Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do użyczenia

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do użyczenia

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym dotychczasowemu dzierżawcy.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości

Tryb oddania w użyczenie

Okres użyczenia

Czynsz i termin wnoszenia opłat

Podmiot na rzecz,
którego
nieruchomość
zostanie oddana
w użyczenie

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 609, obręb Wola Mąkolska 0028), gmina Głowno

0,2500 ha (część działki 609 o pow. 0,7029 ha)

LD1G/00102800/1

nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Wola Mąkolska przy drodze powiatowej z Pludwin przez Mąkolice do Piątku

nieruchomość przeznaczona do wykorzystania w celach statutowych Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Mąkolskiej

bezprzetargowo

nieokreślony

 

brak

 

Koło Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Woli Mąkolskiej, Wola Mąkolska 64, 95-015 Wola Mąkolska

2

dz. 328/3  obręb Wola Zbrożkowa (0029), gmina Głowno

0,5829 ha

LD1G/00112758/4

nieruchomość zabudowana budynkami Środowiskowego Domu Samopomocy w Woli Zbrożkowej położona w miejscowości Wola Zbrożkowa 36 przy drodze powiatowej

nieruchomość przeznaczona do realizacji zadania publicznego pod tytułem ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2022-2027 i rozwój jego infrastruktury”

bezprzetargowo

na czas realizacji zadania publicznego pod tytułem ,,Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Woli Zbrożkowej w latach 2022-2027 i rozwój jego infrastruktury”

brak

 

Stowarzyszenie Centrum Wspierania Inicjatyw, Olszowiec 56, 26-332 Sławno

 

 

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno na okres od dnia 28 czerwca 2022 r. do dnia 20 lipca 2022 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do użyczenia)

  • autor: Marek Jóźwiak - Wójt Gminy Głowno, data: 2022-06-28

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117