Gminna Spółka Wodna

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

W dniu 4 lutego br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie. W obradach wzięło udział 17 z 26 delegatów, czyli 65% ogółu.

Otwarcia zgromadzenia dokonał Prezes Zygmunt Ruciński, który powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości: Panią Emilię Szumską - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Zgierzu, przedstawicieli Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Łodzi z siedzibą w Strykowie - Panią Krystynę Hajzler i Pana Stanisława Sobieszczyka – prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie, Pana Kierownika Jerzego Czerwińskiego z Nadzoru Wodnego w Brzezinach – PGW Wody Polskie, a także przedstawicieli Gminy Głowno: Wójta Marka Jóźwiaka i Zastępcę Wójta Gminy Głowno - Pana Macieja Olejniczaka.

Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności za 2020 r. z upoważnienia Zarządu złożył Pan Maciej Olejniczak. W 2020 roku spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości 17 818 mb oraz 9 napraw zgłoszonych awarii drenowań za łączną kwotę 140 349,89 zł. W 2020 roku na konto spółki wpłynęło 106 588,54 zł składek członkowskich, spółka pozyskała również dotacje zewnętrzne w kwocie 94 720,00 zł, co plasuje nas w czołówce spółek w województwie łódzkim pod tym względem. W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie złożyła komisja rewizyjna, która pozytywnie oceniła działalność finansową i wykonanie zeszłorocznego budżetu spółki i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w roku 2020. Wniosek ten został jednogłośnie przegłosowany przez delegatów.

Przedstawiono i omówiono projekt budżetu i plan pracy Gminnej Spółki Wodnej na rok 2021, który jest większy niż przed rokiem i wstępnie zakłada wykonanie konserwacji 20 rowów na długości 22 562 mb w miejscowościach: Wola Zbrożkowa, Ziewanice, Boczki Domaradzkie, Boczki Zarzeczne, Chlebowice, Antoniew, Domaradzyn, Popów Głowieński, Popówek Włościański, Karnków, Wola Mąkolska, Mąkolice, Jasionna, Kadzielin, Wola Lubiankowska.

Spółka planuje przeznaczyć na konserwację rowów kwotę 176 294,14 zł oraz na naprawę awarii drenowań kwotę 70 000,00 zł. Ostateczny zakres wykonanych prac będzie jak co roku uzależniony od ilości opadów deszczu i co za tym idzie – liczby zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki. Delegaci przyjęli również stawkę składki członkowskiej, która w 2021 roku nie zmieni się i nadal będzie wynosić 20,00 zł / 1 ha zmeliorowanych gruntów.

Na walnym zgromadzeniu podjęto uchwały będące podstawą działalności spółki, dotyczące m. in. upoważnień dla zarządu do dysponowania środkami finansowymi spółki, do podejmowania działań windykacyjnych oraz do zlecania i prowadzenia prac konserwacyjno – naprawczych.

Przybyli goście podziękowali zarządowi spółki, komisji rewizyjnej i delegatom za trud wkładany w funkcjonowanie spółki i podkreślili jak ważne jest to, aby spółka sprawnie działała, odnosząc się do przykładów likwidacji spółek wodnych w innych gminach, co w następstwie przynosi mieszkańcom wiele problemów.

Na zgromadzeniu były również poruszane sprawy związane z ze szkodami powodowanymi przez bobry, windykacją zadłużenia, usuwania drzew i krzewów z rowów melioracyjnych a także padały pytania kierowane do gości dotyczące różnych spraw związanych z melioracją i działalnością Gminy Głowno.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2021-02-05

Fotogaleria:

  • 1
  • 2
  • 3

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117