Program Ograniczania Niskiej Emisji edycja II

Zasady udziału w projekcie PONE II

"Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie niskiej emisji w Gminie Głowno"

Gmina  Głowno  zamierza przystąpić do Programu Ograniczania Niskiej Emisji edycja II realizowanego przez  Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w Łodzi. Celem Programu jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery poprzez dofinansowanie zadań polegających na wymianie starych źródeł ciepła na nowocześniejsze.

O  uzyskanie  dotacji  mogą  ubiegać  się:  osoby  fizyczne,  wspólnoty  mieszkaniowe, spółdzielnie  mieszkaniowe,  towarzystwa  budownictwa  społecznego  -  korzystające  z dofinansowania wyłącznie za pośrednictwem Beneficjenta - Gminy Głowno. 

Program przeznaczony jest wyłącznie dla budynków mieszkalnych, w których nie jest prowadzona działalność gospodarcza.

Program pozwala pozyskać środki na dofinansowanie do wymiany starego źródła ciepła na  terenie  Gminy  Głowno.  Program  będzie  obejmował  dofinansowanie  do  inwestycji wykonywanych  w  latach  2018 –  2019.  Dofinansowanie  udzielane jest w  formie  dotacji  do 50%  kosztów  kwalifikowanych przedsięwzięcia, w formie refundacji, czyli po poniesieniu i udokumentowaniu kosztów inwestycji.

Dofinansowanie  w  ramach  programu  mogą  otrzymać  zadania polegające na zastąpieniu istniejącego źródła ciepła przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

Kotły opalane paliwami stałymi muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 • nowo instalowany kocioł węglowy (spalający węgiel kamienny) może być zainstalowany tylko w przypadku budynku/lokalu mieszkalnego, dla którego nie ma możliwości podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej lub nie jest to uzasadnione ekonomicznie;
 • musi  posiadać  dokument  świadczący  o  spełnieniu  wymogów  tzw.  „klasy  5”  oraz „ekoprojektu”  wydany  przez  akredytowaną  jednostkę  zgodnie  z  wymogami  określonymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1690) oraz Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego  Nr  XLIV/548/17  z  dnia  24  października  2017  r.  w  sprawie  wprowadzenia  na obszarze  województwa  łódzkiego  ograniczeń  w  zakresie  eksploatacji  instalacji,  w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Łódź. z 2017 r. poz. 4549);
 • powinien  być  wyposażony  w  automatyczny  podajnik  paliwa  (nie  dotyczy  kotłów zgazowujących) i nie może posiadać rusztu awaryjnego ani elementów umożliwiających jego zamontowanie;
 • stosowane  paliwo  musi  być  zgodne  z  wymogami  określonymi  w  Uchwale  Nr XLIV/548/17 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 24 października 2017 r. „w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa łódzkiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw”.

Nowo  instalowane  źródła  ciepła  muszą  być  zgodne  z  innymi  aktualnie  obowiązującymi  normami i regulacjami prawnymi.

Ilość  instalowanych  nowych  źródeł  ciepła  objętych  dofinansowaniem  nie  może  przekraczać  ilości likwidowanych źródeł ciepła za wyjątkiem sytuacji, w której rozwiązanie takie ma służyć rozdzieleniu wspólnego dotychczas systemu ogrzewania.

Dotacja udzielana będzie w kwocie nieprzekraczającej 50% kosztów kwalifikowanych, przy czym dotacja nie może przekroczyć limitów:

moc źródła do 40 kW  

a) dla kotłowni gazowej, olejowej                                              12 000,00 zł  

b) dla podłączenia do sieci cieplnej                                           10 000,00 zł  

c) dla ogrzewania elektrycznego                                                10 000,00 zł  

d) dla kotłowni na biomasę                                                        12 000,00 zł  

e) dla kotłowni węglowej                                                              6 500,00 zł

f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem                12 000,00 zł  

g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła     15 000,00 zł  

moc źródła wyższa niż 40 kW

Kwota maksymalnego dofinansowania do kosztów kwalifikowalnych zadania wyznaczona jest przez wskazany powyżej limit dla źródeł o mocy do 40 kW powiększony o kwoty za każdy kW powyżej 40 kW

a) dla kotłowni gazowej, olejowej                                             400,00 zł/kW

b) dla podłączenia do sieci cieplnej                                         400,00 zł/kW

c) dla ogrzewania elektrycznego                                              300,00 zł/kW

d) dla kotłowni na biomasę                                                       500,00 zł/kW

e) dla kotłowni węglowej                                                           250,00 zł/kW

f) dla pompy ciepła z powietrznym wymiennikiem             1 500,00zł/kW

g) dla pompy ciepła z gruntowym wymiennikiem ciepła    1 200,00 zł/kW

Kwota dofinansowania nie może przekroczyć 20 tys. zł dla inwestycji realizowanych przez osoby  fizyczne,  a  w  przypadku  inwestycji  realizowanych  przez  pozostałych wnioskodawców w budynkach wielorodzinnych kwoty 6 tys. zł na każdy lokal mieszkalny.

Kosztami możliwymi do sfinansowania w ramach dotacji podczas realizacji zadania są:

a) koszty zakupu i montażu fabrycznie nowych urządzeń do produkcji energii, w tym ze źródeł odnawialnych, wraz z systemem odprowadzania spalin i niezbędnym oprzyrządowaniem;

b) koszty demontażu istniejących instalacji i urządzeń;

c) koszty wykonania lub modernizacji wewnętrznej instalacji c.o. lub c.w.u wraz  z materiałami;

d) koszty wykonania przyłącza i instalacji gazowe oraz opłaty przyłączeniowej;

e) koszty wykonania węzła cieplnego;

f)  koszty wykonania przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz opłaty przyłączeniowej.

Wójt Gminy Głowno zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania deklaracji udziału  w  w/w  programie  w  Urzędzie  Gminy Głowno, ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30 w terminie od 24 maja do 7 czerwca 2018 roku.

Przed złożeniem deklaracji należy przygotować następujące informacje:

 1. rodzaj obecnego źródła ciepła i jego moc
 2. rodzaj obecnie używanego paliwa i jego zużycie roczne
 3. rodzaj i moc planowanego źródła ciepła
 4. rodzaj planowanego paliwa i jego zużycie roczne
 5. planowane koszty inwestycji
 6. planowany termin realizacji inwestycji (od zawarcia umowy z gminą do 30.09.2019 r.)

Na  podstawie  złożonych deklaracji Gmina Głowno opracuje i  złoży  wniosek  o  dofinansowanie do WFOŚiGW w Łodzi. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, gmina zawrze umowę dotacyjną z osobami które złożyły deklaracje i dopiero wtedy możliwa będzie realizacja wymiany źródła ciepła.

Etapy realizacji projektu:

 1. Nabór deklaracji od mieszkańców gminy.
 2. Złożenie wniosku do WFOŚiGW w Łodzi.
 3. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku – zawarcie umów dotacji przez gminę z mieszkańcami.
 4. Kontrola na posesji stanu przed rozpoczęciem inwestycji.
 5. Wybór wykonawcy, realizacja zadania przez mieszkańca, płatność faktury.
 6. Powiadomienie gminy o zrealizowaniu inwestycji, przedłożenie faktur, protokołów odbioru.
 7. Weryfikacja dokumentacji, kontrola posesji potwierdzająca likwidację starego źródła ciepłą i zainstalowanie nowego.
 8. Wypłata dotacji na konto mieszkańca.
 9. Okres trwałości zadania – 3 lata od rozliczenia końcowego (począwszy od 15.10.2019 r.), w tym okresie będą prowadzone kontrole w zakresie używanego opału w zainstalowanym źródle ciepła.

drukuj (Zasady udziału w projekcie PONE II)

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-05-24

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117