Inwestycje

Koniec prac na drodze w miejscowości Jasionna

Zakończyły się prace związane z remontem drogi gminnej w miejscowości Jasionna, realizowane w ramach zadania pn.: ,,Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej składającej się z działki o nr ewid. 30 w obrębie Jasionna (od strony Bogumina – 750 m)”. Zadanie obejmowało wykonanie nowej nakładki asfaltowej na fragmencie drogi gminnej długości 750 m. Na całej długości remontowanej nawierzchni drogi została ułożona podbudowa z kruszywa łamanego – grubość warstwy 10 cm, warstwa wyrównawcza grubości 4 cm oraz nowa nakładka bitumiczna o grubości 4 cm. Zamówienie obejmowało również uzupełnienie i wyprofilowanie poboczy z tłucznia kamiennego o grubości 8 cm.

Inwestycję drogową realizowała firma WŁODAN Sp. z o.o. Sp. k. Termin realizacji zadania przypada na dzień 30 września 2020 r., jednakże Wykonawca zakończył wszelkie prace i złożył niezbędne dokumenty do odbioru ostatecznego, który odbył się w poniedziałek – 28 września 2020 r.

Za wykonanie powyższego zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości 221 400,00 zł brutto. Na powyższe zadanie Gmina Głowno otrzymała dofinansowanie w wysokości 60% z budżetu Województwa Łódzkiego, pochodzące z tytułu wyłączania z produkcji gruntów rolnych na zadanie realizowane pod nazwą: Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Pozostała część została sfinansowana ze środków własnych Gminy Głowno.

Oddanie do użytku remontowanej drogi, poprawi bezpieczeństwo i komfort przemieszczania się mieszkańców wsi Jasionna.