Odnawialne źródła energii

Dofinansowanie unijne dla mieszkańców do Odnawialnych Źródeł Energii

 

Szanowni Państwo,

Gmina Głowno zamierza przystąpić do projektu unijnego realizowanego przy współfinansowaniu ze środków z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii.

Projekt polegał będzie na możliwości zamontowania na swoich posesjach trzech rodzajów instalacji OZE:

 • instalacji kolektorów słonecznych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej,
 • instalacji fotowoltaicznych służących do wytwarzania energii elektrycznej,
 • kotłów na biomasę.

Jeden mieszkaniec może skorzystać z kilku ww. źródeł OZE. Projekt jest przeznaczony do wykorzystania w gospodarstwach domowych, urządzenia nie mogą być wykorzystywane w budynkach w których jest prowadzona działalność gospodarcza a także rolnicza (oborach itp.).

Beneficjentem projektu jest Gmina, która może otrzymać dotację dla swoich mieszkańców. Dofinansowanie wynosi do 85% kosztów kwalifikowanych netto, po stronie mieszkańca pozostaje wkład własny w wysokości 15% + VAT od kosztów kwalifikowanych całej inwestycji (8% lub 23%) oraz koszt wizyty technika po złożeniu deklaracji udziału w projekcie w kwocie około 120,00 zł. Gmina ponosi koszty opracowania dokumentacji projektowej, występuje z wnioskiem o dotację oraz wyłania wykonawcę inwestycji. Przez 5 lat od momentu zatwierdzenia wniosku o płatność właścicielem montowanych instalacji jest Gmina, potem są one przekazywane mieszkańcom.

Przykładowe, szacunkowe koszty danego rodzaju instalacji:

1. kolektory słoneczne do produkcji ciepłej wody użytkowej:

 • dla rodziny 1-3 osobowej, zbiornik 200 l / 2 kolektory, koszt instalacji brutto: 9 180,00 zł, wkład własny uczestnika*: 1 955,00 zł
 • dla rodziny 4-6 osobowej, zbiornik 300 l / 3 kolektory, koszt instalacji brutto: 10 260,00 zł, wkład własny uczestnika*: 2 185,00 zł
 • dla rodziny powyżej 7 os., zbiornik 400 l / 4 kolektory, koszt instalacji brutto: 11 880,00 zł, wkład własny uczestnika*: 2 530,00 zł

 2. panele fotowoltaiczne do produkcji prądu:

 • 3 kw, 12 paneli, koszt instalacji brutto: 16 740,00 zł wkład własny uczestnika*: 3 565,00 zł
 • 4 kw, 16 paneli, koszt instalacji brutto: 22 680,00 zł wkład własny uczestnika*: 4 830,00 zł
 • 5 kw, 20 paneli, koszt instalacji brutto: 27 540,00 zł wkład własny uczestnika*: 5 865,00 zł

3. piece na biomasę:

 • o mocy 3-20 kw, koszt brutto: 14 040,00 zł, wkład własny uczestnika*: 2 990,00 zł
 • o mocy 7-25 kw, koszt brutto: 15 120,00 zł, wkład własny uczestnika*: 3 220,00 zł

(* wraz z 8% VAT)

Rzeczywiste koszty są uzależnione od cen rynkowych urządzeń w przyszłym roku oraz cen, jakie zaproponuje wykonawca zadania, którego Gmina wyłoni w drodze postępowania przetargowego. Wykonawca w ramach kosztów dostarcza urządzenia oraz dokonuje ich montażu i przygotowania do użytkowania.

Harmonogram działań:

 • Składanie deklaracji mieszkańców w gminie – przedłużone do 03.11.2017 r.
 • Wniesienie opłaty za wizytę technika, wizyta technika – listopad 2017 r.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej – listopad – grudzień 2017 r.
 • Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego – do 19.01.2018 r.
 • Decyzja o przyznaniu dotacji gminie – marzec 2018 r.
 • Zawarcie umów partycypacji w kosztach z mieszkańcami – maj – czerwiec 2018 r.
 • Przetarg na wykonanie inwestycji – maj – sierpień 2018 r.
 • Realizacja inwestycji: III kwartał 2018 – I kwartał 2019 r.

Kryteria formalne:

 • Uregulowany stan prawny nieruchomości, na której zostanie zamontowana instalacja;
 • Budynek mieszkalny ma być co najmniej w stanie surowym zamkniętym na dzień wizji technika i musi być odebrany i gotowy do zamieszkania na dzień zawarcia umowy partycypacji w kosztach - w przypadku nowych budynków;
 • Lokalizacja nieruchomości na terenie Gminy Głowno;
 • Brak zaległości w podatkach i opłatach lokalnych oraz innych należnościach wobec Gminy na dzień składania wniosku;
 • Kolektory słoneczne i fotowoltaika nie mogą być montowane na pokryciu dachu z eternitu;
 • W budynku nie może być zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza.

Mieszkańców zainteresowanych udziałem w projekcie prosimy o niezwłoczne złożenie:

 • Deklaracji udziału w projekcie,
 • Oświadczenia o kryteriach rekrutacji,
 • Ankiety mającej na celu określenie doboru instalacji OZE.

Dokumenty są dostępne do pobrania pod artykułem, a także w Urzędzie Gminy pok. nr 13. Dodatkowych informacji udziela inspektor Maciej Olejniczak, tel. 42 719 12 91 wew. 123.

W związku z przedłużeniem terminu naboru, wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Głowno do 03.11.2017 r. Osoby, które złożą deklaracje w późniejszym terminie zostaną wpisane na listę rezerwową, będą mogły skorzystać z dotacji w przypadku rezygnacji kogoś z listy podstawowej.

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w projekcie!

 • autor: Maciej Olejniczak, data: 2017-10-10

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117