Gminna Spółka Wodna

Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie

W dniu 3 lutego br. w Ośrodku Upowszechniania Kultury w Bronisławowie odbyło się coroczne Walne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodnej w Głownie. W obradach wzięło udział 15 z 26 delegatów, czyli 57 % ogółu oraz zaproszeni goście – przedstawiciele PGW Wody Polskie, Wojewódzkiego Związku Spółek Wodnych w Łodzi oraz Gminy Głowno.

Na zebraniu podsumowano działalność spółki w 2021 roku, złożono sprawozdania rzeczowo – finansowe oraz omówiono sprawy związane z działalnością spółki i podjęto niezbędne uchwały.

W 2021 roku spółka wykonała konserwację rowów melioracyjnych na długości 9 875 mb za kwotę 110 232,29 zł oraz 100 napraw zgłoszonych awarii drenowań za kwotę 137 825,19 zł. W 2021 roku na konto spółki wpłynęło 106 635,00 zł składek członkowskich, spółka pozyskała również dotacje zewnętrzne w kwocie 106 546,00 zł, co jest jednym z najlepszych wyników w województwie łódzkim pod tym względem.

Delegaci podjęli w tym roku trudną decyzję o podwyżce stawki składki członkowskiej do kwoty 30,00 zł / 1 ha zmeliorowanych gruntów. Poprzednia stawka wynosiła 20 zł i była nie zmieniana przez kilka ostatnich lat. Podwyżka stała się konieczna z uwagi na coraz większą liczbę zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki oraz przez ogólny wzrost cen świadczonych usług i rosnące koszty wykonania prac.

Projekt budżetu i plan pracy Gminnej Spółki Wodnej na rok 2022 wstępnie zakłada usunięcie około 100 awarii drenowań oraz wykonanie konserwacji 5 rowów na długości 6 497 mb w miejscowościach: Ziewanice, Mąkolice, Popówek Włościański, Boczki Domaradzkie, Popów Głowieński, Karnków i Wola Mąkolska.

Spółka planuje przeznaczyć na konserwację rowów kwotę 107 123,06 zł oraz na naprawę awarii drenowań kwotę  134 419,60 zł. Ostateczny zakres wykonanych prac będzie jak co roku uzależniony od ilości opadów deszczu i co za tym idzie – liczby zgłaszanych awarii drenowań przez członków spółki.

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-02-10

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117