Inne

Wysoce Zjadliwa Grypa Ptaków (HPAI)

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM Nr 28/2021 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), na terenie województwa łódzkiego, w związku z wystąpieniem choroby zakaźnej wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI):

Nakazuje się:

1.utrzymywanie drobiu w zamknięciu;
2.informowanie właściwego miejscowo Powiatowego Lekarza Weterynarii o wszelkich przemieszczeniach drobiu.
 
Zakazuje się:
 
1.utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;
2.organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem ptaków.
 
Powyższe nakazy i zakazy obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na terenie województwa łódzkiego.
 

Wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI*), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla Waszych gospodarstw.
Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Należy bezwzględne przestrzegać zasad bioasekuracji:

  • przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu;
  • zabezpieczyć paszę dla drobiu przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty regularnie nasączane aktywnym środkiem dezynfekcyjnym w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób.

Należy niezwłocznie zgłaszać każdy przypadek podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu (np. nagły spadek nieśności; nagłe zwiększone padnięcia drobiu) do odpowiednich osób i instytucji (powiatowy lekarz weterynarii, lekarz weterynarii prywatnej praktyki, wójt/burmistrz/prezydent miasta).*

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Łodzi

Poniżej znajdują się opracowane przez Głównego Lekarza Weterynarii ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI).