Dofinansowanie do wymiany kotłów EKO

Regulamin udzielania dotacji

Regulamin udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach zadania pn.: „Dofinansowanie do montażu kotłów EKO”.

§ 1. 1.  Regulamin określa zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie przedsięwzięć mających na celu ograniczenie niskiej emisji, związanych z podnoszeniem efektywności energetycznej oraz wykorzystywaniem odnawialnych źródeł energii poprzez likwidację lokalnych źródeł ciepła, tj. indywidualnych kotłowni lub palenisk węglowych lub kotłowni osiedlowych oraz ich zastąpienie przez źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła (w tym pompy ciepła oraz paleniska i palniki), spełniające wymagania emisyjne określone przez właściwy organ.

2. Zadanie pn.: „Dofinansowanie do montażu kotłów EKO”, w ramach którego udzielane są dotacje w formie refundacji na dofinansowanie działań o których mowa w ust. 1, realizowane jest w ramach środków pochodzących z budżetu Gminy Głowno.

3. Warunkiem udzielenia dotacji celowej w formie refundacji na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w ust. 1 jest zabezpieczenie środków w danym roku budżetowym na ten cel.

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) Gminie – rozumie się przez to Gminę Głowno;

2) kosztach kwalifikowanych przedsięwzięcia – rozumie się przez to wydatki poniesione na:

a) zakup i montaż fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem,

b) demontaż istniejących instalacji i urządzeń,

c) wykonanie lub modernizację wewnętrznej instalacji c.o. lub c. w. u w zakresie niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania systemu,

d) wykonanie przyłącza i instalacji gazowej oraz opłaty przyłączeniowej.

3) umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia – rozumie się przez to umowę zawartą pomiędzy właścicielem nieruchomości a Gminą o udzielenie dotacji w formie refundacji na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła.

4) Beneficjencie – rozumie się przez to osobę fizyczną posiadającą tytuł prawny do władania nieruchomością, na której znajduje się budynek posiadający źródło ciepła objęte dotacją. W przypadku współwłasności nieruchomości, beneficjent może być tylko jeden i musi posiadać zgodę wszystkich współwłaścicieli nieruchomości na realizację przedsięwzięcia i wypłatę dotacji.

§ 3. 1.  Dotacja może być udzielona osobom fizycznym na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Głowno (w których nie jest prowadzona lub zarejestrowana działalność gospodarcza), dysponującym tytułem prawnym do nieruchomości, na której znajduje się budynek, wynikającym z prawa własności, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

2. Dotacja na wymianę danego źródła ciepła może być udzielona tylko jeden raz dla danego Beneficjenta.

3. Dotacja nie będzie udzielana na pokrycie wydatków przeznaczonych na realizację przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 1 w przypadku ich finansowania z innych bezzwrotnych źródeł.

4. Podatek VAT może być ujmowany w koszcie całkowitym zadania jeżeli Beneficjent nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT albo będąc zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT, nie ma prawnej możliwości jego odliczenia na mocy stosownych przepisów w tym zakresie.

5. Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji zadania są koszty kwalifikowane.

6. Pozostałe koszty inwestycji stanowią wkład własny Beneficjenta.

§ 4. 1.  Dotacji udziela się na dofinansowanie przedsięwzięć, o których mowa w §1 ust. 1 niniejszego regulaminu.

2. Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, które poniesione zostały przez Beneficjenta w okresie od daty zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia pomiędzy Gminą a Beneficjentem do 31 października danego roku.

3. Dotacja przysługuje Beneficjentom, u których nastąpi całkowita likwidacja dotychczasowego starego źródła ciepła.

4. Dotacją może być objęta wymiana źródła ciepła jedynie na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz spełniające normy określone przepisami prawa i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski.

5. Beneficjent dokonuje we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność doboru nowego źródła ogrzewania, zapewnia wybór dostawcy i instalatora z zachowaniem zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji, przejrzystości i jawności, jak również zapewnia realizację wymiany kotła zgodnie z przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn.zm.) .

6. W przypadku wymiany źródeł ciepła na kotły opalane paliwami stałymi, nowe urządzenia muszą spełniać następujące warunki:

1) nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być zainstalowany tylko w przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie;

2) musi posiadać dokument świadczący o spełnieniu wymogów tzw. „klasy 5” oraz „ekoprojektu” wydany przez akredytowaną jednostkę zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1690) oraz Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 4549);

3) powinien być wyposażony w automatyczny podajnik paliwa (nie dotyczy kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;

4) stosowane paliwo musi być zgodne z wymogami określonymi w Uchwale Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

§ 5. Dotacja może być udzielona jednorazowo w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, przy czym kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia wynosi:

1) dla kotłowni gazowej, olejowej: 4 500 zł;

2) dla ogrzewania elektrycznego: 4 500zł;

3) dla kotłowni na biomasę: 4 500 zł;

4) dla kotłowni węglowej (węgiel kamienny): 3 000 zł;

5) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem ciepła: 4 500 zł;

6) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła: 4 500 zł.

§ 6. 1.  Beneficjent zainteresowany otrzymaniem dotacji składa w Urzędzie Gminy Głowno wniosek o udzielenie dotacji w terminie od 1 kwietnia do 31 sierpnia danego roku.

2. Wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej z budżetu Gminy Głowno stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

3. Analiza i weryfikacja wniosku o dofinansowanie pod względem kompletności i prawidłowości dokonywana jest przez pracownika zatrudnionego na stanowisku ds. gospodarki wodnej i ochrony środowiska.

4. Jeżeli złożony wniosek jest niekompletny lub nieprawidłowo wypełniony, Beneficjent jest wzywany do jego uzupełnienia lub poprawienia w wyznaczonym terminie.

5. Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski są rozpatrywane według kolejności złożenia, do wyczerpania środków finansowych w budżecie Gminy. Wznowienie  rozpatrywania  wniosków  może  nastąpić  w przypadku  pojawienia  się  dodatkowych środków  lub  w przypadku  rezygnacji  z realizacji przedsięwzięcia przez  Beneficjentów zakwalifikowanych do przyznania  dofinansowania.

6. Wnioski niezrealizowane w danym roku nie będą rozpatrywane w roku kolejnym.

7. Udzielenie dotacji następuje na podstawie umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia zawieranej przez Gminę z Beneficjentem.

§ 7. 1.  Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

1) złożenie wniosku o udzielenie dotacji,

2) przeprowadzenie weryfikacji formalnej;

3) zawiadomienie Beneficjenta o terminie i miejscu zawarcia umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, nieprzystąpienie przez Beneficjenta do zawarcia umowy uznaje się za rezygnację z udziału w programie;

4) kontrola na nieruchomości Beneficjenta w zakresie istniejącego źródła ciepła przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia;

5) realizacja przedsięwzięcia przez Beneficjenta;

6) złożenie przez Beneficjenta wniosku o rozliczenie zadania;

7) weryfikacja przez Gminę złożonych dokumentów, kontrola zrealizowanego przedsięwzięcia na miejscu;

8) akceptacja rozliczenia i wypłata dotacji w formie refundacji.

2. Beneficjent zobowiązany jest do realizacji przedsięwzięcia po podpisaniu umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, w terminach, zakresie i w sposób w niej określony

3. Przedsięwzięcia, których realizacja została rozpoczęta przed podpisaniem umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia, nie będą podlegały dofinansowaniu.

§ 8. 1.  Beneficjent zobowiązany jest do rozliczenia przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia, jednak nie później niż do dnia 31 października danego roku. Przez rozliczenie rozumie się złożenie wniosku o rozliczenie dotacji wraz z  załącznikami.

2. Beneficjent przedkłada wniosek o rozliczenie dotacji z następującymi załącznikami:

1) oświadczeniem o trwałej likwidacji starego źródła ciepła;

2) oryginałami faktur lub rachunków określających koszty kwalifikowane przedsięwzięcia;

3) potwierdzeniami zapłaty faktur lub rachunków;

4) protokołami odbioru wystawionymi przez Wykonawców realizujących zadania. W przypadku robót budowlanych w rozumieniu ustawy Prawo budowlane protokoły są podpisane przez inspektora nadzoru inwestorskiego (podpis i pieczątka imienna). Jeżeli ww. protokoły zawierały wykaz usterek, których usunięcie warunkowało przekazanie inwestycji do eksploatacji, do rozliczenia załączone zostały również protokoły potwierdzające ich usunięcie;

5) umową z dostawcą energii elektrycznej/gazu;

6) wymaganymi decyzjami administracyjnymi: pozwolenia na budowę lub zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę;

7) dokumentami świadczącymi o spełnieniu wymogów tzw. "klasy 5" oraz "ekoprojektu" wydany przez akredytowaną jednostkę – w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi.

3. Wzór wniosku o rozliczenie dotacji stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

4. Po pozytywnej weryfikacji wniosku o rozliczenie dotacji i załączonych do niego dokumentów pod względem poprawności i zasadności poniesionych kosztów oraz kontroli zrealizowanego zadania, kwota dotacji zostanie przekazana na rachunek bankowy odbiorcy końcowego w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia akceptacji rozliczenia.

§ 9. 1.  Gmina jest uprawniona do kontroli dofinansowanych przedsięwzięć.

2. Beneficjent zobowiązany jest do prowadzenia eksploatacji nowych źródeł ciepła zgodnie z ich przeznaczeniem i wytycznymi określonymi w instrukcjach obsługi przez okres minimum 2 lat liczonych od daty końcowego rozliczenia zadania przez Gminę. W okresie tym Beneficjent może dokonywać wszelkich zmian lub przeróbek w zamontowanych urządzeniach i instalacjach wyłącznie po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Gminą.

3. Gmina zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli, obejmującej w szczególności:

1) sposób realizacji przedsięwzięcia na każdym etapie jego realizacji;

2) potwierdzenie trwałej likwidacji starego kotła na paliwo stałe i użytkowanie urządzenia grzewczego objętego dofinansowaniem jako podstawowego źródła ciepła w budynku;

3) weryfikację nieuprawnionych modyfikacji kotła umożliwiających spalanie odpadów;

4) sprawdzenie warunków składowania opału w celu jego ochrony przed zawilgoceniem;

5) weryfikację faktur zakupu paliwa w zakresie zgodności z parametrami paliwa dopuszczonymi przez producenta kotła w dokumentacji techniczno - ruchowej urządzenia, w tym możliwość pobrania i zbadania parametrów próbki paliwa;

6) sposób eksploatacji zamontowanego źródła ciepła w terminie 2 lat, o którym mowa w ust. 2.

§ 10. 1.  Gmina odmówi wypłacenia dotacji w przypadku:

1) niewykonania prac określonych w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia;

2) niezgodności zakresu faktycznie wykonanych prac z dokumentami przedstawionymi jako załączniki do wniosku o rozliczenie dotacji;

3) niezrealizowania przedsięwzięcia w terminie określonym w umowie o dofinansowanie przedsięwzięcia, o ile zmiana terminu nie zostanie wprowadzona w drodze aneksu na wniosek beneficjenta;

4) w przypadku instalacji kotła na paliwa stałe, który nie spełnia warunków określonych w § 4 ust. 6;

5) niezastosowania się do wezwania uzupełnienia złożonego wniosku o rozliczenie dotacji.

2. Udzielona dotacja podlega zwrotowi w przypadkach i na zasadach określonych w art. 251 i 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Regulamin udzielania dotacji)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-03-26

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117