Dofinansowanie do wymiany kotłów EKO

Gmina Głowno udziela dotacji do wymiany kotłów

Informujemy, że Gmina Głowno wdraża nowy projekt obejmujący udzielanie dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością na której znajduje się budynek posiadający źródło ciepła objęte dotacją, którzy dokonają wymiany przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, w których nie jest prowadzona i zarejestrowania działalność gospodarcza.

Dotacja wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 2 000,00 zł dla kotłowni węglowej (ekogroszek) oraz 3 000,00 zł dla kotłowni na biomasę (pellet), gazowej, olejowej, elektrycznej i pomp ciepła.

Dotacja jest udzielana w formie refundacji, na podstawie umowy zawieranej z Gminą Głowno, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku.

Wnioski należy składać w terminie do 31 sierpnia 2020 r. w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 w Głownie. Będą one rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel (30 000,00 zł).

Wniosek oraz regulamin udzielania dotacji są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno, pok. nr 3 oraz na stronie www.gmina-glowno.pl (zakładka „dla mieszkańców – ochrona środowiska – dofinansowanie do montażu kotłów EKO”).

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 719 12 91 w. 113.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Gmina Głowno udziela dotacji do wymiany kotłów)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2020-06-17

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117