcza wobec otaczającej rzeczywistości a także ciekawość świata. Posłużyła ona zdobywaniu nowych umiejętności oraz rozwoju zdolności i zainteresowań w zakresie fizyki. Zajęcia zmotywowały uczniów do samorozwoju oraz zachęciły do samodzielnej i twórczej pracy.  Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pozwolił uczniom na aktywne uczestniczenie w różnego rodzaju wystawach poświęconych  fizyce. Tam też mogli nie tylko sprawdzić swoją wiedzę, ale także poprzez doświadczenia i obserwację uzyskać odpowiedź na nurtujące ich pytania.

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

Prowadzący zajęcia: mgr Dorota Augustyniak

Adresatem zajęć byli uczniowie kl. VII i VIII, którzy z różnych przyczyn nie opanowali podstawowych wiadomości i umiejętności z fizyki.

Celem zajęć była nauka logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i obserwacji. Należy zauważyć, że zostały one w pełni osiągnięte.

Treści realizowane na zajęciach pozwalały na wspieranie uczniów mających trudności z przyswajaniem i zrozumieniem wiadomości z fizyki. Na zajęciach uczniowie przeprowadzali doświadczenia, na podstawie których nabyli umiejętność analizowania i wyciągania wniosków. Wzmocniło to  motywację uczniów do poznawania fizyki w sposób aktywny, twórczy, dociekliwy i wytrwały. Poprzez uczestnictwo w zajęciach uczniowie rozbudzili w sobie postawę badawczą, która pozwoliła im  zrozumieć zjawiska i prawa fizyczne. Nauczyli się wykorzystywać wielkości fizyczne do opisu poznanych zjawisk. Uczniowie nabyli umiejętność analizy czytanych tekstów co wpłynęło na poprawę rozwiązywania zadań rachunkowych. Podczas wyjazdu do CNK utrwalili wiadomości i umiejętności zdobyte  podczas zajęć. Nauczyli się prawidłowo interpretować zjawiska fizyczne oraz zrozumieli przyczyny i skutki np. zjawisk magnetycznych i elektrostatycznych.   Udział uczniów w projekcie stworzył możliwość powtórzenia i utrwalenia wiadomości i umiejętności w zakresie fizyki. Wpłynęło to na poczucie  wartości uczniów oraz wiary we własne możliwości co znalazło odzwierciedlenie w osiąganych przez nich wyników  nauce.

Zajęcia wyrównawcze z chemii

Prowadzący zajęcia: mgr Dorota Augustyniak

W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas VII i VIII, którzy mieli  problem z opanowaniem wiadomości i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej dla szkoły podstawowej z chemii.

Celem zajęć była nauka logicznego myślenia oraz wyciągania wniosków na podstawie doświadczeń i obserwacji. Metody badawcze oraz eksperymenty chemiczne  przeprowadzane na zajęciach w pełni przyczyniły się do jego osiągnięcia.

Zastosowanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych pozwoliło na wyjaśnienie skomplikowanych dla uczniów treści z chemii. Uczestnicy zajęć mieli możliwość samodzielnego badania i obserwowania różnego rodzaju substancji chemicznych i fizycznych, a na ich podstawie wyciągali wnioski dotyczące ich właściwości. W czasie zajęć uczniowie wykonywali ćwiczenia modelowe, które ułatwiły zrozumienie właściwości związków organicznych przez poznanie budowy ich cząsteczek. W Centrum Nauki Kopernik w Warszawie uczniowie brali aktywny udział w ćwiczeniach laboratoryjnych, podczas których  nauczyli się przewidywać, planować oraz wyciągać wnioski. To doświadczenie sprawiło, że  nabrali pewności i wiary w siebie.  Udział uczniów w zajęciach wyrównawczych z chemii pozwolił  nadrobić ich braki oraz zmotywowały ich do aktywnej pracy, co przyczyniło się do poprawy wyników nauczania z przedmiotu. 

Zajęcia rozwijające z chemii

Prowadzący zajęcia: mgr Dorota Augustyniak

Uczestniczyli w nich chętni uczniowie klas VII i VIII, którzy chcieli rozszerzyć swoje wiadomości i umiejętności już zdobyte.

Głównym celem zajęć było doskonalenie logicznego myślenia oraz wyciąganie wniosków na podstawie doświadczeń oraz obserwacji. Zamierzone cele zostały osiągnięte.

Praca na zajęciach opierała się na doświadczeniach oraz wyciąganiu z nich wniosków. Pozwoliły one uczniom nie tylko na poszerzenie wiadomości i  umiejętności już zdobytych, ale także pomogły w przygotowaniu do konkursu kuratoryjnego województwa łódzkiego z chemii, którego średni wynik wyniósł 48,5%. Doświadczenia oraz eksperymenty podniosły ich kompetencje laboratoryjne, które wykorzystali podczas warsztatów przeprowadzonych w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Rozwinęli swoje umiejętności  oraz uzdolnienia w zakresie przewidywania właściwości  substancji o kwasowym  bądź zasadowym odczycie. Dodatkowo poszerzyli swoje wiadomości na temat znaczenie pH w życiu codziennym. Podczas zajęć uczniowie doskonalili umiejętność badania właściwości fizycznych i chemicznych substancji oraz sporządzania i rozdzielania mieszanin. Podnieśli również umiejętność rozwiązywania zadań o podwyższonym stopniu trudności, które wymagały od nich wnikliwej analizy. Uczestnictwo uczniów w zajęciach przyczyniło się do podniesienia poziomu wiedzy z zakresu chemii a co za tym idzie do podwyższenia osiąganych przez nich wyników.

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego

Prowadzący zajęcia: Sylwia Janiszewska

W ramach zajęć rozwijających z języka angielskiego przeprowadzono łącznie 58 godzin lekcyjnych. W roku szkolnym 2019/2020 w zajęciach uczestniczyło 8 uczniów ówczesnych klas V i VI. Natomiast w okresie od września do końca listopada 2020 roku w projekcie udział wzięło 6 uczniów obecnej klasy VI. Celem zajęć było przede wszystkim rozwijanie znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie. Ponadto, rozbudzenie większego zainteresowania językiem, rozwijanie umiejętności językowych, poszerzenie wiedzy w zakresie struktur gramatycznych i leksykalnych. Na pierwszych zajęciach projektu unijnego uczniowie przystąpili do testu diagnozującego, co miało na celu sprawdzenie ich poziomu kompetencji językowych. Zagadnienia dotyczyły znajomości słownictwa w zakresie domu oraz jego wyposażenia, jedzenia. Czasowników modalnych, czasu Present Simple, przyimków miejsca, zaimków w formie dopełnienia, przymiotników dzierżawczych, formy gerundialnej czasowników, funkcji językowych w postaci dopasowywania pytań do właściwych reakcji oraz ćwiczenie prawda/fałsz w ramach rozumienia tekstów pisanych. Podczas zajęć uczniowie w zakresie mówienia doskonalili poprawność i płynność wypowiedzi w sytuacjach typowych, np. u lekarza, w sklepie, na lotnisku. Poznawali też różnice pomiędzy brytyjską a amerykańską odmianą języka. Grali w gry planszowe, których celem było poszerzenie wiedzy w zakresie słownictwa, gramatyki, kultury krajów anglojęzycznych. Pracowali na mapach Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych oraz Australii. Oglądali filmy edukacyjne, dzięki którym doskonalili umiejętność rozumienia ze słuchu oraz nabywali wiedzy na temat różnych aspektów życia nastolatków mieszkających w Wielkiej Brytanii oraz Stanach Zjednoczonych. W zakresie doskonalenia umiejętności językowych uczniowie rozwijali umiejętność wypowiedzi pisemnych poprzez redagowanie maili do przyjaciół, pocztówek, notatek, ogłoszeń. Jeśli chodzi o umiejętność rozumienia tekstów pisanych to wykonywane były ćwiczenia typu: test wyboru (A,B,C,D), udzielanie odpowiedzi na postawione pytania do tekstu, ćwiczenia prawda/fałsz, nadawanie tytułów poszczególnym częściom tekstu oraz uzupełnianie tekstu brakującymi zdaniami, które uprzednio zostały usunięte. Jeśli chodzi o rozumienie ze słuchu to również uczniowie udzielali odpowiedzi na pytania, test wyboru czy uzupełnianie tekstu brakującymi wyrazami lub wyrażeniami. W ramach funkcji językowych test wyboru oraz dopasowywanie sytuacji w języku polskim do reakcji w języku angielskim. Wreszcie znajomość środków językowych to wykonywanie ćwiczeń na test luk otwartych oraz sterowanych. Uczniowie wykonywali ćwiczenia na rozwijanie słownictwa w formie krzyżówek, uzupełniania zdań właściwymi wyrazami, dopasowywanie definicji do wyrazów, tworzenie wymaganej formy wyrazów do zdań. Na zakończenie struktury gramatyczne, które były realizowane  na zajęciach, zaliczają się: Czasy Present Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous i Present Perfect. Ponadto, czasowniki modalne (can, could, may, might, should, would, have to, must), forma bezokolicznikowa i gerundialna czasowników, zaimki w formie podmiotu i dopełnienia, zaimki i przymiotniki dzierżawcze, tryb rozkazujący, okresy warunkowe typu „0” i „1”. Na zakończenie zajęć uczniowie przystąpili do testu, którego celem było sprawdzenie poziomu i umiejętności nabytych podczas projektu unijnego. Zakres materiału dydaktycznego zawartego w teście dotyczył wypełnienia formularza danymi osobowymi, ulubionych potraw i napojów, wyboru menu, gatunków filmowych, pogody, środków transportu, dyscyplin sportowych, wyglądu, codziennych czynności, uzupełnienia dialogu w sklepie odzieżowym,  funkcji językowych – polecenia w klasie, godzin, testu wyboru na podstawie przeczytanego dialogu, pór roku oraz miesięcy, układania zdań we właściwej kolejności, ćwiczenie prawda/fałsz na podstawie przeczytanej pocztówki, uzupełnienia zdań w dialogu podanymi wyrazami. Test wykazał, że uczniowie podnieśli swoje umiejętności językowe.

Zajęcia z terapii pedagogicznej

GR II

Prowadzący zajęcia: mgr Paulina Charążka

W zajęciach brało udział dwoje uczniów z klasy 8 SP. Zajęcia trwały od października 2019r. do marca 2020r. i zostały przerwane przez pandemię. W tym składzie grupa zrealizowała 20 godzin lekcyjnych.

Głównym celem zajęć było zmotywowanie uczestników do działania, jeżeli chodzi o realizacje obowiązku szkolnego, jak i rozwijanie własnych zainteresowań i pasji.

Pierwsze zajęcia były zapoznawcze i miały na celu zachęcić uczniów do kontynuacji zajęć w następnych tygodniach. Dalsze zajęcia miały na celu rozwijanie umiejętności wyrażania emocji, radzenia sobie z trudnymi emocjami, dostarczenia wiedzy na temat motywacji, rozwijania motywacji do nauki, dostarczenia wiedzy na temat zainteresowań i ich roli w życiu, rozwijania umiejętności wyznaczania celów oraz kształtowanie poczucia sprawstwa.

Osiągnięte efekty:

- zwiększenie poczucia własnej wartości,
- poznanie sposobów radzenia sobie z emocjami,
- zwiększenie motywacji do nauki,
- rozwijanie zainteresowań,
- rozwinięcie umiejętności współpracy,

GRUPA III

Zajęcia odbywały się systematycznie w wymiarze 1 godziny tygodniowo, brało w nich udział dwoje dzieci z drugiej klasy SP. Zajęcia trwały od września 2020r. do listopada 2020r. Zostało zrealizowane 9 godzin.

Podczas zajęć wiele uwagi poświęcono na usprawnianie techniki i tempa czytania tekstu ze zrozumieniem, wyszukiwanie ważnych informacji w tekście oraz utrwalanie umiejętności matematycznych, takich jak: liczenie w zakresie 100, porównywanie zbiorów, utrwalanie figur geometrycznych, dodawanie i odejmowanie sposobem pisemnym, rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

Osiągnięte efekty:

- rozumienie słowa mówionego i pisanego,
- usprawnienie techniki i tempa czytania,
- usprawnienie sprawności manualnej,
- rozwiązywanie problemów poznawczych.

GR I

Liczba godzin zrealizowanych: 29

W zajęciach brało udział dwoje uczniów (kl. III i IV).

Celem zajęć było:

 • Wyrównywanie niedoborów i zaburzeń rozwojowych;
 • Usprawnianie sprawności manualnej;
 • Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej, pamięci wzrokowej i orientacji przestrzennej
 • Ćwiczenia usprawniające analizę słuchową w tym słuch fonematyczny;
 • Rozwój umiejętności czytania;
 • Rozwój umiejętności pisania ortograficznego;
 • Rozwój umiejętności liczenia.

Podczas zajęć rozwijano najbardziej opóźnione funkcje psychomotoryczne, usprawniano funkcje zaburzone. Podczas pracy terapeutycznej stymulowano ogólną sprawność intelektualną, pobudzano do aktywnego myślenia. Zajęcia wzmocniły i wydłużyły koncentrację uwagi oraz wpłynęły na wzrost wiary w siebie. Praca indywidualna pomogła w uzyskiwaniu drobnych sukcesów, a co za tym idzie zwiększyła motywację do pracy. Obserwuje się poprawę umiejętności czytania oraz pisania u uczniów objętych zajęciami terapeutycznymi oraz ich większą samodzielność.

GR 4

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu po 45 minut. Zrealizowano 29 godzin. W zajęciach brała udział piątka dzieci z V klasy.

Głównym celem zajęć było usprawnianie zaburzonych procesów psychomotorycznych oraz praca nad poczuciem własnej wartości.

Cele zajęć:

 • Wzmacnianie w uczniach wiary we własne siły i możliwości
 • Doskonalenie sprawności manualnej
 • Doskonalenie umiejętności pisania pod względem ortograficznym
 • Usprawnianie koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • Usprawnianie analizatora wzrokowego
 • Doskonalenie umiejętności matematycznych.

Obserwuje się u uczniów:

 • Wzmocnienie wiary we własne siły
 • Poprawę umiejętności pisania pod względem ortograficznym
 • Zwiększenie umiejętności matematycznych
 • Poprawę umiejętności czytania ze zrozumieniem

Zajęcia z logopedii

Prowadzący: Bożena Florczak

We wrześniu 2019 roku przeprowadzono badania wstępne wśród uczniów klas 1-3.Miały one na celu wytypowanie uczniów do dodatkowej terapii logopedycznej w ramach realizowanego projektu unijnego. W badaniu wstępnym uzyskałam podstawowe informacje dotyczące rozwoju dziecka. W pierwszym kontakcie z uczniem zwrócono uwagę na następujące zachowania werbalne i niewerbalne:

- czy dziecko operuje zdaniami

- czy buduje poprawnie konstrukcje zdaniowe

- czy prawidłowo odpowiada na pytania

- czy głoski realizowane są prawidłowo

- czy dziecko prawidłowo oddycha / posiada właściwy tor oddechowy/

- czy dziecko nie przejawia zaburzeń głosu

- czy skupia uwagę na zadaniu

Diagnoza obejmowała zatem:

- funkcje połykania

- funkcje oddechowe

- budowę i sprawność narządów artykulacyjnych

- słuch/ orientacyjnie/

- analizę i syntezę słuchową wyrazów

- nadawanie i rozumienie mowy

Do kompleksowych działań terapii logopedycznej zakwalifikowano dwoje dzieci / dziewczynkę i chłopca/

Wady wymowy dotyczyły:

- nieprawidłowej realizacji głosek szeregu szumiącego

- nieprawidłowej realizacji głosek szeregu syczącego

- nieprawidłowej realizacji głoski ,,r”

- innego rodzaju zaburzeń/ niewłaściwa budowa zdania, zaburzenia procesu myślowego, niewłaściwy tor oddechowy, brak skupienia uwagi na zadaniu/.

Terapia logopedyczna obejmowała ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy  2 godz. w tygodniu. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych, proponowane były ćwiczenia i zabawy stymulujące rozwój dzieci, ułatwiający mówienie, czytanie i pisanie.

Założone cele:

-usprawnianie narządów mowy

- usprawnienie  właściwego toru oddechowego

- doskonalenie realizacji wywołanych głosek

- doskonalenie logicznego myślenia

- doskonalenie słuchu fonematycznego

- doskonalenie pamięci słuchowej i wzrokowej

Efekty pracy terapeutycznej

- większa motywacja dzieci do ćwiczeń w celu wyeliminowania zaburzeń mowy

- lepsza koncentracja uwagi na pracy zadaniowej

- lepszy   poziom logicznego myślenia

- podniesienie umiejętności poziomu czytania

- lepszy poziom analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

- lepszy poziom realizacji głosek w mowie potocznej

- większa świadomość właściwego wykorzystania artykulatorów w realizacji danej głoski

- poprawa dykcji w czytaniu,  zwracanie uwagi na znaki przystankowe

- większa wiara dziecka we własne możliwości 

 W pracy z dziećmi wykorzystano różnorodne pomoce własne i te na stanie placówki tj. gry ,,Memory”,,Piotruś logopedyczny”, historyjki obrazkowe, opowiadania logopedyczne, zagadki graficzne i słuchowe, scrooble, rebusy graficzne, zeszyty logopedyczne, kostki logopedyczne, różnego rodzaju materiał obrazkowy do ćwiczeń utrwalających,  pląsy logorytmiczne, karty pracy do ćwiczeń w czytaniu wg Cieszyńskiej i ćwiczeń gramatycznych, rebusy obrazkowo -literowe   

Na przełomie października i listopada 5 godzin pracy z dziećmi objętych było praca zdalną w której wykorzystano materiał do ćwiczeń utrwalających niektórych problemowych jeszcze głosek oraz ćwiczeń dykcyjnych i ćwiczeń sprzyjających rozwijaniu logicznego myślenia

 

Sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań uzyskanych od nauczycieli prowadzących zajęcia unijne

Koordynator: Małgorzata Skomiał

 

Projekt „Nasze Szkoły – Nasza Przyszłość – wsparcie Szkół Podstawowych w Gminie Głowno”

RPLD.11.01.02-10-0115/18-00

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

 

Realizacja projektu w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Popowie Głowieńskim

 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • Bank Narodowy
 • Urz�d Marsza�kowski 1
 • Urz�d Marsza�kowski 2
 • zaj�cia online
 • 1
 • 2

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117