Odpady komunalne

Nowe prawo dla czystego środowiska

 

SZANOWNI  PAŃSTWO - MIESZKAŃCY GMINY GŁOWNO!

Od 1 lipca 2013 roku obowiązują  nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi, które wprowadziła znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391). Zgodnie z jej założeniami każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie gminy ma obowiązek ponoszenia opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi, naliczanej za każdy miesiąc w którym na nieruchomości zamieszkują mieszkańcy. Opłatę należy wnosić  na rachunek gminy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania z tytułu odbierania, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych. Firma, która zajmuje się odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów od mieszkańców jest wyłaniana w drodze przetargu, a właściciele w/w nieruchomości nie muszą już podpisywać indywidualnych umów na wywóz i odbieranie odpadów.
 Właściciele nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady, takich jak działki letniskowe, sklepy, firm pozbywają się odpadów komunalnych na dawnych zasadach – mają obowiązek zawarcia indywidualnej umowy na wywóz odpadów z przedsiębiorstwem, które świadczy takie usługi.


 Aby zapewnić prawidłowe obliczenie stawki opłaty każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej jest zobowiązany do złożenia w Urzędzie Gminy deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub deklaracji zmieniającej - w terminie 14 dni od dnia w którym nastąpiły zmiany danych zawartych w poprzedniej deklaracji. W przypadku niezłożenia deklaracji, wysokość opłaty jest wyznaczana w drodze decyzji Wójta, na podstawie danych szacunkowych.

Opłata dotycząca nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Głowno jest  naliczana jako iloczyn liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i jednej z dwóch stawek :

  • 8 zł miesięcznie/osobę przy zadeklarowaniu selektywnej zbiórki odpadów,
  • 14 zł miesięcznie/osobę przy zadeklarowaniu nieselektywnej zbiórki odpadów.

 W ramach ponoszonej opłaty są odbierane następujące odpady komunalne powstające w gospodarstwie domowym: niesegregowane - 1 raz w miesiącu, segregowane – 1 raz  na dwa miesiące, natomiast odpady takie jak zużyte baterie i akumulatory, chemikalia, meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny, przeterminowane leki, odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z drobnych prac remontowych – w wyznaczonych punktach – 1 raz na sześć miesięcy.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2016-01-01

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117