Oświata

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"

na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych oraz uchwały Rady Ministrów   w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r „Wyprawka szkolna”)

       Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych  do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do:
-  klasy III szkoły podstawowej
-  klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia
-  klasy IV technikum.
Ponadto pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,   w tym podręczników do kształcenia specjalnego  lub podręczników do kształcenia  w zawodach dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania obejmie się uczniów:
-  słabowidzących,
-  niesłyszących,
-  słabosłyszących,
-  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
-  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
-  z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
-  z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
-  z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych – z wyjątkiem klas I, II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I,  szkół ponadgimnazjalnych, tj.zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub  do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.
W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym,  uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych,  dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych,  z wyjątkiem uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, w przypadku gdy uczniowie Ci skorzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klasy I i II szkoły podstawowej jedynie w przypadku gdy uczniowie Ci nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, który będzie zapewniał minister właściwy do spraw oświaty i wychowania.


        Materiały edukacyjne- są to w szczególności książki pomocnicze, karty pracy, ćwiczenia rewalidacyjne, uzupełnianki, kolorowanki, rysowanki oraz opracowania wykorzystywane w edukacji przedszkolnej, które są wykorzystywane przez nauczycieli  w procesie kształcenia tych uczniów.
Równocześnie uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający do klasy I szkoły podstawowej będą mieli prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy uczniowie Ci nie skorzystają z podręcznika do zajęć  z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.


        W przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe, z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Oznacza to, że w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosić będzie 574 zł netto na osobę w rodzinie.


          W przypadku uczniów pochodzących z rodzin niespełniających w/w kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudność w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, trudność  w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, alkoholizm lub narkomania, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe, klęska żywiołowa lub ekologiczna) pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługiwać będzie na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza.


            Liczba uczniów objętych pomocą na podstawie art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uczniów uprawnionych.


           Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.


            Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016 w ustalonym terminie od 01.09.2015 r. do 07.09.2015 r.


            Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół, w Urzędzie Gminy Głowno , pok. 5 lub ze strony internetowej www.gmina-glowno.pl
W przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów(za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku).


           W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego można przedłożyć- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.

      
          Uczniowie niepełnosprawni będą mogli otrzymać pomoc niezależnie od wysokości dochodu w rodzinie. Podstawą do skorzystania z pomocy przez uczniów niepełnosprawnych  jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy o systemie oświaty.
W przypadku ubiegania się o pomoc dla uczniów niespełniających kryterium dochodowego, na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, do wniosku- zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- należy dołączyć uzasadnienie.


           Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko  w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”. W przypadku zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po przedłożeniu dowodu, potwierdzenia zakupu wystawionego przez podmiot dokonujący zakupu. Potwierdzenie powinno zawierać następujące informacje: imię   i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę  do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016, wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu, czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu. Potwierdzenie zakupu  wystawia podmiot dokonujący zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki lub materiały edukacyjne.


            Realizacja zwrotu kosztów zakupu odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych nastąpi najpóźniej do dnia 20 listopada 2015 r.


            Więcej informacji na temat pomocy materialnej dla uczniów, w proponowanych formach dofinansowania zakupu podręczników, można uzyskać w sekretariatach szkół i na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej www.men.gov.pl


   Wójt Gminy Głowno
Marek Jóźwiak


Pliki do pobrania:

wniosek nr 1 - wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i oświadczenie

wniosek nr 2 - wniosek o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podrecznikow - uczniowei niepelnosprawni z orzeczeniem o potrzebie ksztalcenia specjalnego

Wartosc pomocy - Wartość pomocy "wyprawka szkolna 2015"

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

Zarządzenie 68/2015 Wójta Gminy Głowno

  • autor: Piotr Antczak, data: 2016-01-01

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117