Gminna Spółka Wodna

Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW

Gminna Spółka Wodna w Głownie

ul. Kilińskiego 2, 95-015 Głowno

REGON: 100036259

 

GSWWG.6343.1.2018                                                                                                                                                 Głowno, dnia 22.01.2018 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zarząd Gminnej Spółki Wodnej w Głownie zawiadamia, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie odbędzie się w dniu 7 lutego 2018 roku (środa), w lokalu Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury, Bronisławów 10, 95-015 Głowno. Początek posiedzenia o godz. 10:00 (pierwszy termin), o godz. 10:30 – drugi termin.

 

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów GSW.

2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Wybór Komisji:

    a) mandatowo-skrutacyjnej,

    b) uchwał i wniosków.

5. Sprawozdanie Zarządu Gminnej Spółki Wodnej z działalności w 2017 roku.

6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2017 rok.

7. Dyskusja nad sprawozdaniami.

8. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej o stwierdzeniu prawomocności Walnego Zgromadzenia.

9. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań i udzieleniu absolutorium Zarządowi Gminnej Spółki Wodnej za 2017 rok.

10. Przedstawienie projektu budżetu i planu pracy na 2018 rok.

11. Dyskusja nad projektem budżetu i planem pracy na 2018 rok.

12. Przyjęcie uchwał i wniosków, sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.

13. Sprawy bieżące i różne.

14. Zakończenie obrad Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie.

Prezes Gminnej Spółki Wodnej

/-/ Zygmunt Ruciński

drukuj (Obwieszczenie o Walnym Zgromadzeniu GSW)

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2018-01-23

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117