Komunikaty ARiMR/ARR/ŁODR

Dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r.

 

Powszechność ubezpieczeń upraw rolnych i zwierząt gospodarskich jest podstawowym celem znowelizowanej ustawy.

Poziom dopłat z budżetu państwa do składek ubezpieczeń należnych od producentów rolnych z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych lub zwierząt gospodarskich na 2017 r. został określony przez Radę Ministrów w rozporządzeniu z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2017 r. (Dz. U. poz. 1937), w wysokości: 65% składki do 1 ha upraw rolnych i 65% składki do 1 szt. zwierzęcia gospodarskiego.

Nowe prawo podnosi stawki taryfowe uprawniające producentów rolnych do dotacji z budżetu państwa z 3,5 i 5% do 9% sumy ubezpieczenia. W przypadku upraw prowadzonych na użytkach rolnych klasy V i VI stawka taryfowa będzie mogła zostać określona w wyższej wysokości, tj. odpowiednio 12 i 15% sumy ubezpieczenia tych upraw.

W przypadku ustalenia składki ubezpieczenia upraw dla umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka z zastosowaniem stawki taryfowej przekraczającej 9%, 12% i 15% sumy ubezpieczenia, dopłaty do składek producentów rolnych będą stosowane do powyższych wysokości sumy ubezpieczenia, natomiast pozostałą część składki w całości zapłaci producent rolny. W przypadku umowy ubezpieczenia od pojedynczego rodzaju ryzyka lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka, po przekroczeniu powyższych stawek taryfowych dopłaty nie będą przysługiwały.

W roku 2017 obowiązuje przepis przejściowy, umożliwiający ubezpieczenie przez producenta rolnego upraw rolnych od jednego lub łącznie od kilku wybranych rodzajów ryzyka z zachowaniem możliwości skorzystania z dofinansowania z budżetu państwa do składek ubezpieczenia. Zgodnie z tym przepisem w przypadku przekroczenia przy sumie 10 ryzyk stawki taryfowej ponad odpowiednio 9%, 12% lub 15% dopłaty do tych stawek będą pomniejszane proporcjonalnie do procentu ich podwyższenia.

Natomiast stawka do ubezpieczenia zwierząt gospodarskich utrzymana zostaje na poziomie 0,5 proc. sumy ubezpieczenia, uprawniającej do dopłaty budżetowej. Jeśli dojdzie do przekroczenia tej stawki, dopłata budżetowa do 65 proc. nie będzie przysługiwać.

Aktualnie najczęściej zawierane umowy ubezpieczenia dotyczą pojedynczych rodzajów ryzyka, ale na ogół nie dotyczą suszy. Dlatego wprowadzenie możliwości zawarcia przez producenta rolnego umowy ubezpieczenia zawierającej pakiet rodzajów ryzyka ma umożliwić również ubezpieczenie od suszy.

Ze względu na pojawiające się w ostatnich latach straty w produkcji spowodowane przez susze, zdecydowano o zmianie tej definicji, która wprowadza inny okres sześciodekadowy. Zdefiniowana susza w ustawie: "suszę – oznaczają szkody spowodowane wystąpieniem, w dowolnym sześciodekadowym okresie od dnia 21 marca do dnia 30 września, spadku klimatycznego bilansu wodnego poniżej wartości określonej dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb".

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zawarł umowy z zakładami ubezpieczeń w sprawie stosowania w 2017 r. dopłat ze środków budżetu państwa do składek ubezpieczenia upraw rolnych i/lub zwierząt gospodarskich. W tym roku sprzedaż obowiązkowych polis rolnych będzie prowadzić pięć towarzystw, a nie trzy jak w latach poprzednich. Umowy z ARiMR podpisali następujący ubezpieczyciele:

  • Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń S.A. z siedzibą w Warszawie,
  • Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Warszawie,
  • Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Poznaniu,
  • Pocztowym Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie,
  • InterRisk Towarzystwem Ubezpieczeń SA Vienna Insurance Group z siedzibą w Warszawie.

Określone zostały corocznie w drodze rozporządzenia maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa. Maksymalne sumy ubezpieczenia 1 ha upraw rolnych i 1 sztuki zwierząt gospodarskich w 2017 roku przedstawione są w tabeli.

max suma ubezpieczenia

na 1 ha upraw rolnych

max suma ubezpieczenia

na 1 sztukę zwierzęcia

zboża

14 000 zł

bydło

17 100 zł

kukurydza

10 300 zł

konie

9 100 zł

rzepak i rzepik

10 550 zł

owce

870 zł

chmiel

58 350 zł

kozy

870 zł

tytoń

31 350 zł

świnie

1 850 zł

warzywa gruntowe

192 000 zł

kury, perlice, przepiórki

53 zł

drzewa i krzewy owocowe

113 250 zł

kaczki

65 zł

truskawki

78 000 zł

gęsi

250 zł

ziemniaki

50 000 zł

indyki

126 zł

buraki cukrowe

11 430 zł

strusie

1 330 zł

rośliny strączkowe

20 130 zł

   

 

Odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń w zakresie obowiązkowego ubezpieczenia upraw,  rozpoczyna się w przypadku ubezpieczenia tych upraw od ryzyka wystąpienia szkód spowodowanych przez:

1) powódź i suszę, grad i przymrozki wiosenne — po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego;

2) ujemne skutki przezimowania — od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z tym że powinna być ona zawarta w terminie do dnia 1 grudnia.

Sankcje za brak ubezpieczenia.

W przypadku nie zawarcia umowy ubezpieczeniowej rolnik zobowiązany jest do zapłacenia kary, której wysokość została ustalona na 2 € od każdego hektara. ustaloną przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski według tabeli kursów nr 1 w roku kontroli Opłata ta jest wnoszona na rzecz gminy, w której zamieszkuje rolnik. Wyjątek od tej zasady stanowi sytuacja, w której przynajmniej dwa zakłady ubezpieczeniowe, które zawarły umowę z MRiRW odmówią rolnikowi zawarcia umowy ubezpieczeniowej z powodu zaoferowania stawki przekraczającej 6 % sumy ubezpieczenia.

Celestyna Nockowska

Źródło:

  1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2017 r.
  2. Ustawa z 15 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.
  • autor: Andżelika Zaręba, data: 2017-02-16

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117