Usuwanie azbestu

Gmina Głowno zawarła umowę z WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie realizacji zadań polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu województwa łódzkiego w 2022 roku, ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, na podstawie umowy zawartej w dniu 30.06.2022 r. Gmina Głowno otrzyma dotację w ramach zadania:

Nazwa zadania: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2022 roku”.

Wartość ogólna zadania: 43 579,28 zł netto.

Wysokość dofinansowania: dotacja do kwoty 39.221,00 zł

Zakres projektu:

Projekt „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głowno w 2022 roku" zakłada usunięcie  wyrobów zawierających azbest - demontaż, zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 13,36 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu 4 posesji położonych na terenie gminy Głowno oraz usunięcie wyrobów zawierających azbest - zbieranie, załadunek, przygotowanie do transportu, transport i unieszkodliwienie 82,24 Mg wyrobów zawierających azbest z terenu 34 posesji położonych na terenie gminy Głowno. Dzięki temu możliwa będzie likwidacja wpływu azbestu na zdrowie ludzi. Realizacja zadania wpłynie na wzrost jakości poziomu życia, pracy i wypoczynku w gminie a także na podniesienie atrakcyjności gminy i statusu ekonomicznego mieszkańców.

Zadanie jest dofinansowane i realizowane przy udziale środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach naboru wniosków z dziedziny Gospodarka Odpadami i Ochrona Powierzchni Ziemi

Więcej informacji na temat dofinansowań i działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi można uzyskać na stronie: www.wfosigw.lodz.pl

 

Wójt Gminy Głowno
/-/ Marek Jóźwiak

  • autor: Maciej Olejniczak, data: 2022-07-06

Wstecz

Sekcja kontaktowa

Urząd Gminy Głowno

95-015 Głowno
ul. Kilińskiego 2
tel. (42) 719-12-91
sekretariat@gmina-glowno.pl
epuap:  /gminaglowno/skrytka

Urząd Gminy czynny jest w godz. 7:30 - 15:30
Kasa Urzędu czynna jest w godz. 7:30 - 13:00

NIP: 733-13-04-861 

Konto do wpłat podatków i opłat lokalnych, opłat skarbowych, 
za wypisy, za wodę itp.
49 8787 0000 0000 0563 2000 0005
Konto do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
32 8787 0000 0000 0563 2000 0117