News 2022

Zawiadomienie o LIII sesji Rady Gminy Głowno

Znak: OR.0002.11.2022                                                                 Głowno, dnia 21 listopada 2022 r.

                                                                       

 

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2022.559 t.j. ze zm.) zwołuję LIII sesję Rady Gminy Głowno w dniu 30 listopada 2022 r. (środa), która odbędzie się w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie. Obrady rozpoczną się o godz. 15:00.   

Przewidywany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji. XLIX- 30.08.2022 r.; L- 20.09.2022 r.; LI-29.09.2022 r.; LII- 13.10.2022 r.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLII/254/21 Rady Gminy Głowno z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Głowno na 2022 rok.
 5. Informacja przewodniczących o pracach komisji stałych w okresie od ostatniej sesji.
 6. Informacja Wójta Gminy Głowno z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2023 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Głowno z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 r.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania, odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie sesji.

W sprawach różnych będą przedstawiane informacje na temat inwestowania w odnawialne źródła energii w Gminie Głowno. Serdecznie zapraszamy zainteresowane osoby.

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady Gminy Głowno

                                                                                                                      Jarosław Chałubiec

 

 • autor: Jarosław Chałubiec - Przewodniczący Rady Gminy Głowno, data: 2022-11-24

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117