Gminna Spółka Wodna

Walne Zgromadzenie Sprawozdawczo – Wyborcze Delegatów GSW w Głownie w 2019 roku

W dniu 12 marca br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie. W związku z upływem kadencji organów spółki, delegaci obecni na zgromadzeniu wybrali spośród siebie nowe władze spółki na kolejną kadencję. Posiedzenie rozpoczęło się o godz. 10:30, w obradach wzięło udział 19 z 26 delegatów, czyli 73% ogółu. W lutym 2019 roku w poszczególnych sołectwach gminy odbyły się wybory delegatów gminnej spółki wodnej, wśród których znalazło się aż 12 nowo wybranych delegatów, co świadczy o dużym zainteresowaniu mieszkańców działaniami spółki wodnej.

Otwarcia zgromadzenia dokonał Prezes Zygmunt Ruciński, który powitał przybyłych delegatów i zaproszonych gości: Panią Krystynę Hajzler – księgową spółki oraz księgową  Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Łodzi z siedzibą w Strykowie, Pana Ryszarda Tyszkiewicza z  Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Łodzi z siedzibą w Strykowie, Panią Elżbietę Woldan-Romanowicz z redakcji Wieści z Głowna i Strykowa oraz przedstawicieli Urzędu Gminy Głowno: Pana Wójta Marka Jóźwiaka oraz Pana Macieja Olejniczaka, który z ramienia urzędu współpracuje z GSW. Delegaci obecni na zebraniu na przewodniczącego obrad wybrali Pana Krzysztofa Kucharczyka, natomiast na sekretarza zebrania Pana Eligiusza Dąbka.

Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności za okres kadencji 2015 – 2018 i za 2018 r. z upoważnienia Zarządu złożył P. Maciej Olejniczak. W 2018 roku spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości 9 311 mb oraz 133 naprawy zgłoszonych awarii drenowań za łączną kwotę 168 667,08 zł. W 2018 roku na konto spółki wpłynęło 110 538,34 zł składek członkowskich, spółka pozyskała również dotacje zewnętrzne w kwocie 49 322,00 zł. W kadencji 2015 – 2018 spółka pozyskała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 170 806,00 zł oraz z Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 129 103,00 zł, co plasuje nas w czołówce spółek w województwie łódzkim pod tym względem. W kolejnym punkcie obrad sprawozdanie złożyła komisja rewizyjna, która pozytywnie oceniła działalność finansową i wykonanie zeszłorocznego budżetu spółki i złożyła wniosek o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w roku 2018. Wniosek ten został jednogłośnie przegłosowany przez delegatów.

Głównym punktem tegorocznego walnego zgromadzenia były wybory członków organów gminnej spółki wodnej. Na prezesa zarządu spółki został po raz kolejny jednogłośnie wybrany Pan Zygmunt Ruciński, w skład zarządu weszli następujący delegaci: Krzysztof Kucharczyk – zastępca prezesa, Eligiusz Dąbek – sekretarz zarządu spółki, Marzena Doardo, Marek Szczepaniak, Leszek Potakowski oraz Mieczysław Dałek – członkowie zarządu. Delegaci wybrali również komisję rewizyjną, która nadzoruje funkcjonowanie spółki w składzie: Radosław Olejniczak – przewodniczący, Andrzej Jankowski – zastępca przewodniczącego, Leszek Sociński – członek komisji.

W dalszej części obrad przedstawiono i omówiono projekt budżetu i plan pracy Gminnej Spółki Wodnej na rok 2019, który wstępnie zakłada wykonanie konserwacji 9 rowów na długości 8 503 mb w ramach dotacji udzielanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego w miejscowościach: Ziewanice, Gawronki, Boczki Zarzeczne, Wola Mąkolska, Mąkolice, Mięsośnia, Dąbrowa, Karnków i Domaradzyn. Planowana wartość zadania: 82 553,91 zł. Spółka planuje przeznaczyć na konserwację rowów łączną kwotę 110 000,00 zł, w ramach pozostałych środków konserwacji poddane zostaną inne rowy wybrane przez zarząd spółki wodnej. Spółka planuje przeznaczyć na naprawę awarii drenowań kwotę 75 378,09 zł. Ostateczny zakres wykonanych prac będzie jak co roku uzależniony od ilości opadów deszczu i co za tym idzie – liczby zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki. Delegaci przyjęli również stawkę składki członkowskiej, która w 2019 roku nie zmieni się i nadal będzie wynosić 20,00 zł / 1 ha zmeliorowanych gruntów.

Walne zgromadzenie dokonało również wprowadzenia nowego statutu Gminnej Spółki Wodnej, który został zaktualizowany i dostosowany do najnowszych przepisów prawa wodnego. Zmian wymagało m.in. wydłużenie kadencji organów spółki z 4 do 5 lat, aby wybory delegatów spółki mogły się odbywać równolegle z wyborami sołeckimi.

W kolejnym punkcie obrad przedstawiono i jednogłośnie przyjęto pozostałe uchwały będące podstawą działalności GSW w 2019 roku, dotyczące m. in. upoważnień dla zarządu do dysponowania środkami finansowymi spółki, do podejmowania działań windykacyjnych oraz do zlecania i prowadzenia prac konserwacyjno – naprawczych.

W ostatnim punkcie zgromadzenia głos zabierali delegaci, którzy zgłaszali swoje uwagi dotyczące pracy a także potrzeby przeprowadzenia prac na ich terenie. Głos zabrał również Pan Marek Jóźwiak – Wójt Gminy Głowno, który podziękował zarządowi, delegatom i sołtysom za dotychczasową pracę na rzecz spółki, która jest pracą społeczną. Pogratulował nowo wybranym delegatom wyboru na delegatów przez mieszkańców gminy, wśród których po raz pierwszy znalazły się również kobiety. Wyraził swoją aprobatę dla działań spółki, która na przestrzeni lat pozyskała znaczne środki finansowe ze źródeł zewnętrznych. Zadeklarował dalszą pomoc gminy dla spółki wodnej w prowadzeniu jej spraw.

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2019-03-14

Fotogaleria:

 • 20190312_110734
 • 20190312_124251
 • 20190312_124308
 • IMG_2192
 • IMG_2193
 • IMG_2194
 • IMG_2196
 • IMG_2197
 • IMG_2198
 • IMG_2200
 • IMG_2201
 • IMG_2203
 • IMG_2205
 • IMG_2206
 • IMG_2207
 • IMG_2208
 • IMG_2209
 • IMG_2210
 • IMG_2211
 • IMG_2212

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117