Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378, z 2021 r. poz. 1038/ oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie przetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie w planie zagospodarowania przestrzennego i sposób zagospodarowania nieruchomości

Forma sprzedaży

Cena /netto/

Termin zapłaty

Uwagi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. nr 667, obręb Wola Mąkolska (0028), gmina Głowno

0,3201

LD1G/00113710/3

Nieruchomość zlokalizowana jest w miejscowości Wola Mąkolska w gminie Głowno (południowo zachodnia część gminy), bezpośrednio przy granicy z gminą Stryków i miejscowością Pludwiny, w odległości ok. 10 km  od miasta Głowna. Nieruchomość przylega do drogi powiatowej relacji Stryków-Mąkolice na długości ok. 100 metrów. Nieruchomość jest niezabudowana o trójkątnym kształcie. Nieruchomość w przeszłości użytkowana była jako wyrobisko gliny, widoczne obniżenia terenu, miejscami porośnięta roślinnością bagienną, krzewami i pojedynczymi drzewami, w pozostałej części zadarniona. Otoczenie zabudowy zagrodowej i terenów rolnych.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 23/05 poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej– symbol 4MN, drogi zbiorcze – symbol 16KZ.

sprzedaż w trybie przetargowym

45.900,00 zł

(do ceny nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%)

przed zawarciem aktu notarialnego

Uchwała Nr XXXI/184/21 Rady Gminy Głowno z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w Woli Mąkolskiej składającej się z działki nr 667.

 

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia  1997 r. o gospodarce nieruchomościami //Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z 2021 r. poz. 11, 234, 815/ osobom, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości wyznacza się co najmniej 6 tygodniowy termin od dnia ogłoszenia niniejszego wykazu tj. od 20 lipca do 1 września 2021 roku do złożenia winsoku o skorzystanie z przysługującego prawa pierwokupu. W przypadku nieskorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia przez osoby uprawnione, przedmiotowa nieruchomość zostanie sprzedana w trybie przetargu. Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń i umieszcza na stronie internetowej Gminy Głowno (www.gmina-glowno.pl) oraz na stronie BIP (www.bip.gmina-glowno.pl) na okres co najmniej 21 dni tj. od 20 lipca do 11 sierpnia 2021 roku oraz w prasie lokalnej o zasięgu obejmującym co najmniej powiat. Szczegółowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno przy ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno, tel. (42) 719-12-91 wew. 115.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości w Gminie Głowno przeznaczonych do sprzedaży)

  • autor: Piotr Antczak, data: 2021-07-20

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117