News 2021

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Konarzew i zniesienia miejscowości Ruchna

O G Ł O S Z E N I E

o  przeprowadzeniu konsultacji społecznych w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Konarzew i zniesienia miejscowości Ruchna  

WÓJT  GMINY  GŁOWNO

działając na podstawie Uchwały Nr VI/34/19  Rady Gminy Głowno z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Głowno (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 913) oraz Zarządzenia Nr 84/2021 Wójta Gminy Głowno z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany rodzaju miejscowości Konarzew ustalonej jako część wsi Wola Zbrożkowa na Konarzew rodzaj miejscowości wieś oraz zniesienia miejscowości Ruchna jako część wsi Wola Zbrożkowa i włączenia jej obszaru do miejscowości Konarzew

o g ł a s z a

konsultacje społeczne dotyczące zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Konarzew i zniesienia miejscowości Ruchna.
 

 1. Celem konsultacji jest zebranie opinii mieszkańców miejscowości Konarzew, Ruchna i Wola Zbrożkowa w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Konarzew ustalonej jako część wsi Wola Zbrożkowa na Konarzew rodzaj miejscowości wieś oraz zniesienia miejscowości Ruchna jako część wsi Wola Zbrożkowa i włączenia jej obszaru do miejscowości Konarzew.
 2. Konsultacje społeczne skierowane są do wszystkich mieszkańców miejscowości Konarzew, Ruchna i Wola Zbrożkowa.
 3. Termin konsultacji ustala się  od 16 listopada 2021 r.  do 16 grudnia 2021 r.
 4. Konsultacje społeczne prowadzone będą poprzez:
 • zbieranie uwag i opinii w formie pisemnej w terminie do dnia 16 grudnia 2021 r. Wzór formularza na którym można składać opinie i uwagi dostępny jest na stronie internetowej Gminy Głowno, stronie BIP, w Urzędzie Gminy Głowno oraz u sołtysów. Wnioski, uwagi i opinie należy składać w siedzibie Urzędu Gminy Głowno;
 • za pośrednictwem ankiety on-line dostępnej na stronie BIP Gminy Głowno w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE.
 1. Dokumenty związane z konsultacjami społecznymi dostępne są:
 • na stronie BIP Gminy Głowno –   https://www.bip.gmina-glowno.pl w zakładce KONSULTACJE SPOŁECZNE  oraz na stronie internetowej Gminy Głowno https://www.gmina-glowno.pl
 • w Urzędzie Gminy Głowno – pok. Nr 5 w dniach i godzinach pracy urzędu.
 1. Wyniki konsultacji mają charakter opiniotwórczy i nie są wiążące dla organów Gminy.
 2. O wynikach konsultacji Wójt poinformuje na stronie internetowej Gminy Głowno, BIP, na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych sołectw.

 Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

 

Uzasadnienie dla zmiany rodzaju miejscowości Konarzew ustalonej jako część wsi Wola Zbrożkowa na Konarzew rodzaj miejscowości wieś oraz zniesienia miejscowości Ruchna jako część wsi Wola Zbrożkowa i włączenia jej obszaru do miejscowości Konarzew

Zgodnie z „Wykazem urzędowych nazw miejscowości i ich części” miejscowość Konarzew ustalono rodzajowo jako „część wsi Wola Zbrożkowa”. Jest to określenie nieodpowiadające dzisiejszemu charakterowi tej miejscowości. Konarzew jest to miejscowość samoistną, odpowiadającą definicji „wsi” zawartej w ustawie z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych, stanowi bowiem jednostkę osadniczą o zwartej lub rozproszonej zabudowie i istniejących funkcjach rolniczych lub związanych z nimi usługowych lub turystycznych, nieposiadająca praw miejskich lub statusu miasta.

Konarzew to miejscowość sołecka z nadaną odrębną numeracją adresową. W Konarzewie znajdują się ok. 22 zabudowane posesje  i zgodnie z ewidencją ludności na stałe zameldowanych jest tam 87 osób (na dzień 21.10.2021 r.). Ponadto Konarzew nie posiada bezpośredniego połączenia komunikacyjnego z wsią Wola Zbrożkowa, przez co Konarzew i Wola Zbrożkowa funkcjonują jako niezależne od siebie miejscowości.

Kolejnym argumentem na zmianę miejscowości Konarzew jako rodzaj miejscowości wieś jest to, że zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia  Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1368) nie prowadzi się numeracji porządkowej dotyczącej części miejscowości. W związku z tym zgodnie z § 12 ust. 3 niniejszego rozporządzenia w przypadku gdy w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia istnieją numery porządkowe niespełniające wymogów określonych w § 6 ust. 4, organ prowadzący ewidencję miejscowości, ulic i adresów dokonuje przenumerowania z urzędu albo wnosi do rady gminy o wszczęcie procedury zmiany rodzaju miejscowości zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych. W takim przypadku zmiana rodzaju miejscowości na wieś stanowi najmniej uciążliwe dla mieszkańców rozwiązanie. Mając na uwadze powyższe zmiana rodzaju tej miejscowości na „wieś” jest uzasadniona i byłaby dostosowana do obecnego charakteru tej miejscowości.

Ponadto wnioskuje się również o zniesienie miejscowości Ruchna ustalonej rodzajowo jako „część wsi Wola Zbrożkowa” i włączenia jej obszaru do miejscowości Konarzew. Obszar miejscowości Ruchna utożsamiany jest obecnie z miejscowością Konarzew w związku z tym dla tego obszaru prowadzona jest numeracja adresowa jak dla miejscowości Konarzew, a jej mieszkańcy należą do sołectwa Konarzew. Sama nazwa Ruchna ma charakter jedynie historyczny i nie jest stosowana przez organy administracyjne. Powyższa zmiana doprowadzi do uporządkowania urzędowych nazw miejscowości z stanem faktycznym.

Formularz Konsultacji do wyrażenia opinii w sprawie zmiany urzędowego rodzaju miejscowości Konarzew i zniesienia miejscowości Ruchna (ankieta online)

Mapy topograficzne z granicami miejscowości

 • Mapa topograficzna z granicami miejscowości
 • Mapa topograficzna z granicami miejscowości po...

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117