Dofinansowanie do wymiany kotłów EKO

Rusza dofinansowanie do montażu kotłów EKO w Gminie Głowno w 2022 r.

Gmina Głowno w 2022 roku kontynuuje wsparcie obejmujące udzielanie dotacji celowej do wymiany przestarzałych źródeł ciepła na nowocześniejsze. O dotację mogą się ubiegać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do władania nieruchomością na której znajduje się budynek posiadający źródło ciepła objęte dotacją, którzy dokonają wymiany przestarzałego źródła ciepła na nowoczesne, w których nie jest prowadzona i zarejestrowania działalność gospodarcza.

Dotacja wynosi maksymalnie 50% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 3 000,00 zł dla kotłowni węglowej (ekogroszek) oraz 4 500,00 zł dla kotłowni na biomasę (pellet), gazowej, olejowej, elektrycznej i pomp ciepła.

Dotacja jest udzielana w formie refundacji, na podstawie umowy zawieranej z Gminą Głowno, po pozytywnym rozpatrzeniu złożonego wniosku.

Przedsięwzięcia rozpoczęte i zrealizowane przed podpisaniem umowy nie podlegają dofinansowaniu.

Wnioski należy składać w terminie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. w Urzędzie Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2 w Głownie, pokój nr 8 - sekretariat. Będą one rozpatrywane według kolejności złożenia do wyczerpania środków finansowych zabezpieczonych w budżecie gminy na ten cel.

Wniosek oraz regulamin udzielania dotacji są dostępne w Urzędzie Gminy Głowno oraz na stronie www.gmina-glowno.pl (zakładka „dla mieszkańców – ochrona środowiska – dofinansowanie do montażu kotłów EKO”),

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 42 719 12 91 wew. 113.

Zastępca Wójta Gminy Głowno
/-/ Maciej Olejniczak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-03-21

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117