Projekty - Środki UE i Krajowe

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
Europa inwestująca w obszary wiejskie

30 czerwca 2021 r. Wójt Gminy Głowno – Marek Jóźwiak wraz ze Skarbnikiem – Cezarą Stokowską udali się do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w celu podpisania umowy o przyznanie pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych  z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, w ramach III naboru wniosków dla ww. operacji.

Gmina Głowno nie znajdowała się na wcześniej przyjętej liście określającej kolejność przysługiwania pomocy z uwagi na niewystarczający poziom dostępnych środków. W dniu 23 marca 2021 r. nastąpiła zmiana rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań PROW na lata 2014-2020 (...), w wyniku której zwiększeniu uległ limit dostępnych środków dla województwa łódzkiego dla projektów typu gospodarka wodno-ściekowa.

W wyniku zwiększenia limitu dostępnych środków i zakończenia pozytywnym wynikiem oceny merytorycznej wniosku o przyznanie pomocy Gmina Głowno otrzymała wsparcie w realizacji inwestycji pn. ,,Modernizacja SUW (wraz z wymianą wszystkich zbiorników i złóż) w Boczkach Domaradzkich – poprawa jakości wody”. Kwota wsparcia wynosi 775 434,00 zł, co stanowi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.

Warto przypomnieć, iż realizacja inwestycji zakończyła się 23 grudnia 2021 r., czyli przed opublikowaniem aktualizacji listy operacji informującej o kolejności przysługiwania
pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” dla wniosków złożonych do 17.09.2020 r. 

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117