Gminna Spółka Wodna

Walne Zgromadzenie GSW 2018

W dniu 7 lutego br. w OUK w Bronisławowie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie. Posiedzenie rozpoczęło się w II terminie o godz. 10:30, w obradach wzięło udział 14 z 25 delegatów, czyli 56% ogółu. Otwarcia zgromadzenia pod nieobecność Prezesa – Pana Zygmunta Rucińskiego dokonał Pan Eligiusz Dąbek – Sekretarz Zarządu Gminnej Spółki Wodnej, który powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości: Pana Bogdana Jarotę – Starostę Zgierskiego, Panią Emilię Szumską i Aleksandrę Klimkiewicz ze Starostwa Powiatowego w Zgierzu, Panią Krystynę Hajzler z  Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Łodzi z siedzibą w Strykowie, Pana Stanisława Sobieszczyka – Prezesa GSW w Strykowie, Pana Bartłomieja Czekajło z grupy finansowej CASSIS, Pana Dariusza Śliwkiewicza – wykonawcę zeszłorocznych robót konserwacyjnych, Panią Elżbietę Woldan-Romanowicz z redakcji Wieści z Głowna i Strykowa oraz przedstawicieli Gminy Głowno – Pana Wójta Marka Jóźwiaka, Panią Skarbnik Cezarę Stokowską, Panią Sekretarz Jolantę Szkup oraz Pana Macieja Olejniczaka, który współpracuje z GSW. Zebranie poprowadził wybrany przewodniczący - pan Krzysztof Kucharczyk.

Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności za okres 2017 r. z upoważnienia Zarządu złożył P. Maciej Olejniczak. W 2017 roku Spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości 11 620 mb. oraz 149 napraw zgłoszonych awarii drenowań za kwotę 170 291,29 zł. W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie złożyła komisja rewizyjna, która pozytywnie oceniła działalność finansową i wykonanie zeszłorocznego budżetu spółki, i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi za działalność w roku 2017, który został jednogłośnie przyjęty.

W dalszej części obrad przedstawiono i omówiono projekt budżetu i plan pracy Gminnej Spółki Wodnej na rok 2018, który wstępnie zakłada wykonanie konserwacji rowów na długości 14 360 mb. w miejscowościach: Popówek Włościański, Mąkolice, Boczki Domaradzkie, Antoniew, Ziewanice, Jasionna, Karnków, Wola Mąkolska, Lubianków – Albinów, Ostrołęka i Kadzielin. Spółka planuje przeznaczyć na konserwację rowów kwotę 70 000 zł, a na naprawę awarii, które pozostały do usunięcia i zgłaszanych na bieżąco kwotę 95 395 zł. Delegaci przyjęli również stawkę składki członkowskiej, która w 2018 roku nie zmieni się i nadal będzie wynosić 20,00 zł / 1 ha zmeliorowanych gruntów.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono i jednogłośnie przyjęto pozostałe uchwały będące podstawą działalności GSW w 2018 roku, dotyczące m. in. upoważnień dla zarządu do dysponowania środkami finansowymi Spółki, do podejmowania działań windykacyjnych oraz do zlecania i prowadzenia prac konserwacyjno – naprawczych.

W ostatnim punkcie zgromadzenia głos zabrali goście.

Marek Jóźwiak – Wójt Gminy Głowno: podziękował Zarządowi, delegatom i sołtysom za dotychczasową pracę, która jest pracą społeczną. Omówił nowe zadania, jakie nowelizacja ustawy Prawo wodne nakłada na spółki wodne. Wyraził przekonanie, że gmina i spółka są instytucjami znajdującymi się najbliżej mieszkańców, są po to, aby służyć ludziom i muszą się codziennie mierzyć z różnymi sprawami zgłaszanymi przez ludzi, nawet z tymi, które nie zawsze leżą w ich kompetencjach. Pan Wójt omówił bieżące działania gminy oraz przedstawił zamierzenia i plany inwestycyjne jakie będą podejmowane w roku 2018 oraz odniósł się do bieżących problemów, jakie występują na terenie gminy. Wyraził także swoje zaniepokojenie systematycznym zmniejszaniem środków przeznaczanych na dotacje dla spółek wodnych w budżecie Zarządu Województwa Łódzkiego.

Bogdan Jarota – Starosta Zgierski: pogratulował gminnej spółce wodnej, która jest najlepszą w powiecie i jedną z najlepiej działających w województwie profesjonalnego działania, jest to możliwe dzięki zaangażowaniu gminy w pomoc spółce. Spółka może być przykładem działania dla innych spółek. Starosta omówił bieżącą sytuację związaną z powołaniem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i problemy bieżące związane m.in. z wydawaniem pozwoleń wodnoprawnych. Omówił bieżące działania powiatu w zakresie drogownictwa i tegorocznych inwestycji.

Na koniec zgromadzenia głos zabrali delegaci, którzy zgłaszali swoje uwagi oraz potrzeby w zakresie konserwacji i napraw urządzeń melioracyjnych.

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-02-08

Fotogaleria:

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117