Gminna Spółka Wodna

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie w 2020 roku

W dniu 6 lutego br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się doroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie. W obradach wzięło udział 15 z 26 delegatów, czyli 57,7% ogółu. Otwarcia zgromadzenia dokonał Prezes Zygmunt Ruciński, który powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości: Panią Krystynę Hajzler – księgową spółki oraz księgową Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Łodzi z siedzibą w Strykowie, Pana Stanisława Sobieszczyka – Prezesa Gminnej Spółki Wodnej w Strykowie, Panią Barbarę Rzeźnicką oraz Pana Kierownika Jerzego Czerwińskiego z Nadzoru Wodnego w Brzezinach – PGW Wody Polskie, a także przedstawicieli Gminy Głowno: Przewodniczącego Rady Gminy Głowno - Pana Jarosława Chałubca, Panią Sekretarz - Jolantę Szkup oraz Zastępcę Wójta Gminy Głowno - Pana Macieja Olejniczaka. Delegaci obecni na zebraniu na przewodniczącego obrad wybrali Pana Krzysztofa Kucharczyka, natomiast na sekretarza zebrania Pana Eligiusza Dąbka.

Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności za 2019 r. z upoważnienia Zarządu złożył Pan Maciej Olejniczak. W 2019 roku spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości 12 056 mb oraz 56 napraw zgłoszonych awarii drenowań za łączną kwotę 178 409,66 zł. W 2019 roku na konto spółki wpłynęło 96 480,40 zł składek członkowskich, spółka pozyskała również dotacje zewnętrzne w kwocie 92 236,00 zł, co plasuje nas w czołówce spółek w województwie łódzkim pod tym względem. W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie złożyła komisja rewizyjna, która pozytywnie oceniła działalność finansową i wykonanie zeszłorocznego budżetu spółki i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w roku 2019. Wniosek ten został jednogłośnie pozytywnie przegłosowany przez delegatów.

W dalszej części obrad przedstawiono i omówiono projekt budżetu i plan pracy Gminnej Spółki Wodnej na rok 2020, który wstępnie zakłada wykonanie konserwacji 17 rowów na długości 16 280 mb w miejscowościach: Wola Zbrożkowa, Ziewanice, Boczki Domaradzkie, Władysławów Popowski, Mięsośnia, Dąbrowa, Mąkolice, Wola Mąkolska, Bronisławów, Domaradzyn, Karnków, Lubianków, Ostrołęka, Chlebowice, Wola Lubiankowska, Rudniczek. Spółka planuje przeznaczyć na konserwację rowów łączną kwotę 138 936,35 zł. Spółka planuje przeznaczyć na naprawę awarii drenowań kwotę 30 000,00 zł. Ostateczny zakres wykonanych prac będzie jak co roku uzależniony od ilości opadów deszczu i co za tym idzie – liczby zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki.

Delegaci przyjęli również stawkę składki członkowskiej, która w 2020 roku nie zmieni się i nadal będzie wynosić 20,00 zł / 1 ha zmeliorowanych gruntów.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono i jednogłośnie przyjęto pozostałe uchwały będące podstawą działalności GSW w 2020 roku, dotyczące m. in. upoważnień dla zarządu do dysponowania środkami finansowymi spółki, do podejmowania działań windykacyjnych oraz do zlecania i prowadzenia prac konserwacyjno – naprawczych.

Na zgromadzeniu były również poruszane sprawy związane z windykacją zadłużenia, usuwania drzew i krzewów z rowów melioracyjnych a także padały pytania kierowane do gości z PGW Wody Polskie w zakresie konserwacji rzek i innych spraw związanych z Prawem Wodnym.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2020-02-07

Fotogaleria:

  • 20200206_110259
  • 20200206_114919
  • 20200206_121020
  • 20200206_121613
  • IMG_0614
  • IMG_20200206_103257
  • IMG_20200206_103313

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117