Gospodarka nieruchomościami

Wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Głowno przeznaczonego do najmu

Wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Głowno przeznaczonego do najmu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688/ oraz art. 35 ust 1 i ust 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z  2023 r. poz. 344, 1113, 1463, 1506, 1688, 1762, 1906, 2029/ Wójt Gminy Głowno podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości Gminy Głowno przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym.

poz.

Nieruchomość – oznaczenie  w ewidencji gruntów (nr działki, obręb ewidencyjny, gmina)

pow.

lokalu

 

Oznaczenie KW

opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób zagospodarowania nieruchomości

Tryb oddania w najem

Okres najmu

Czynsz najmu

Zasady
aktualizacji opłat

Termin  płatności czynszu najmu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

1

cz. dz. 141 o pow. 0,1811 ha, obręb Lubianków (0018), gmina Głowno

67,3 m2

LD1G/00109694/3

Lokal użytkowy znajdujący się w budynku położonym w Lubiankowie 49, lokal przeznaczony jest pod sklep spożywczo-przemysłowy, lokal usługowy. Lokal posiada przyłącze energetyczne, wodociągowe, kanalizację z zbiornikiem bezodpływowym, ogrzewanie lokalu we własnym zakresie. 

nieruchomość przeznaczona do prowadzenia działalności handlowo-usługowej. 

bezprzetargowo

do

3 lata

827,79 zł brutto miesięcznie

(tj. 673,00 zł netto plus 154,79 zł podatku VAT).

 

Waloryzacja raz w roku o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok kalendarzowy poprzedzający rok w którym dokonuje się waloryzacji, począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu w którym wskaźnik ogłoszono komunikatem Prezesa GUS, opublikowanym w Monitorze Polskim.

do 10 każdego miesiąca, pozostałe opłaty zgodnie z zapisami zawartymi w umowie

 

Stawki czynszu najmu zostały określone wg Zarządzenia nr 26/2024 Wójta Gminy Głowno z dnia 22 lutego 2024 roku.

Wykaz wywiesza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Głowno na okres od dnia 28.02.2024 r. do dnia 20.03.2024 r.

drukuj (Wykaz nieruchomości – lokalu użytkowego - stanowiącego własność Gminy Głowno przeznaczonego do najmu)

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117