Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079/ oraz art. 35 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2021 r. poz. 1899/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

 

/ha/

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości

Tryb oddania w dzierżawę

Okres dzierżawy

Czynsz dzierżawny

Termin  płatności czynszu dzierżawnego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

1

dz. 115/2, obręb Karnków (0017), gm. Głowno

0,5199

(kl. RIVa, RIVb)

LD1G/00099288/0

nieruchomość niezabudowana położona w miejscowości Karnków przy drodze gminnej, wykorzystywana rolniczo

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Głowno zatwierdzonym uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXVI/73/04 z dnia 28.10.2004 roku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2005 r. Nr 23, poz. 252) oraz uchwałą Rady Gminy Głowno Nr XXXII/106/05 z dnia 30.03.2005 r., nieruchomość posiada następujące przeznaczenie:

Tereny rolne  – symbol RP, tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej – symbol 2MMR oraz drogi lokalne.

 

nieruchomość przeznaczona do wykorzystania w celach rolniczych  

bezprzetargowo, zastrzega się, że przy złożeniu więcej niż jednego wniosku Wójt Gminy Głowno przeprowadzi przetarg na dzierżawę nieruchomości

do 3 lata

 

w wysokości 2,80326 dt pszenicy za każdy rok obowiązywania umowy dzierżawy

 

Oprócz czynszu dzierżawca uiszczał będzie należne podatki i wszelkie inne ciężary związane z przedmiotem dzierżawy.

 

do 15 września

każdego roku umowy dzierżawy

Stawki czynszu dzierżawnego zostały określone wg Zarządzenia nr 98/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 28 grudnia 2021 roku. Czynsz dzierżawny płatny jest w pieniądzu (polskich złotych). Do przeliczenia czynszu dzierżawnego przyjmuje się średnią cenę 1 decytony pszenicy podaną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za pierwsze półrocze danego roku w którym następuje zapłata czynszu.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno na okres od dnia 26 lipca 2022 r. do dnia 17 sierpnia 2022 r.

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

drukuj (Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Głowno przeznaczonych do dzierżawy)

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117