Gminna Spółka Wodna

Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW w 2019 r.

Gminna Spółka Wodna w Głownie

ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

REGON: 100036259

 

GSWWG.6343.5.3.2019                                                                                                                                                 Głowno, dnia 25.02.2019 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie odbędzie się w dniu 12 marca 2019 roku (wtorek), w lokalu Ośrodka Upowszechniania Kultury, Bronisławów 10, 95-015 Głowno. Początek posiedzenia o godz. 10:00 (pierwszy termin), o godz. 10:30 – drugi termin.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenia.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

    a. mandatowo-skrutacyjnej,

    b. uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności w kadencji 2015 – 2018 oraz za rok 2018.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2018 rok.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej za 2018 rok.

10. Wybory Prezesa Gminnej Spółki Wodnej i Członków Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej:

    a. wybór Prezesa Gminnej Spółki Wodnej,

    b. wybór Zarządu Gminnej Spółki Wodnej,

    c. wybór Komisji Rewizyjnej Gminnej Spółki Wodnej,

    d. wybór delegatów na Walne Zgromadzenie Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych.

11. Przedstawienie projektu budżetu i planu pracy na 2019 rok.

12. Dyskusja nad projektem budżetu i planem pracy na 2019 rok.

13. Omówienie i przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia nowego statutu Gminnej Spółki Wodnej w Głownie.

14. Przyjęcie pozostałych uchwał i wniosków, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

15. Sprawy bieżące i różne.

16. Zakończenie obrad.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej

/-/ Zygmunt Ruciński

drukuj (Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW w 2019 r.)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-02-25

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117